C11STR2 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Nhận thấy nếu $x$ ký tự cuối của xâu $a$ trùng với $x$ ký tự cuối của xâu $b$ thì có thể ghép. Để kiểm tra hai xâu con có trùng nhau không với ĐPT O(n) thì ta sử dụng Hash.
 • Ta cần tìm $x$ lớn nhất.
 • Ta sẽ duyệt $x$ từ max(length(a),length(b)) về 0. Nếu đã tìm thấy $x$ thỏa mãn thì break.

Code:

{$H+}
uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 base=trunc(1e9);
 pp=307;
 maxn=trunc(1e5);
var
 a,b,c : string;
 i,j,n,m : longint;
 ha,hb : array[0..maxn] of int64;
 pow : array[0..maxn] of int64;
procedure enter;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 readln(a);
 readln(b);
 close(input);
end;
procedure swap( var m,n : longint; var a,b : string);
var tg1 : longint;
  tg2 : string;
begin
 tg1 := m ; m := n ; n:= tg1;
 tg2 := a; a :=b ; b:= tg2;
end;
function getha(l,r : longint) : int64;
 begin
  getha := (ha[r]-ha[l-1]*pow[r-l+1] + base*base) mod base;
 end;
function gethb(l,r : longint) : int64;
 begin
  gethb := (hb[r]-hb[l-1]*pow[r-l+1] + base*base) mod base;
 end;
procedure process;
begin
 m := length(a); n := length(b);
 c := a + b;
 //if m<n then swap(m,n,a,b);
 pow[0] := 1;
 for i:=1 to max(m,n) do pow[i] := pow[i-1]*pp mod base;
 ha[0] := 0; hb[0] := 0;
 for i:=1 to m do ha[i] := (ha[i-1]*pp + ord(a[i])-48) mod base;
 for i:=1 to n do hb[i] := (hb[i-1]*pp + ord(b[i])-48) mod base;
 for i:=min(m,n) downto 1 do
  if gethb(1,i) = getha(m-i+1,m) then
   begin
    delete(c,m-i+1,i);
    break;
   end;
end;
procedure print;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 writeln(c);
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

MINK – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này chỉ thuần sử dụng thuật toán Kỹ thuật sử dụng Deque tìm Max/Min trên một đoạn tịnh tiến

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=17000;
var   a:array[1..maxn] of longint;
    hold:array[1..maxn] of integer;
    i,j,n,k,t:integer;
    top,below:integer;
procedure push(i:integer);
begin
  while (top<>below-1) and (a[i]<a[hold[top]]) do dec(top);
  inc(top); hold[top]:=i;
end;
procedure pop(i:integer);
begin
  while (below<>top+1) and (hold[below]<=i) do inc(below);
end;
procedure print;
begin
  write(a[hold[below]],' ');
end;
procedure solve;
var   i:integer;
begin
  top:=0; below:=1;
  for i:=1 to k do push(i); print;
  for i:=k+1 to n do
    begin
      pop(i-k);
      push(i);
      print;
    end;
  writeln;
end;
procedure main;
var   i,j:integer;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(t);
  for i:=1 to t do
    begin
      read(n,k);
      for j:=1 to n do read(a[j]);
      solve;
    end;
 
  close(input);close(output);
end;
begin
  main;
end.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
typedef vector<int> VI;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
deque<int> q;
int i, n, k, a[20000], t, tt;
int main() {
	cin >> t;
	for (int tt=1; tt<=t; tt++) {
    cin >> n >> k;
    for (int i=1; i<=n; i++) cin >> a[i];
    while (!q.empty()) q.pop_back();
    for (int i=1; i<=n; i++) {
      while ((!q.empty())&&(q.front() < i-k+1)) q.pop_front();
      while ((!q.empty())&&(a[q.back()]>a[i])) q.pop_back();
      q.push_back(i);
      if (i>=k) cout << a[q.front()] << " ";
    }
    cout << endl;
	}
	return 0;
}

QBHEAP – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Với C++ bạn có thể dùng sẵn CTDL Priority Queue (hàng đợi ưu tiên). Còn với Pascal thì bạn phải tự viết CTDL Heap

Code:

#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
const int MAXN = 20000;
string s;
priority_queue <int> h;
char key;
int num, a[MAXN];
 
bool cmp(int a, int b) {
  return (a > b);
}
 
int main() {
  //freopen("test.inp","r",stdin);
  //freopen("test.out","w",stdout);
  // solve
  getline(cin, s);
  do {
    key = s[0];
    if (key == '+') {
      s.erase(0,1);
      num = atoi(s.c_str());
      if (h.size()<15000) h.push(num);
    } else if (!h.empty())
    {
      num = h.top();
      while (!h.empty() && h.top()==num) h.pop();
    }
    getline(cin, s);
  } while (s != "");
  // pop
  int res = 0;
  while (!h.empty()) {
    res++;
    a[res] = h.top();
    while (!h.empty() && h.top()==a[res]) h.pop();
  }
  // print
  cout << res << endl;
  for (int i = 1; i <= res; i++) cout << a[i] << endl;
  return 0;
}
const  fi='';
    fo='';
    maxn=15000+3;
var   h:array[1..maxn] of longint;
    i,j:longint;
    res:array[0..maxn] of longint;
    nh,n,ans:longint;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure qs(l,r:longint);
var   x,i,j:longint;
begin
      i:=l;j:=r;
      x:=res[(i+j) div 2];
      repeat
        while res[i]>x do inc(i);
        while res[j]<x do dec(J);
        if i<=j then
            begin
              swap(res[i],res[j]);
              inc(i);dec(j);
            end;
      until i>j;
      if i<r then qs(i,r);
      if j>l then qs(l,j);
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:= i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and (h[j]<h[j+1]) then inc(j);
    if h[j]>h[i] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i div 2;
    if i>1 then
    if h[i]>h[j] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            upheap(j);
        end;
end;
procedure push(x:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=x;
    upheap(nh);
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure xuat;
begin
    for i:=1 to n do
        if res[i]<>res[i-1] then writeln(res[i]);
end;
procedure main;
var   tam,s:string;
    x,err:longint;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  while not seekeof(input) do
    begin
      readln(s);
      if s[1]='+' then
      begin
       if nh<15000 then
        begin
          tam:=copy(s,2,length(s));
          val(tam,x,err);
          push(x);
        end
        end
        ELSE
        if nh>0 then
        begin
            if nh>0 then x:=pop;
            while (nh>0) and (h[1]=x) do pop;
        end;
    end;
    for i:=1 to nh do
        begin
            res[i]:=pop;
            inc(n);
        end;
    qs(1,n);
    res[0]:=-1;
    for i:=1 to n do
        if res[i]<>res[i-1] then inc(ans);
    writeln(ans);
    xuat;
 
  close(input);close(output);
end;
begin
  main;
end.

PALINY – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


Gợi ý 1
Gợi ý 2

Code:


{$H+}
uses math;
const
 fi='';//paliny.inp';
 fo='';//paliny.out';
 maxn=50003;
 pp=307;
 base=trunc(1e9)+7;
var
 i,j,n,d,c,g,top,ans : longint;
 ha,hb,pow : array[0..maxn] of int64;
 a : array[1..maxn] of longint;
 s : string;
function gethash1(l,r : longint) : int64;
 begin
  gethash1 := (ha[r] - ha[l-1] * pow[r-l+1] + base * base) mod base;
 end;
function gethash2(l,r : longint) : int64;
 begin
  gethash2 := (hb[r] - hb[l+1] * pow[l-r+1] + base * base) mod base;
 end;
function ok ( le : longint) : boolean;
 var i,j : longint;
 begin
  for i := 1 to n - le + 1 do
   if gethash1(i,i+le-1) = gethash2(i+le-1,i) then exit(true);
  exit(false);
 end;
procedure process;
 begin
 d := 1 ;
 c := top ;
 g := (d+c) div 2;
 while (G<>d) and (g<>C) do
  begin
   if ok (a[g]) then d := g else c := g;
   g := (d+c) div 2;
  end;
 for g := c downto d do
  if ok (a[g]) then
   begin
    ans := max(ans,a[g]);
    exit;
   end;
 end;
procedure push(x : longint);
 begin
  inc(top);
  a[top] := x;
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(n);
 readln(s);
 pow[0] := 1;
 for i := 1 to n do pow[i] := pow[i-1] * pp mod base;
 for i := 1 to n do ha[i] := ( ha[i-1] * pp + ord(s[i]) ) mod base;
 for i := n downto 1 do hb[i] := ( hb[i+1] * pp + ord(s[i]) ) mod base;
 top := 0;
 for i := 1 to n do
  if i mod 2 = 0 then push(i);
 process;
 top := 0;
 for i := 1 to n do
  if i mod 2 = 1 then push(i);
 process;
 writeln(ans);
 close(input);close(output);
end.

