CASTLE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập thuật toán)

Code:

uses math;
const
  tfi='';//castle.inp';
  tfo='';//castle.out';
 
var
  fi,fo:text;
  n,top1,top2,top3,dem:longint;
  tg,kq1,kq2,kq11,kq22:int64;
  p,q,a,b:array[0..5001] of longint;
  st:array[0..5001] of int64;
procedure nhap;
  var i,j:longint;
  begin
    read(fi,n);
    for i:=1 to n do read(fi,a[i],b[i]);
    kq2:=high(int64);
  end;
 
procedure swap(var x,y:longint);
  var tg:longint;
  begin
    tg:=x;
    x:=y;
    y:=tg;
  end;
 
procedure sort(l,r:longint);
  var i,j,k,k1,k2:longint;
  begin
    i:=l;
    j:=r;
    k:=l+random(r-l+1);
    k1:=a[k];
    k2:=b[k];
    repeat
      while (a[i]<k1) or ((a[i]=k1) and (b[i]<k2)) do inc(i);
      while (a[j]>k1) or ((a[j]=k1) and (b[j]>k2)) do dec(j);
      if i<=j then
        begin
          swap(a[i],a[j]);
          swap(b[i],b[j]);
          inc(I);
          dec(j);
        end;
    until i>j;
    if i<r then sort(i,r);
    if l<j then sort(l,j);
  end;
 
procedure lam(u,v:int64);
  var i,j:longint;
  begin
    top3:=0;
    j:=1;
    for i:=1 to top1 do
      begin
        while (j<=top2)and ( p[j]<=q[i]) do
          begin
            if p[j]=q[i] then
              begin
                inc(top3);
                st[top3]:=p[j];
              end;
            inc(j);
          end;
      end;
    dem:=dem+int64(top3)*(top3-1) DIV 2;
    if top3>=2 then
    begin
    tg:=int64(st[top3]-st[1])*(v-u);
    if tg=kq1 then inc(kq11);
    if tg>kq1 then
      begin
        kq1:=tg;
        kq11:=1;
      end;
    end;
    for i:=2 to top3 do
      begin
        tg:=int64(st[i]-st[i-1])*(v-u);
        if tg=kq2 then inc(kq22);
        if tg<kq2 then
          begin
            kq2:=tg;
            kq22:=1;
          end;
      end;
  end;
 
procedure xuli;
  var i,j,k,k1:longint;
  begin
    sort(1,n);
    i:=1;
    a[n+1]:=-maxlongint;
    while i<n do
      begin
        top1:=0;
        for j:=i to n+1 do
          if a[j]<>a[i] then break
          else
            begin
              inc(top1);
              q[top1]:=b[j];
            end;
        if j>n then break;
        k:=j;
        while k<=n do
          begin
            top2:=0;
            for k1:=k to n+1 do
              if a[k1]<>a[k] then break
              else
                begin
                  inc(top2);
                  p[top2]:=b[k1];
                end;
            lam(a[i],a[k]);
            k:=k1;
          end;
        i:=j;
      end;
    writeln(fo,dem);
    if dem>0 then
      begin
        writeln(fo,kq1,' ',kq11);
        writeln(fo,kq2,' ',kq22);
      end;
  end;
 
begin
  assign(fi,tfi);
  assign(fo,tfo);
  reset(fi);
  rewrite(fo);
  nhap;
  xuli;
  close(fo);
end.

PVOI14_4 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

Uses  math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxN  =5*trunc(1e4)+1;
 
type  arr1  =array[0..maxN] of longint;
    arr2  =array[0..maxN,1..4] of longint;
 
var   n    :longint;
    a    :arr1;
    T    :arr2;
    cs   :arr1;
    f    :arr2;
procedure QS(var a,cs:arr1;l,r:longint);
var   i,j,x,tg    :longint;
begin
    i:=l;j:=r;
    x:=a[l+random(r-l+1)];
    repeat
        while a[i]<x do inc(i);
        while a[j]>x do dec(j);
        if i<=j then
        begin
            tg:=a[i];a[i]:=a[j];a[j]:=tg;
            tg:=cs[i];cs[i]:=cs[j];cs[j]:=tg;
            inc(i);
            dec(j);
        end;
    until i>j;
    if l<j then QS(a,cs,l,j);
    if i<r then QS(a,cs,i,r);
end;
 
