QBRECT – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Sau đây là cách tìm hình chữ nhật lớn nhất trong thời gian O(n^2):

Với mỗi ô j trên hàng i, ta tìm f(j) là số ô 1 liên tiếp trên cột j, tính từ hàng i trở lên. Sau đó, với mỗi cột j, ta tiếp tục tìm ô gần nhất bên trái và ô gần nhất bên phải có f nhỏ hơn f(j), sau đó tính diện tích hình chữ nhật ở cột j là S=f(j)×(r−l−1) với l,r là chỉ số 2 ô bên trái và bên phải nói trên.
Hình minh hoạ khi tính f(4):
deque-yeulaptrinh.pw
Để tìm l,r nhanh, ta dùng kĩ thuật sử dụng Deque tìm Min/Max trên đoạn tịnh tiến.

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000;
var   a:array[1..maxn,1..maxn] of byte;
    i,j,m,n,res,top:longint;
    h,s,left,right:array[1..maxn] of integer;
procedure nhap;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(m,n);
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do read(a[i,j]);
  close(input);
end;
procedure push(x:integer);
begin
  inc(top);
  s[top]:=x;
end;
function get:integer;
begin
  exit(s[top]);
end;
procedure pop;
begin
  dec(top);
end;
procedure xuly;
begin
  for i:=1 to m do
   begin
    for j:=1 to n do
      if a[i,j]=1 then
        begin
          h[j]:=h[j]+1;
        end else h[j]:=0;
    top:=0;
    for j:=1 to n do
      begin
        while (top<>0) and (h[j]<=h[get]) do pop;
        if top=0 then left[j]:=0 else left[j]:=get;
        push(j);
      end;
    top:=0;
    for j:=n downto 1 do
        begin
          while (top<>0) and (h[j]<=h[get]) do pop;
          if top=0 then right[j]:=n+1 else right[j]:=get;
          push(j);
        end;
    for j:=1 to n do
        begin
          res:=max(res,h[j]*(right[j]-left[j]-1));
        end;
   end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(res);
  close(output);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  inkq;
end.

CROSS12 – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


Đầu tiên ta cần tính thời gian qua cầu của mỗi người (khi đi một mình). Có thể tính bằng tham lam như cách được sử dụng trong code ở trên hoặc kết hợp quy hoạch động với deque để tìm min trên đoạn tịnh tiến.

Độ phức tạp khi tính là $O(m)$ cho mỗi người, vì $r$ chỉ dao động từ 1 đến 100 nên ta dùng một mảng phụ để cache giá trị đã tính lại.

Sau khi tính xong, gọi thời gian qua cầu của $n$ người là $A(n)$, ta sắp xếp $A$ tăng dần.

Gọi $F(i)$ là thời gian ít nhất để những người từ 1 đến i qua cầu, ta có công thức:

$ F(1) = A(1) \ F(2) = A(2) \ F(i) = min \begin{cases} F(i-2) + A(1) + 2A(2) + A(i) & \quad (1)\ F(i-1) + A(1) + A(i) & \quad (2)\ \end{cases} $

Trong trường hợp $(1)$, ta cho $A(2)$ quay về, sau đó $A(i)$ và $A(i-1)$ qua cầu, sau đó $A(1)$ từ bên kia cầu quay về, $A(1)$ và $A(2)$ cùng qua cầu.

Trong trường hợp $(2)$, $A(1)$ quay về sau đó cùng $A(i)$ qua cầu.

Code:


#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
 
int time(int r, int m, const char *bridge) {
  int i = 0, res = 1;
  while (i + r <= m) {
    res++;
    i += r;
    while (bridge[i] == '1') i--;
  }
  return res;
}
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int n, m; cin >> n >> m;
  vector<int> a(n);
  for (auto &x: a) cin >> x;
  string bridge; cin >> bridge;
  bridge = '0' + bridge + '0';
  vector<int> cache(101, 0);
  for (auto &x: a) {
    if (!cache[x]) x = cache[x] = time(x, m, bridge.data());
    else x = cache[x];
  }
  sort(a.begin(), a.end());
  if (n == 1) cout << a[0];
  else if (n == 2) cout << a[1];
  else {
    int f0 = a[0], f1 = a[1];
    for (int i=2; i<n; i++) {
      int f2 = min(f0 + a[0] + 2*a[1] + a[i], f1 + a[0] + a[i]);
      f0 = f1, f1 = f2;
    }
    cout << f1;
  }
  return 0;
}

P172SUMD – SPOJ

Đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P172SUMD/

Thuật toán:

Nhập và thêm phần tử  vào queue. Nếu gặp remove thì xem phần tử được nhập ở phần trước có giống phần tử ở top của queue không. Nếu có thì pop,  nếu không thì cũng pop và tăng biến đếm lên 1.