CASTLE – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập thuật toán)

Code:

uses math;
const
  tfi='';//castle.inp';
  tfo='';//castle.out';
 
var
  fi,fo:text;
  n,top1,top2,top3,dem:longint;
  tg,kq1,kq2,kq11,kq22:int64;
  p,q,a,b:array[0..5001] of longint;
  st:array[0..5001] of int64;
procedure nhap;
  var i,j:longint;
  begin
    read(fi,n);
    for i:=1 to n do read(fi,a[i],b[i]);
    kq2:=high(int64);
  end;
 
procedure swap(var x,y:longint);
  var tg:longint;
  begin
    tg:=x;
    x:=y;
    y:=tg;
  end;
 
procedure sort(l,r:longint);
  var i,j,k,k1,k2:longint;
  begin
    i:=l;
    j:=r;
    k:=l+random(r-l+1);
    k1:=a[k];
    k2:=b[k];
    repeat
      while (a[i]<k1) or ((a[i]=k1) and (b[i]<k2)) do inc(i);
      while (a[j]>k1) or ((a[j]=k1) and (b[j]>k2)) do dec(j);
      if i<=j then
        begin
          swap(a[i],a[j]);
          swap(b[i],b[j]);
          inc(I);
          dec(j);
        end;
    until i>j;
    if i<r then sort(i,r);
    if l<j then sort(l,j);
  end;
 
procedure lam(u,v:int64);
  var i,j:longint;
  begin
    top3:=0;
    j:=1;
    for i:=1 to top1 do
      begin
        while (j<=top2)and ( p[j]<=q[i]) do
          begin
            if p[j]=q[i] then
              begin
                inc(top3);
                st[top3]:=p[j];
              end;
            inc(j);
          end;
      end;
    dem:=dem+int64(top3)*(top3-1) DIV 2;
    if top3>=2 then
    begin
    tg:=int64(st[top3]-st[1])*(v-u);
    if tg=kq1 then inc(kq11);
    if tg>kq1 then
      begin
        kq1:=tg;
        kq11:=1;
      end;
    end;
    for i:=2 to top3 do
      begin
        tg:=int64(st[i]-st[i-1])*(v-u);
        if tg=kq2 then inc(kq22);
        if tg<kq2 then
          begin
            kq2:=tg;
            kq22:=1;
          end;
      end;
  end;
 
procedure xuli;
  var i,j,k,k1:longint;
  begin
    sort(1,n);
    i:=1;
    a[n+1]:=-maxlongint;
    while i<n do
      begin
        top1:=0;
        for j:=i to n+1 do
          if a[j]<>a[i] then break
          else
            begin
              inc(top1);
              q[top1]:=b[j];
            end;
        if j>n then break;
        k:=j;
        while k<=n do
          begin
            top2:=0;
            for k1:=k to n+1 do
              if a[k1]<>a[k] then break
              else
                begin
                  inc(top2);
                  p[top2]:=b[k1];
                end;
            lam(a[i],a[k]);
            k:=k1;
          end;
        i:=j;
      end;
    writeln(fo,dem);
    if dem>0 then
      begin
        writeln(fo,kq1,' ',kq11);
        writeln(fo,kq2,' ',kq22);
      end;
  end;
 
begin
  assign(fi,tfi);
  assign(fo,tfo);
  reset(fi);
  rewrite(fo);
  nhap;
  xuli;
  close(fo);
end.

PVOI14_4 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

Uses  math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxN  =5*trunc(1e4)+1;
 
type  arr1  =array[0..maxN] of longint;
    arr2  =array[0..maxN,1..4] of longint;
 
var   n    :longint;
    a    :arr1;
    T    :arr2;
    cs   :arr1;
    f    :arr2;
procedure QS(var a,cs:arr1;l,r:longint);
var   i,j,x,tg    :longint;
begin
    i:=l;j:=r;
    x:=a[l+random(r-l+1)];
    repeat
        while a[i]<x do inc(i);
        while a[j]>x do dec(j);
        if i<=j then
        begin
            tg:=a[i];a[i]:=a[j];a[j]:=tg;
            tg:=cs[i];cs[i]:=cs[j];cs[j]:=tg;
            inc(i);
            dec(j);
        end;
    until i>j;
    if l<j then QS(a,cs,l,j);
    if i<r then QS(a,cs,i,r);
end;
 
