CREC01 – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này ta sử dụng kỹ thuật deque. Thuật toán cũng không có gì phức tạp. Bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu thêm

Code:

Pascal : https://ideone.com/swTkml

const  fi   ='';
    fo   ='';
    oo   =1000;
 
var   a    :array[0..oo,0..oo] of 0..1;
    l,h,dem:array[0..oo+1] of int64;
    m, n  :longint;
 
procedure Optimize;
var   i, j  :longint;
    ans   :int64;
begin
    fillchar(h, sizeof(h),0);
    ans:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            for j:=1 to n do
                begin
                    if a[i,j]=1 then begin
                    l[j]:=j;
                    h[j]:=h[j]+1;
                    while h[l[j]-1]>h[j] do
                        l[j]:=l[l[j]-1];
                    dem[j]:=h[j]*(j-l[j]+1)+dem[l[j]-1];
                    ans:=ans+dem[j];
                    //writeln(ans,'==');
                    //if (i=3) and (j=2) then writeln(dem[1]);
                    end
                    else begin
                        dem[j]:=0;
                        l[j]:=0;
                        h[j]:=0;
                    end;
 
                end;
 
        end;
    writeln(ans);
end;
 
procedure run;
var   i, j, tg  :longint;
    s    :ansistring;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(m, n);
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(s);
            for j:=1 to n do
                    val(s[j],a[i,j]);
        end;
    Optimize;
    close(input);close(output);
 
end;
 
begin
    run;
end.

C++ : https://ideone.com/S0t4zZ

using namespace std;
#include<bits/stdc++.h>
 
#define BG begin()
#define ED end()
#define st first
#define nd second
#define PB push_back
#define PF push_front
#define FOR(i,a,b) for (long long i=a;i<b;i++)
#define FORE(i,a,b) for (long long i=a;i<=b;i++)
#define FORD(i,a,b) for (long long i=a;i>=b; i--)
#define ri(n)({\
  int neg=0;\
  n=0;\
  char ch;\
  for(ch=getchar(); ch<'0' || ch>'9'; ch=getchar()) if (ch=='-') neg=1-neg;\
  n=ch-48;\
  for(ch=getchar(); ch>='0' && ch<='9'; ch=getchar()) n=(n<<3)+(n<<1)+ch-48;\
  if (neg) n=-n;\
})
 
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef pair<int,int> II;
typedef pair<ll,ll> LL;
const ll INF=1000000000+7;
const double esp=1e-13;
const double pi=3.141592653589;
 
 
ll m, n, a[1001][1001], H[1001], dem[1001], L[1001];
 
int main()
{
  //freopen("CREC01.inp", "r", stdin);
  //freopen("CREC01.out", "w", stdout);
  cin>>m>>n;
  char ch;
  FORE(i, 1, m)
    FORE(j, 1, n) {
      cin>>ch;
      a[i][j] = ch - '0';
    }
  memset(H, 0, sizeof(H));
  memset(L, 0, sizeof(L));
  memset(dem, 0, sizeof(dem));
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, m)
    FORE(j, 1, n) {
      //cout<<i<<" "<<j<<" "<<a[i][j]<<endl;
      if (a[i][j] == 1) {
        H[j]++;
        int k = j;
        while ( (k > 1) && (a[i][k-1] == 1) && (H[ k - 1 ] >= H[j]) ) k = L[k - 1];
        L[j] = k;
        dem[j] = H[j]*(j - L[j] + 1) + dem[L[j] - 1];
        ans += dem[j];
        //cout<<i<<"=="<<j<<"=="<<"=="<<H[j]<<"=="<<ans<<endl;
      }
      else
      {
        H[j] = 0;
        dem[j]= 0;
        L[j] = 0;
      }
    }
  cout<<ans;
}

VOMARIO – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VOMARIO/

Thuận toán: Sử dụng Interval Tree để quản lí tập các đoạn thẳng. Có thể dễ dàng tìm được công thức QHĐ O(N^2) với F(i) = số năng lượng max đến lượt chơi thứ i. Để giảm độ phức tạp thì có thể dùng IT để cập nhật nhanh.