Source code:  https://ideone.com/xpCnbh

Cấu trúc dữ liệu BIT – Binary Indexed Tree (Fenwick Tree)

Giới thiệu về cây Fenwick (hay còn được gọi là BIT)
BIT-yeulaptrinh.pw

Tổng quát, đặt m = 2k.p (với p là số lẻ). Hay nói cách khác, k là vị trí của bít 1 bên phải nhất của m. Trong Fenwick-Tree, nút có số hiệu m sẽ là nút gốc của một cây con gồm 2k nút có số hiệu từ m- 2k+1 đến m.

Ví dụ:

    – 8 = 23.1, vậy 8 là nút gốc của các nút 1, 2, 3, …, 8.

    – 12 = 22.3, vậy 12 là nút gốc của các nút  9, 10, 11, 12

    – 10 = 21.5, vậy 10 là nút gốc của các nút  9, 10.

    – 7 = 20.7, vậy 7 là nút gốc của chỉ nút  7.

    – 16 = 24.1, vậy 16 là nút gốc của các nút 1, 2, 3, …, 16.

Trong Fenwick-Tree, nút gốc đại diện cho tất cả các nút con của nó. Ý nghĩa của từ đại diện ở đây thường dùng là nút gốc lưu tổng giá trị của các nút con. Vì vậy khi tính toán, ta chỉ cần truy xuất nút gốc là đủ mà không cần thiết phải truy xuất đến các nút con. Xét ví dụ:

       Cho mảng gồm n phần tử a1, a2, …, an. Hãy tính tổng Am =  a1 + a2 + … + am (m ≤ n).

Thay vì sử dụng vòng lặp từ 1 đến m để truy xuất từng phần tử ai một (độ phức tạp O(m)), ta sử dụng cấu trúc FENWICK-TREE như sau:

    – t1 = a1

    – t2 = a1 + a2

    – t3 = a3

    – t4 = a1 + a2 + a3 + a4

    – t5 = a5

    – t6 = a5 + a6

    – t7 = a7

    – t8 = a1 + a2 + a3 + a4+ a5 + a6 + a7 + a8

    – …

    – t12 = a9 + a10 + a11 + a12

    – … (tiếp tục như vậy theo cách xây dựng Fenwick-Tree)

 

    * Để tính A15 (m=15), thay vì phải duyệt từ a1 đến a15, ta chỉ cần tính t8 + t12 + t14 + t15 .

    * Để tính A10, chỉ cần tính t8 + t10

    * Để tính A13, chỉ cần tính t8 + t12 + t13

    * Để tính A16, lấy ngay giá trị t16

Tổng quát với m bất kỳ, biểu diễn m thành dạng nhị phân, sau đó lần lượt xóa các bít 1 của m theo thứ tự từ phải sang trái, tại mỗi bước trung gian chính là chỉ số nút cần truy xuất trong Fenwick-Tree.

Ví dụ: m = 13 có biểu diễn nhị phân là 1101:

     1) 1101 -> truy xuất nút 13

     2) Xóa bít 1 bên phải nhất còn 1100 -> truy xuất nút 12

     3) Xóa bít 1 bên phải nhất còn 1000 -> truy xuất nút 8

     4) Xóa bít 1 bên phải nhất và dừng.

Thao tác truy xuất các nút như trên được gọi là getFENWICK-TREE. May mắn là ta có một công thức rất đơn giản để xóa bít 1 bên phải dùng phép toán AND. Thủ tục getFENWICK-TREE như sau:

int getFENWICK-TREE(int m)
{
            int result = 0;
            for(; m> 0; m &= m-1
            {
                        result += t[m];
            }
            return result;
}

Độ phức tạp của getFENWICK-TREE là O(log2m)

Vấn đề còn lại là làm thế nào để xây dựng được Fenwick-Tree như trên? Cách thực hiện là ban đầu khởi tạo các nút của Fenwick-Tree là 0. Sau đó ứng với mỗi giá trị am thì cập nhật các nút cha liên quan trong cây. Ví dụ:

    – Cập nhật giá trị a5 -> cần cập nhật các nút t5, nút cha t6, nút cha t8, nút cha t16,….