Procedure Update(x,k,v:longint);
begin
    while x<=maxN do
    begin
        T[x,k]:=max(T[x,k],v);
        x:=x+x and (-x);
    end;
end;
 
function Get(x,k:longint):longint;
begin
    Get:=0;
    while x>0 do
    begin
        Get:=Max(Get,t[x,k]);
        x:=x-x and (-x);
    end;
end;
 
procedure xuly;
var   i, j  :longint;
    a2 :arr1;
    dem   :longint;
    max_h  :longint;
    tmp   :longint;
    ans   :longint;
begin
    for i:=1 to n do a2[i]:=a[i];
    fillchar(t,sizeof(t),0);
    QS(a2,cs,1,n);
    dem:=1;
    a[cs[1]]:=dem;
    for i:=2 to n do
        begin
            if a2[i]>a2[i-1] then inc(dem);
            a[cs[i]]:=dem;
        end;
    //for i:=1 to n do write(a2[i],' ');writeln;
    max_h:=dem;
    ///// 1
    for i:=1 to n do
        begin
            f[i,1]:=Get(a[i]-1,1)+1;
            Update(a[i],1,f[i,1]);
        end;
    ///2
    for i:=1 to n do
        begin
            tmp:=Get(max_h-a[i],2)+1;
            if tmp<=2 then tmp:=0;
            begin
                f[i,2]:=tmp;
                Update(max_h-a[i]+1,2,max(f[i,1],f[i,2]));
            end;
        end;
    // writeln(f[5,2]);
    ///3
     for i:=1 to n do
        begin
            tmp:=Get(a[i]-1,3)+1;
            if tmp<=3 then tmp:=0;
 
            begin
                f[i,3]:=tmp;
                Update(a[i],3,max(f[i,2],f[i,3]));
            end;
        end;
     //writeln(f[11,3]);
     //4
     for i:=1 to n do
        begin
            tmp:=Get(max_h-a[i],4)+1;
            if tmp<=4 then tmp:=0;
 
            begin
                f[i,4]:=tmp;
                Update(max_h-a[i]+1,4,max(f[i,3],f[i,4]));
            end;
        end;
     // writeln(f[14,4]);
     ans:=0;
     for i:=1 to n do ans:=max(ans,f[i,4]);
     writeln(ans);
end;
procedure run;
var   i :longint;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(n);
    for i:=1 to n do
        begin
            read(a[i]);
            cs[i]:=i;
        end;
    xuly;
    close(input);close(output);
end;
 
begin
    run;
end.

QMAX – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

it - yeulaptrinh.pw

 • Đây là bài thuần sử dụng cấu trúc dữ liệu IT. Các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://adf.ly/1f54AI

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=100000;
    oo   =2*trunc(1e10);
var   a    :array[0..maxn] of int64;
    i,j,n,p,q,m :longint;
    t    :array[1..4*maxn] of int64;
    res   :int64;
procedure enter;
var   u,v,k  :longint;
begin
    readln(n,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(u,v,k);
            a[u] := a[u]+ k;
            a[v+1] := a[v+1] -k;
        end;
    for i:=1 to n do
        a[i] := a[i-1] +a[i];
end;
procedure update(k,l,r:longint);
var   m :longint;
begin
    if l=r then
        begin
            t[k] := a[l];
            exit;
        end;
    m := (l+r) div 2;
    update(k*2,l,m);
    update(k*2+1,m+1,r);
    t[k] := max(t[k*2],t[k*2+1]);
end;
procedure find(k,l,r,i,j:longint);
var   m :longint;
begin
	if (i>r) or (j<l) then exit;
    if (i<=l) and (r<=j) then
        begin
            res := max(t[k],res);
            exit;
        end;
    m := (l+r) div 2;
    find(k*2,l,m,i,j);
    find(k*2+1,m+1,r,i,j);
end;
procedure process;
begin
    update(1,1,n);
end;
procedure print;
var   u,v   :longint;
	i	:longint;
begin
    read(q);
    for i:=1 to q do
     begin
        read(u,v);
        res := -oo;
        find(1,1,n,u,v);
        writeln(res);
     end;
end;
begin
assign(input,fi);reset(input);
assign(output,fo);rewrite(output);
    enter;
    process;
    print;
close(input);close(output);
end.