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 2;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
int n;
long long x[MAXN], w[MAXN], e[MAXN], a[MAXN], v[MAXN], b[MAXN];
long long f[MAXN];
struct line{
  long long a, b;
} it[MAXN * 4];
long long Get(line d, long long pos)
{
  return d.a * v[pos] + d.b;
}
 
long long query(int x, int l, int r, long long pos)
{
  //cout << it[x].a<<" "<<it[x].b<<" :"<<l<<" "<<r<<endl;
  if (pos < l || pos > r) return 0;
  long long ans = Get(it[x], pos);
  if (l == r) return ans;
  int mid = (l + r) / 2;
  ans = max(ans, query(2 * x, l, mid, pos));
  ans = max(ans, query(2 * x + 1, mid + 1, r, pos));
  return ans;
}
 
void update(int x, int l, int r, int u, int v, line val)
{
  int mid = (l + r) / 2;
  if (r < u || v < l) return;
  if (u <= l && r <= v){
  // do something
  if (Get(it[x], l) >= Get(val, l) && Get(it[x], r) >= Get(val, r)){
    return;
  }
  if (Get(it[x], l) <= Get(val, l) && Get(it[x], r) <= Get(val, r)){
    it[x] = val;
    return;
  }
  if (Get(it[x], l) >= Get(val, l) && Get(it[x], mid) >= Get(val, mid)){
    update(2 * x + 1, mid + 1, r, u, v, val);
    return;
  }
  if (Get(it[x], l) <= Get(val, l) && Get(it[x], mid) <= Get(val, mid)){
    update(2 * x + 1, mid + 1, r, u, v, it[x]);
    it[x] = val;
    return;
  }
  if (Get(it[x], mid + 1) >= Get(val, mid + 1) && Get(it[x], r) >= Get(val, r)){
    update(2 * x, l, mid, u, v, val);
    return;
  }
  if (Get(it[x], mid + 1) <= Get(val, mid + 1) && Get(it[x], r) <= Get(val, r)){
    update(2 * x, l, mid, u, v, it[x]);
    it[x] = val;
    return;
  }
  }
  update(2 * x, l, mid, u, v, val);
  update(2 * x + 1, mid + 1, r, u, v, val);
}
 
map<long long, long long> M;
long long pos[MAXN];
 
void trau()
{
  f[0] = 0;
  FORE(i, 1, n) FORE(j, 0, i - 1) if (f[j] >= w[j] * abs(x[i] - x[j]))
      f[i] = max(f[i], f[j] - w[j] * abs(x[i] - x[j]) + e[i]);
  cout << f[n] << endl;
  //FORE(i, 1, n) cout << f[i]<<" ";cout<<endl;
  memset(f, 0, sizeof(f));
}
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("VOMARIO.inp", "r", stdin);
  freopen("VOMARIO.out", "w", stdout);
  #endif //YEULAPTRINH.PW
  cin >> n;
  FORE(i, 1, n){
    cin >> x[i] >> w[i] >> e[i];
    a[i] = x[i];
  }
  //trau();
  sort(a, a + n + 1);
 
  FORE(i, 0, n) b[i] = lower_bound(a, a + n + 1, x[i]) - a;
  FORE(i, 0, n) v[b[i]] = x[i], M[x[i]] = b[i];
  FORE(i, 0, n) pos[i] = M[a[i]];
  int top = *max_element(b, b + n + 1);
  FORE(i, 1, MAXN * 4 - 1) it[i].a = 0, it[i].b = 0;
  update(1, 0, top, 0, top, (line){0, 0});
  //FORE(i, 1, n + 1) cout << b[i] <<" "<<v[b[i]]<<endl;
  //FORE(i, 1, n + 1) cout<<a[i]<<" ";cout<<endl;
  //b[0] = b[n + 1];
/*
  update(1, 0, top, 0, 2, (line){-1, -1});
  update(1, 0, top, 0, 0, (line){1, 9});
  update(1, 0, top, 5, 5, (line){-4, 26});
  update(1, 0, top, 5, 5, (line){4, -6});
  cout << top << endl;
  cout << query(1, 0, top, 2)<<"wtf"<<endl;
  */
  //FORE(i, 0, n) cout << a[i]<<" ";cout<<endl;
  //FORE(i, 0, n) cout << b[i]<<" ";cout<<endl;
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, n){
    f[i] = query(1, 0, top, b[i]) + e[i];
    ans = max(ans, f[i]);
    long long l, r;
    if (w[i] == 0) r = top, l = 0;
    else{
      //if (i == 2) cout << (x[i] + f[i] / w[i])<<"wtf"<<endl;
      r = upper_bound(a, a + n + 1, x[i] + f[i] / w[i]) - a - 1;
      //cout << x[i] + f[i] / w[i]<<"???"<<r<<"<<<<<"<<b[r]<<endl;
      r = pos[r];
      l = lower_bound(a, a + n + 1, x[i] - f[i] / w[i]) - a;
      l = pos[l];
 