    – Cập nhật giá trị a9 -> cần cập nhật các nút t9, nút cha t10, nút cha t12, nút cha t16,…

    – Cập nhật giá trị a4 -> cần cập nhật các nút t4, nút cha t8, nút cha t16,…

Tổng quát với m bất kỳ, biểu diễn m thành dạng nhị phân, nếu cộng 1 vào bít bên phải nhất của m thì ta được nút cha của m.

Ví dụ, m = 5 có biểu diễn nhị phân là 101:

    1) 101 -> cập nhật nút 5

    2) Cộng 1 vào bít phải nhất thành 0110 -> cập nhật nút 6

    3) Cộng 1 vào bít phải nhất thành 1000 -> cập nhật nút 8

    4) Cộng 1 vào bít phải nhất thành 10000 -> cập nhật nút 16.

Thao tác cập nhật các nút từ con đến cha như trên được gọi là updateFENWICK-TREE. Ta cũng có một công thức rất đơn giản để cộng 1 vào bít 1 bên phải nhất dùng phép toán AND. Thủ tục updateFENWICK-TREE như sau:

void updateFENWICK-TREE(int m, int value)
{
   for(; m<= n; m += m & -m)
   {
        t[m] += value;
   }
}

Độ phức tạp của updateFENWICK-TREE là O(log2n)

Trên đây là lý thuyết về Binary Indexed Tree. Bây giờ ta sẽ áp dụng FENWICK-TREE để giải bài Dãy nghịch thế và Dĩa nhạc 3.

Dãy nghịch thế: (Theo cách vét cạn thì cần xét tất cả các cặp, độ phức tạp là O(n2))

Phác thảo thuật toán:

– Dùng một mảng đếm t[100.000], t[u] cho biết hiện giờ có bao nhiêu số nhỏ hơn u.

– Đầu tiên khởi tạo các phần tử mảng t là 0.

– Duyệt từ cuối mảng lên đầu mảng (i từ n->1), ứng với mỗi ai thực hiện hai thao tác:

    1) Kiểm tra xem hiện giờ có bao nhiêu số nhỏ hơn ai (truy xuất t[ai]).

    2) Cập nhật ai vào mảng t, nghĩa là tăng các phần tử từ t[ai+1] đến t[100.000], mỗi phần tử thêm 1.

Tuy nhiên trong thao tác 2 việc cập nhật như vậy tổng thể độ phức tạp vẫn là O(n2). Bây giờ ta sẽ chuyển mảng t thành cấu trúc FENWICK-TREE. Đối với thao tác 1 dùng getFENWICK-TREE, đối với thao tác 2 dùng updateFENWICK-TREE.

Chương trình hoàn chỉnh

cin>>n;
for(i= 1; i<= n; i++) cin>>a[i];
kq = 0;
for(i= n; i>= 1; i–)
{
            kq += getFENWICK-TREE(a[i]);
            updateFENWICK-TREE(a[i]+1, 1);
}
cout<<kq;

Độ phức tạp là O(nlog2n)

MSE07B – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Nếu bạn sử dụng C++ thì có thể dùng cấu trúc dữ liệu có sẵn là std::set, còn nếu dùng Pascal thì sẽ phải code dài hơn một chút.
 • Toàn bộ về std::set cho bạn nào dùng C++: http://yeulaptrinh.pw/938/set-trong-c/

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define FOR(i,a,b) for (int i=(a),_b=(b);i<=_b;i=i+1)
#define FORD(i,b,a) for (int i=(b),_a=(a);i>=_a;i=i-1)
#define REP(i,n) for (int i=0,_n=(n);i<_n;i=i+1)
#define FORE(i,v) for (__typeof((v).begin()) i=(v).begin();i!=(v).end();i++)
#define ALL(v) (v).begin(),(v).end()
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
#define double db
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
const int MAXN = 1E6+3;
const int oo = 1e9+3;
 
set<PII> s;
set<PII>::iterator it;
int p, k, x, i;
 