Procedure Update(x,k,v:longint);
begin
    while x<=maxN do
    begin
        T[x,k]:=max(T[x,k],v);
        x:=x+x and (-x);
    end;
end;
 
function Get(x,k:longint):longint;
begin
    Get:=0;
    while x>0 do
    begin
        Get:=Max(Get,t[x,k]);
        x:=x-x and (-x);
    end;
end;
 
procedure xuly;
var   i, j  :longint;
    a2 :arr1;
    dem   :longint;
    max_h  :longint;
    tmp   :longint;
    ans   :longint;
begin
    for i:=1 to n do a2[i]:=a[i];
    fillchar(t,sizeof(t),0);
    QS(a2,cs,1,n);
    dem:=1;
    a[cs[1]]:=dem;
    for i:=2 to n do
        begin
            if a2[i]>a2[i-1] then inc(dem);
            a[cs[i]]:=dem;
        end;
    //for i:=1 to n do write(a2[i],' ');writeln;
    max_h:=dem;
    ///// 1
    for i:=1 to n do
        begin
            f[i,1]:=Get(a[i]-1,1)+1;
            Update(a[i],1,f[i,1]);
        end;
    ///2
    for i:=1 to n do
        begin
            tmp:=Get(max_h-a[i],2)+1;
            if tmp<=2 then tmp:=0;
            begin
                f[i,2]:=tmp;
                Update(max_h-a[i]+1,2,max(f[i,1],f[i,2]));
            end;
        end;
    // writeln(f[5,2]);
    ///3
     for i:=1 to n do
        begin
            tmp:=Get(a[i]-1,3)+1;
            if tmp<=3 then tmp:=0;
 
            begin
                f[i,3]:=tmp;
                Update(a[i],3,max(f[i,2],f[i,3]));
            end;
        end;
     //writeln(f[11,3]);
     //4
     for i:=1 to n do
        begin
            tmp:=Get(max_h-a[i],4)+1;
            if tmp<=4 then tmp:=0;
 
            begin
                f[i,4]:=tmp;
                Update(max_h-a[i]+1,4,max(f[i,3],f[i,4]));
            end;
        end;
     // writeln(f[14,4]);
     ans:=0;
     for i:=1 to n do ans:=max(ans,f[i,4]);
     writeln(ans);
end;
procedure run;
var   i :longint;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(n);
    for i:=1 to n do
        begin
            read(a[i]);
            cs[i]:=i;
        end;
    xuly;
    close(input);close(output);
end;
 
begin
    run;
end.

QMAX – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

it - yeulaptrinh.pw

 • Đây là bài thuần sử dụng cấu trúc dữ liệu IT. Các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://adf.ly/1f54AI

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=100000;
    oo   =2*trunc(1e10);
var   a    :array[0..maxn] of int64;
    i,j,n,p,q,m :longint;
    t    :array[1..4*maxn] of int64;
    res   :int64;
procedure enter;
var   u,v,k  :longint;
begin
    readln(n,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(u,v,k);
            a[u] := a[u]+ k;
            a[v+1] := a[v+1] -k;
        end;
    for i:=1 to n do
        a[i] := a[i-1] +a[i];
end;
procedure update(k,l,r:longint);
var   m :longint;
begin
    if l=r then
        begin
            t[k] := a[l];
            exit;
        end;
    m := (l+r) div 2;
    update(k*2,l,m);
    update(k*2+1,m+1,r);
    t[k] := max(t[k*2],t[k*2+1]);
end;
procedure find(k,l,r,i,j:longint);
var   m :longint;
begin
	if (i>r) or (j<l) then exit;
    if (i<=l) and (r<=j) then
        begin
            res := max(t[k],res);
            exit;
        end;
    m := (l+r) div 2;
    find(k*2,l,m,i,j);
    find(k*2+1,m+1,r,i,j);
end;
procedure process;
begin
    update(1,1,n);
end;
procedure print;
var   u,v   :longint;
	i	:longint;
begin
    read(q);
    for i:=1 to q do
     begin
        read(u,v);
        res := -oo;
        find(1,1,n,u,v);
        writeln(res);
     end;
end;
begin
assign(input,fi);reset(input);
assign(output,fo);rewrite(output);
    enter;
    process;
    print;
close(input);close(output);
end.