      //cout <<l<<" "<<r<<endl;
    }
    long long mid = b[i];
    update(1, 0, top, mid, r, (line){-w[i], f[i] + w[i] * x[i]});
    update(1, 0, top, l, mid, (line){w[i], f[i] - w[i] * x[i]});
    //cout<<i<<"=+"<<b[i]<<"??"<<f[i]<<endl;
    //cout << mid <<" "<<r<<"line"<<-w[i]<<" "<<f[i] + w[i] * x[i]<<endl;
    //cout << l <<" "<<mid<<"line"<<w[i]<<" "<<f[i] - w[i] * x[i]<<endl;
  }
  cout << ans;
 
  return 0;
}

MOVE12 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MOVE12/

Thuật toán:

 • Chặt nhị phân thời gian gặp nhau
 • Kiểm tra có thỏa mãn không (sử dụng heap). Bạn có thể đọc cdoe bên dưới sẽ hiểu hơn.

Code:

const
    tfi='';//move12.inp';
    tfo='';//move12.out';
 
var
    fi,fo:text;
    n,nh:longint;
    a,b,h,pos,c,t,v:array[0..10000]of longint;
 
procedure nhap;
    var i:longint;
    begin
        read(fi,n);
        for i:=1 to n do read(fi,c[i],t[i]);
    end;
 
 
procedure swap(var x,y:longint);
    var tg:longint;
    begin
        tg:=x;
        x:=y;
        y:=tg;
    end;
 
procedure upheap(i:longint);
    var j:longint;
    begin
        j:=i div 2;
        if (i>1) and (b[h[i]]<b[h[j]]) then
            begin
                swap(h[i],h[j]);
                upheap(j);
            end;
    end;
 
procedure downheap(i:longint);
    var j:longint;
    begin
        j:=i+i;
        if (j>nh) then exit;
        if (j<nh) and (b[h[j]]>b[h[j+1]]) then inc(j);
        if b[h[i]]>b[h[j]] then
            begin
                swap(h[i],h[j]);
                downheap(j);
            end;
    end;
 
procedure push(x:longint);
    begin
        inc(nh);
        h[nh]:=x;
        upheap(nh);
    end;
 
 
function pop:longint;
    begin
        pop:=h[1];
        h[1]:=h[nh];
        dec(nh);
        downheap(1);
    end;
 
procedure sort(l,r:longint);
    var i,j,key:longint;
    begin
        i:=l;
        j:=r;
        key:=a[l+random(r-l+1)];
        repeat
            while a[i]<key do inc(i);
            while a[j]>key do dec(j);
            if i<=j then
                begin
                    swap(a[i],a[j]);
                    swap(b[i],b[j]);
                    inc(i);
                    dec(j);
                end;
        until i>j;
        if i<r then sort(i,r);
        if l<j then sort(l,j);
    end;
 
function check(x:longint):boolean;
    var i,j,u:longint;
    begin
        nh:=0;
        for i:=1 to n do
            begin
                a[i]:=c[i]-(x div t[i]);
                b[i]:=c[i]+(x div t[i]);
            end;
        sort(1,n);
        i:=0;
        j:=1;
        for i:=1 to n do
        begin
        while (a[j]<=i) and (j<=n) do
            begin
                push(j);
                inc(j);
            end;
            if nh>0 then u:=pop else u:=0;
            if b[u]<i then exit(false);
        end;
        exit(true);
    end;
 
 
procedure xuli;
    var l,r,mid,res:longint;
    begin
 
        l:=0;
        r:=10000*10000;
        while l<=r do
            begin
                mid:=(l+r) div 2;
                if check(mid) then
                    begin
                        res:=mid;
                        r:=mid-1;
                    end
                else l:=mid+1;
            end;
        writeln(fo,res);
    end;
 
 
begin
    assign(fi,tfi);
    assign(fo,tfo);
    reset(fi);
    rewrite(fo);
    nhap;
    xuli;
    close(fo);
end.