int main() {
  	#ifndef ONLINE_JUDGE
  	freopen("test.inp", "r", stdin);
  	freopen("test.out", "w", stdout);
  	#endif
  cin >> x;
  while (x != 0) {
    //
    if (x == 1) {
      cin >> k >> p;
      s.insert(PII(p,k));
    }
    //
    if (x == 2)
    if (!s.empty()) {
      it = s.end(); -- it;
      cout << it -> se << endl;
      s.erase(it);
    } else cout << 0 << endl;
    //
    if (x==3)
    if (!s.empty()) {
      it = s.begin();
      cout << it -> se << endl;
      s.erase(it);
    } else cout << 0 << endl;
    //
    cin >> x;
  }
	return 0;
}

MESSAGE1 – spoj

Đề bài

Thuật toán
message1-yeulaptrinh.pw

Ở bài này ta dời bảng B như hình, trong mỗi lần dời ta so sách các ô trong vùng giao nhau nữa 2 bảng, ô bằng nhau có giá trị 1, khác nhau có giá trị 0.

Cụ thể hơn, giả sử ta dời bảng B theo một vector $(x, y)$, khi đó ô $A(i, j)$ sẽ được so sánh với ô $B(i-x, j-y)$. Ta tính toạ độ các ô trong phần giao giữa 2 bảng như sau, có 4 điều kiện:

$
\begin{cases}
0 <= i < m\\
0 <= j < n\\
0 <= i-x < m\\
0 <= i-y < n\\
\end{cases}
$

Từ đó suy ra:

$
\begin{cases}
max(0, x) <= i < min(m, m + x)\\
max(0, y) <= j < min(n, n + y)\\
\end{cases}
$

Sau đó ta tìm hình chữ nhật chứa toàn số 1 và có diện tích lớn nhất (như bài QBRECT).

Sau đây là cách tìm hình chữ nhật như trên trong thời gian $O(n^2)$:

Với mỗi ô $j$ trên hàng $i$, ta tìm $f(j)$ là số ô 1 liên tiếp trên cột $j$, tính từ hàng $i$ trở lên. Sau đó, với mỗi cột $j$, ta tiếp tục tìm ô gần nhất bên trái và ô gần nhất bên phải có $f$ nhỏ hơn $f(j)$, sau đó tính diện tích hình chữ nhật ở cột $j$ là $S = f(j)\times(r – l – 1)$ với $l, r$ là chỉ số 2 ô bên trái và bên phải nói trên.

Hình minh hoạ khi tính $f(4)$:

message1-2-yeulaptrinh.pw

Để tìm $l, r$ nhanh, ta dùng kĩ thuật sử dụng Deque tìm Min/Max trên đoạn tịnh tiến.

Độ phức tạp của toàn bộ lời giải là $O(n^4)$.

Code

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
using namespace std;
 
void calc(int &res, int x, int y, const vector<string> &a, const vector<string> &b) {
  int m = a.size(), n = a[0].size();
  int low_i = max(0, x), high_i = min(m, m + x);
  int low_j = max(0, y), high_j = min(n, n + y);
  if ((high_i - low_i)*(high_j - low_j) <= res) return;
  vector<int> f(high_j, 0);
  vector<int> l(high_j), q(high_j), idx(high_j);
  for (int i=low_i; i < high_i; i++) {
    int top = 0;
    for (int j=low_j; j < high_j; j++) {
      if (a[i][j] == b[i-x][j-y]) {
        f[j]++;
        while (top && q[top-1]>=f[j]) top--;
        if (!top) l[j] = low_j-1;
        else l[j] = idx[top-1];
        q[top] = f[j], idx[top] = j, top++;
      } else {
        f[j] = 0;
        q[0] = 0, idx[0] = j, top = 1;
      }
    }
    top = 0;
    int r;
    for (int j=high_j-1; j >= low_j; j--) {
      if (f[j]) {
        while (top && q[top-1]>=f[j]) top--;
        if (!top) r = high_j;
        else r = idx[top-1];
        res = max(res, f[j]*(r - l[j] - 1));
        q[top] = f[j], idx[top] = j, top++;
      } else {
        q[0] = 0, idx[0] = j, top = 1;
      }
    }
  }
}
 