NTSEQ – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NTSEQ/

Thuật toán:

 • Rời rạc hóa rồi sử dụng cấu trúc dữ liệu BIT để tính
 • Các bạn mới học cần phải làm bài này trước mới hiểu rõ được: http://yeulaptrinh.pw/102/lis-va-liq-su-dung-bit-spoj/
 • Mỗi nút của cây BIT lưu 2 giá trị là số lượng và độ dài dãy con dài nhất
 • Đọc code các bạn có thể hiểu ngay được

Code:

using namespace std;
#include<bits/stdc++.h>
#define FOR(i, a, b) for (int i = a; i < b; i++)
#define FORE(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for (int i = a; i >= b; i--)
const int MAXN = 5*1e5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
int n, a[MAXN], b[MAXN], __max = 0;
int f[MAXN];
 
struct data{
  int val, sl;
} T[MAXN];
 
void add(int &a, int b)
{
  a += b;
  if (a > INF) a -= INF;
}
 
data get(int x)
{
  data ans; ans.val = 0; ans.sl = 0;
  for(int i = x; i > 0; i -= i & -i) {
    if (ans.val < T[i].val) ans = T[i];
    else if (ans.val == T[i].val) add(ans.sl, T[i].sl);
  }
  return ans;
}
 
void update(int x, int val, int sl)
{
  for(int i = x; i <= __max + 1; i += i & -i){
    if (val > T[i].val) T[i].val = val, T[i].sl = sl;
    else {
        if (val == T[i].val) add(T[i].sl, sl);
    }
  }
}
 
int main()
{
	ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  cin >> n;
  FORE(i, 1, n) cin >> a[i];
  FORE(i, 1, n) b[i] = a[i]; sort(b + 1, b + n + 1);
  FORE(i, 1, n) a[i] = lower_bound(b + 1, b + n + 1, a[i]) - b;
  __max = *max_element(a + 1, a + n + 1);
  a[n + 1] = __max + 1;
  FORE(i, 1, n + 1){
    data tmp = get(a[i] - 1);
    f[i] = tmp.val + 1;
    if (tmp.sl == 0) tmp.sl++;
    if (i == n + 1) cout<<tmp.sl<<endl;
    update(a[i], f[i], tmp.sl);
  }
	return 0;
}

MPILOT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MPILOT/

Thuật toán:

 • Đây là bài tập về thuật toán Heap cơ bản
 • Ta đưa yêu cầu bài toán thành chọn các lái phụ có chênh lệch giữa lương lái chính và lương lái phụ là lớn nhất mà vẫn đảm bảo yêu cầu có thể ghép được n/2 cặp mà tuổi lái phụ < lái chính
 • Heap sẽ lưu độ chênh lệch giữa lương lái phục và chính của mọi người
 • Duyệt i=1..n, đẩy i vào, nếu i lẻ thì lấy ở heap ra 1 thằng làm lại phụ
 • Các bạn hãy đọc code để rõ hơn

Code: [xem code]

const  fi='';
    fo='';
    maxn=10000+3;
var   p,h:array[1..maxn] of longint;
    i,j,n,res,sum:longint;
    a,c:array[1..maxn] of longint;
    nh:longint;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n);
    for i:=1 to n do read(a[i],c[i]);
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
function tinh(x:longint):longint;
begin
    exit(a[x]-c[x]);
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and ( tinh(h[j+1]) > tinh(h[j]) ) then inc(j);
    if tinh(h[i]) < tinh(h[j]) then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:= i div 2;
    if i>1 then
    if tinh(h[i]) > tinh(h[j]) then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            upheap(j);
        end;
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure push(i:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=i;
    upheap(nh);
end;
procedure process;
begin
    for i:=1 to n do
        begin
            inc(sum,a[i]);
            push(i);
            if i mod 2 = 1 then inc(res,tinh(pop) );
        end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(sum-res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

C11SEQ – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/C11SEQ/

Thuật toán:

 • Gọi S[i] là tổng từ a[1] đến a[i]
 • Ta biến đổi yêu cầu đề bài
  • <span class="coMULTI">L &lt;= a[i] + a[i+1] + ... + a[j] &lt;= R</span>
  • <span class="coMULTI">=&gt;    L&lt;=s[i] - s[j-1]&lt;=R</span>
  • =>        s[j-1]>=s[i]-r;
                s[j-1]<=s[i]-l;
 • Lưu các giá trị s[i] – r và s[i] – l và mảng kt 2*n ——> rời rạc hóa thành mảng b[1..2*n] ——> lưa vào cây BIT để tính:
  <span class="st0">ans := ans + get(b[i]) - get(b[n+i]);</span>

Code:

const
 fi='';//c11seq.inp';
 fo='';//c11seq.out';
 maxn=trunc(1e5);
var
 s,sr,sl : array[0..maxn] of int64;
 a : array[0..maxn*3] of int64;
 b,cs,t : array[0..maxn*3] of longint;
 i,j,n,l,r : longint;
 ans : int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  read(n,l,r);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  for i:=1 to n do if (l<=a[i]) and (r>=a[i]) then inc(ans);
  close(input);
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg := x;x:=y;y:=tg;
 end;
procedure qs(l,r : longint);
 var i,j : longint;
   x : int64;
 begin
  i :=l;j:=r;
  x := a[cs[(l+r) div 2]];
  repeat
   while a[cs[i]]<x do inc(i);
   while a[cs[j]]>x do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(cs[i],cs[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
 end;
procedure init;
 var i,hold : longint;
 begin
  for i := 1 to n do s[i] := s[i-1] + a[i];
  for i := 1 to n do sl[i] := s[i] - l;
  for i := 1 to n do sr[i] := s[i] - r - 1;
  for i := 1 to n do
   begin
    a[i] := sl[i];
    a[n+i] := sr[i];
    a[n+n+i] := s[i-1];
   end;
  //a[2*n+1] := s[0] - l;
  //a[2*n+2] := s[0] - r;
  for i:=1 to 3*n do cs[i] := i;
  qs(1,3*n);
  b[cs[1]] := 1; hold := 1;
  for i:=2 to n*3 do
   if a[cs[i]] = a[cs[i-1]] then
    begin
     b[cs[i]] := hold;
    end
    else
    begin
     inc(hold);
     b[cs[i]] := hold;
    end;
 end;
procedure update(i : longint);
 begin
  while i<=3*n do
   begin
    t[i] := t[i] + 1;
    i := i + i and (-i);
   end;
 end;
function get(i : longint) : longint;
 begin
  get := 0;
  while i>0 do
   begin
    get := get + t[i];
    i := i - i and (-i);
   end;
 end;
procedure process;
 var i : longint;
 begin
  for i:=1 to n do
   begin
    ans := ans + get(b[i]) - get(b[n+i]);
    update(b[2*n+i]);
   end;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(Output);
  writeln(ans);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 init;
 process;
 print;
end.

SUBSTR – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=trunc(1e6);
 base=trunc(1e9)+7;
 pp=307;
var
 f : array[0..maxn] of int64;
 i,j,n,m : longint;
 hb : int64;
 a,b : array[1..maxn] of byte;
 ha,pow : array[0..maxn] of int64;
procedure enter;
var x : ansistring;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 readln(x);
 m := length(x);
 for i := 1 to m do a[i] := ord(x[i])-48;
 readln(x);
 n := length(x);
 for i := 1 to n do b[i] := ord(x[i])-48;
 close(input);
end;
function gethash(l,r : longint) : int64;
begin
 gethash := (ha[r]-ha[l-1]*pow[r-l+1] + base*base) mod base;
end;
procedure process;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 ha[0] := 0;
 for i:=1 to m do ha[i] := (ha[i-1]*pp + a[i]) mod base;
 pow[0] := 1;
 for i:=1 to m do pow[i] := pow[i-1]*pp mod base;
 hb := 0;
 for i:=1 to n do hb := (hb*pp + b[i]) mod base;
 for i:=1 to m-n+1 do
  if hb = gethash(i,i+n-1) then
   write(i,' ');
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
end.