HIREHP – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Dùng cây IT lưu giá trị tối ưu tại mỗi thời gian. Với bài này khi cập nhập thì cập nhập từ lá lên gốc

Code:

uses math;
const
 fi='hirehp.inp';
 fo='hirehp.out';
 maxn=5*trunc(1e5);
 oo=trunc(1e18);
var
 tree : array[1..4*maxn] of int64;
 idleaf : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n : longint;
 f : array[1..maxn] of int64;
 t,p : array[1..maxn] of longint;
procedure build(k,l,r : longint);
 var m : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    idleaf[l] := k;
    exit;
   end;
  m := (l+r) div 2;
  build(k*2,l,m);
  build(k*2+1,m+1,r);
 end;
procedure update(j: longint; x : int64);
 begin
  i := idleaf[j];
  while i > 0 do
   begin
    tree[i] := min(tree[i] , x);
    i := i div 2;
   end;
 end;
function get(k,l,r,i,j : longint) : int64;
 var m : longint;
   tg1,tg2 : int64;
 begin
  if (i>r) or (j<l) then exit(oo);
  if (i<=l) and (j>=r) then exit(tree[k]);
  m := (l+r) div 2;
  tg1 := get(k*2,l,m,i,j);
  tg2 := get(k*2+1,m+1,r,i,j);
  get := min(tg1,tg2);
 end;
procedure main;
var i : longint;
begin
// assign(input,fi);reset(input);
//assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n);
 for i := 1 to n do read(t[i] , p[i]);
 for i := 1 to 4*n do tree[i] := oo;
 build(1,1,n);
 update(t[1] , p[1]);
 f[1] := p[1];
 for i := 2 to n do
  begin
   f[i] := get(1,1,n,i-1,n) + p[i];
   update(t[i] , f[i]);
  end;
 writeln(get(1,1,n,n,n));
 //close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.

BGMINE – SPOJ

Đề bài:

http://vn.spoj.com/problems/BGMINE/

Thuật toán:

Theo yêu cầu đề bài thì mình cần tìm một số hang liên tiếp mà có tổng số đá lớn hơn hoặc bằng độ dài các hang và có tổng số vàng lớn nhất đó: Sumr[j] – Sumr[i-1] >= x[j] – x[i] với (j >= i).

Ta biến đổi điều kiện trên thành: Sumr[j] – x[j] >= Sumr[i-1] – x[i] với (j >= i).

Ta sử dụng ctdl BIT để tính nhanh hơn. Ta cần rời rạc hóa giá trị Sumr[i] – x[i] và Sumr[i-1] – x[i] để lưa được trên cây BIT.

ĐPT: O(nlogn)

Code:

Pascal

uses math;
Const
 Fi='';
 Fo='';
 maxn=trunc(1e5)+3;
 oo=trunc(1e9);
var
 g,r,x : array[1..maxn] of longint;
 a : array[1..2*maxn] of int64;
 cs,b,t : array[0..2*maxn] of longint;
 i,j,n : longint;
 best : int64;
 sr,sg : array[0..maxn] of int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  read(n);
  for i:=1 to n do read(x[i],g[i],r[i]);
  close(input);
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg := x; x:= y;y :=tg;
 end;
procedure qs(l,r : longint);
 var i,j :longint;
   x : int64;
 begin
  i := l;j :=r;
  x := a[cs[(l+r) div 2]];
  repeat
   while a[cs[i]]<x do inc(i);
   while a[cs[j]]>x do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(cs[i],cs[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
 end;
procedure init;
 begin
  for i:=1 to n do sr[i] := sr[i-1] + r[i];
  for i:=1 to n do sg[i] := sg[i-1] + g[i];
 end;
procedure sub1;
 begin
  for i := 1 to n do
   for j:= i to n do
    begin
     if sr[j] - sr[i-1] >= x[j] - x[i] then
      begin
       best := max(best,sg[j]-sg[i-1]);
      end;
    end;
 end;
procedure roirac;
 var i,hold : longint;
 begin
  for i:=1 to n do a[i] := sr[i]-x[i];
  for i:=1 to n do a[n+i] := sr[i-1]-x[i];
  for i:=1 to 2*n do cs[i] := i;
  qs(1,2*n);
  b[cs[1]] := 1; hold := 1;
  for i:=2 to 2*n do
   begin
    if a[cs[i]] = a[cs[i-1]] then
     begin
      b[cs[i]] := hold;
     end;
    if a[cs[i]] <> a[cs[i-1]] then
     begin
      inc(hold);
      b[cs[i]] := hold;
     end;
   end;
 end;
procedure update(i,x : longint);
 begin
  while i<=2*n do
   begin
    t[i] := min(t[i],x);
    i := i + i and (-i);
   end;
 end;
function get(i : longint) : longint;
 var res : longint;
 begin
  res := oo;
  while i>0 do
   begin
    res := min(res,t[i]);
    i := i - i and (-i);
   end;
  exit(res);
 end;
procedure sub2;
 var i,tg : longint;
 begin
  roirac;
  for i := 0 to 2*n+3 do t[i] := oo;
  for i:=1 to n do
   begin
    update(b[n+i],i);
    tg := get(b[i]);
    if tg<>oo then
     begin
      best := max(best, sg[i]-sg[tg-1]);
     end;
   end;
 end;
procedure process;
 begin
  sub2;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(best);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 init;
 process;
 print;
end.

C++

using namespace std;
#include<bits/stdc++.h>
#define FOR(i, a, b) for (int i = a; i < b; i++)
#define FORE(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for (int i = a; i >= b; i--)
const int MAXN = 5*1e5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
int n;
int x[MAXN], a[MAXN], r[MAXN];
long long sr[MAXN], sx[MAXN], sg[MAXN];
void sub1()
{
  FORE(i, 1, n) sr[i] = sr[i - 1] + r[i];
  FORE(i, 1, n) sx[i] = sx[i - 1] + x[i];
  FORE(i, 1, n) sg[i] = sg[i - 1] + a[i];
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, n) FORE(j, 0, i - 1) if (sr[i] - sr[j] >= x[i] - x[j + 1]){
    ans = max(ans, sg[i] - sg[j]);
    //if (ans == 99) cout<<i<<" "<<j<<endl;
  }
  cout<< ans <<endl;
}
 
long long b[MAXN], T[MAXN], c[MAXN], sa[MAXN];
int get(int x)
{
  long long ans = INF;
  for(; x; x -= x & -x){
    ans = min(ans, T[x]);
  }
  return ans;
}
void update(int x, long long v)
{
  for(; x < MAXN; x+= x & -x) T[x] = min(T[x], v);
}
 
void sub2()
{
  sr[0] = 0;
  sa[0] = 0;
  FORE(i, 1, n){
    sa[i] = sa[i - 1] + a[i];
    sr[i] = sr[i - 1] + r[i];
    b[i] = sr[i] - x[i];
    b[i + n] = sr[i - 1] - x[i];
    c[i] = b[i];
    c[i + n] = b[i + n];
  }
  b[n + n + 1] = -x[1];
  c[n + n + 1] = -x[1];
  sort(c + 1, c + n + n + 2);
  FORE(i, 1, n + n + 1) b[i] = lower_bound(c + 1, c + n + n + 2, b[i]) - c;
  FOR(x, 0, 1e5 * 5) T[x] = INF;
  update(b[n + n + 1], 1);
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, n){
    int j = get(b[i]);
    //if (i == 41) cout<<j<<"wtf"<<endl;
    ans = max(ans, 1LL * a[i]);
    if (j != INF)
      ans = max(ans, sa[i] - sa[j - 1]);
    update(b[i + n], i);
  }
  cout << ans << endl;
}
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("MINE.inp", "r", stdin);
  freopen("MINE.out", "w", stdout);
  #endif // ONLINE_JUDGE
  //MIKELHPDATKE;
  cin >> n;
  FORE(i, 1, n) cin >> x[i] >> a[i] >> r[i];
  if (n <= 5000) sub1();
  else
  sub2();
  return 0;
}