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  int T; cin >> T;
  while (T--) {
    int n, m; cin >> m >> n;
    vector<string> a(m), b(m);
    for (auto &s: a) cin >> s;
    for (auto &s: b) cin >> s;
    int res = 0;
    for (int i=-m+1; i<m; i++) for (int j=-n+1; j<n; j++) {
      calc(res, i, j, a, b);
    }
    cout << res << '\n';
  }
  return 0;
}

Cấu trúc dữ liệu Heap và ứng dụng

Heap là một trong những cấu trúc dữ liệu đặc biệt quan trọng, nó giúp ta có thể giải được nhiều bài toán trong thời gian cho phép. Độ phức tạp thông thường khi làm việc với Heap là O(logN). CTDL Heap được áp dụng nhiều trong các bài toán tìm đường đi ngắn nhất, tìm phần tử max, min… và trong lập trình thi đấu. Vậy Heap là gì? Cài đặt Heap như thế nào?

Heap là gì?

Heap thực chất là một cây cân bằng thỏa mãn các điều kiện sau

 • Một nút có không quá 2 nút con.
 • Với Heap Max thì nút gốc là nút lớn nhất, mọi nút con đều không lớn hơn nút cha của nó. Với Heap Min thì ngược lại.

Mặc dù được mô tả như cây nhưng Heap có thể được biểu diễn bằng mảng. Nút con của nút i là 2*i và 2*i+1. Do Heap là cây cân bằng nên độ cao của 1 nút luôn <= logN.

Ứng dụng chủ yếu của Heap là tìm Min, Max trong 1 tập hợp động (có thể thay đổi, thêm, bớt các phần tử) nhưng như vậy đã là quá đủ.

heap-yeulaptrinh

(Mô hình biểu diễn Heap bằng cây nhị phân và bằng mảng)

Các thao tác với Heap

Ở đây mình hướng dẫn các bạn với Heap Max còn với Heap Min thì tương tự

Khai báo

Ở ví dụ này, Heap sẽ là mảng một chiều kiểu LongInt, nHeap là số phần tử của mảng.

Const
 maxn = 100000;
Var
 nHeap : LongInt;
 Heap : array[0..maxn] of LongInt;

1. UpHeap

Nếu 1 nút lớn hơn nút cha của nó thì di chuyển nó lên trên:
upheap-yeulaptrinh

Procedure UpHeap(i : LongInt);
Begin
 if (i = 1) or (Heap[i] < Heap[i div 2]) then exit; // Nếu i là nút gốc hoặc nhỏ hơn nút cha thì không làm việc
 swap(Heap[i] , Heap[i div 2]); // Đổi chỗ 2 phần tử trong Heap;
 UpHeap(i div 2); // Tiếp tục di chuyển lên trên
end;

2. DownHeap

downheap-1downheap-2

downheap-3

Procedure DownHeap(i : LongInt);
 Var
  j : LongInt;
 Begin
  j := i*2;
  if j > nHeap then exit; // Nếu i không có nút con thì không làm việc
  if (j < nHeap) and (Heap[j] < Heap[j+1]) then Inc(j); // Nếu i có 2 nút con thì chọn nút ưu tiên hơn
  if Heap[i] < Heap[j] then // Nếu nút cha nhỏ hơn nút con
   begin
    swap(Heap[i] , Heap[j]); // Đổi chỗ 2 phần tử trong Heap
    DownHeap(j); // Tiếp tục di chuyển xuống dưới
   end;
 end;

3. Push

Đưa 1 phần tử mới vào Heap: Thêm 1 nút vào cuối Heap và tiến hành UpHeap từ đây:

Procedure Push(x : LongInt);
 Begin
  Inc(nHeap); // Tăng số phần tử của Heap
  Heap[nHeap] := x; // Thêm x vào Heap
  UpHeap(nHeap);
 End;

4. Pop

Rút ra 1 phần tử ở vị trí v trong Heap: Gán Heap[v] := Heap[nHeap] rồi tiến hành chỉnh lại Heap:

Function Pop(v : LongInt) : LongInt;
 Begin
  Pop := Heap[v]; // Lấy phần tử ở vị trí v ra khỏi Heap
  Heap[v] := Heap[nHeap]; // Đưa phần tử ở cuối Heap vào vị trí v
  Dec(nHeap); // Giảm số phần tử của Heap đi 1
  {Chỉnh lại Heap}
  UpHeap(v);
  DownHeap(v);
 End;

Nguồn: không rõ