NKINV – spoj

Đề bài

Thuật toán

 • Interval Tree

Code

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn = 60000+3;
var   t    :array[1..maxn*4] of longint;
    i,j,n  :longint;
    a    :ARRAY[1..maxn] of longint;
    ma   :longint;
    res   :int64;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n);for i:=1 to n do read(a[i]);
    close(input);
end;
procedure update(k,l,r,i:longint);
var   m :longint;
begin
    if (i<l) or (i>r) then exit;
    if l=r then
        begin
            inc(t[k]);
            exit;
        end;
    m := (l+r) div 2;
    update(k*2,l,m,i);
    update(k*2+1,m+1,r,i);
    t[k] := t[k*2] + t[k*2+1];
end;
function get(k,l,r,i,j:longint):longint;
var   m,tam1,tam2   :longint;
begin
    if i>j then exit(0);
    if (i>r) or (j<l) then exit(0);
    if (i<=l) and (j>=r) then
        begin
            exit(t[k]);
        end;
    m := (l+r) div 2;
    tam1 := get(k*2,l,m,i,j);
    tam2 := get(k*2+1,m+1,r,i,j);
    get:= tam1+tam2;
end;
procedure process;
var   i :longint;
begin
    for i:=1 to n do ma := max(ma,a[i]);
    res := 0;
    for i:=1 to n do
        begin
            res := res + get(1,1,ma,a[i]+1,ma);
            update(1,1,ma,a[i]);
        end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    writeln(res);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

NKLINEUP – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Interval tree

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
int n,q;
vector<int> a;
vector< pair<int,int> > node;
int resmax, resmin;
 
void Init_Tree(int k, int l, int r, int i)
{
  if(l>i || r<i) return;
  if(l==r)
  {
    node[k]=make_pair(a[i],a[i]);
    return;
  }
  int m=(l+r)/2;
  Init_Tree(2*k,l,m,i);
  Init_Tree(2*k+1,m+1,r,i);
  node[k]=make_pair(max(node[2*k].first, node[2*k+1].first),min(node[2*k].second, node[2*k+1].second));
}
 
void Init()
{
  scanf("%d%d",&n,&q);
  a.resize(n+2);
  node.resize(4*n);
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[i]);
    Init_Tree(1,1,n,i);
  }
}
 
void Query(int k, int l, int r, int A, int B)
{
  if(l>B || r<A) return;
  if(A<=l && B>=r)
  {
    resmax=max(resmax,node[k].first);
    resmin=min(resmin,node[k].second);
    return;
  }
  int m=(l+r)/2;
  Query(2*k,l,m,A,B);
  Query(2*k+1,m+1,r,A,B);
}
 
void Solve()
{
  for (int i=1;i<=q;i++)
  {
    int A, B;
    scanf("%d%d",&A,&B);
    resmax=0;
    resmin=10000000;
    Query(1,1,n,A,B);
    printf("%dn",resmax-resmin);
  }
}
 
int main()
{
  Init();
  Solve();
}
uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=50000;
    maxq=200000;
type  arrp=record
        dau:longint;
        cuoi:longint;
        end;
var   i,j,n,q:longint;
    f:text;
    res1,res2:longint;
    a:array[1..maxn] of longint;
    p:array[1..maxq] of arrp;
    mind,maxd:array[1..maxn*4] of longint;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,n,q);
  for i:=1 to n do readln(f,a[i]);
  for i:=1 to q do readln(f,p[i].dau,p[i].cuoi);
  close(f);
end;
procedure update(k,l,r:longint);
var   mid:longint;
begin
  if l=r then
  begin
    maxd[k]:=a[l];
    mind[k]:=a[l];
  end
  else
  begin
    mid:=(l+r) div 2;
    update(k*2,l,mid);
    update(k*2+1,mid+1,r);
    mind[k]:=min(mind[k*2],mind[k*2+1]);
    maxd[k]:=max(maxd[k*2],maxd[k*2+1]);
  end;
end;
procedure find(k,l,r:longint);
var   mid:longint;
begin
  if (l>j) or (r<i) then exit;
  if (i<=l) and (j>=r) then
  begin
    res1:=min(res1,mind[k]);
    res2:=max(res2,maxd[k]);
    exit;
  end;
  mid:=(l+r) div 2;
  find(k*2,l,mid);
  find(k*2+1,mid+1,r);
end;
procedure xuat;
var   k:longint;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  update(1,1,n);
  for k:=1 to q do
  begin
    res1:=high(longint);
    res2:=0;
    i:=p[k].dau;
    j:=p[k].cuoi;
    find(1,1,n);
    writeln(f,res2-res1);
  end;
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  xuat;
end.

QMAX – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

it - yeulaptrinh.pw

 • Đây là bài thuần sử dụng cấu trúc dữ liệu IT. Các bạn có thể tham khảo thêm tại: http://adf.ly/1f54AI

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=100000;
    oo   =2*trunc(1e10);
var   a    :array[0..maxn] of int64;
    i,j,n,p,q,m :longint;
    t    :array[1..4*maxn] of int64;
    res   :int64;
procedure enter;
var   u,v,k  :longint;
begin
    readln(n,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(u,v,k);
            a[u] := a[u]+ k;
            a[v+1] := a[v+1] -k;
        end;
    for i:=1 to n do
        a[i] := a[i-1] +a[i];
end;
procedure update(k,l,r:longint);
var   m :longint;
begin
    if l=r then
        begin
            t[k] := a[l];
            exit;
        end;
    m := (l+r) div 2;
    update(k*2,l,m);
    update(k*2+1,m+1,r);
    t[k] := max(t[k*2],t[k*2+1]);
end;
procedure find(k,l,r,i,j:longint);
var   m :longint;
begin
	if (i>r) or (j<l) then exit;
    if (i<=l) and (r<=j) then
        begin
            res := max(t[k],res);
            exit;
        end;
    m := (l+r) div 2;
    find(k*2,l,m,i,j);
    find(k*2+1,m+1,r,i,j);
end;
procedure process;
begin
    update(1,1,n);
end;
procedure print;
var   u,v   :longint;
	i	:longint;
begin
    read(q);
    for i:=1 to q do
     begin
        read(u,v);
        res := -oo;
        find(1,1,n,u,v);
        writeln(res);
     end;
end;
begin
assign(input,fi);reset(input);
assign(output,fo);rewrite(output);
    enter;
    process;
    print;
close(input);close(output);
end.

VOMARIO – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VOMARIO/

Thuận toán: Sử dụng Interval Tree để quản lí tập các đoạn thẳng. Có thể dễ dàng tìm được công thức QHĐ O(N^2) với F(i) = số năng lượng max đến lượt chơi thứ i. Để giảm độ phức tạp thì có thể dùng IT để cập nhật nhanh.

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 2;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
int n;
long long x[MAXN], w[MAXN], e[MAXN], a[MAXN], v[MAXN], b[MAXN];
long long f[MAXN];
struct line{
  long long a, b;
} it[MAXN * 4];
long long Get(line d, long long pos)
{
  return d.a * v[pos] + d.b;
}
 
long long query(int x, int l, int r, long long pos)
{
  //cout << it[x].a<<" "<<it[x].b<<" :"<<l<<" "<<r<<endl;
  if (pos < l || pos > r) return 0;
  long long ans = Get(it[x], pos);
  if (l == r) return ans;
  int mid = (l + r) / 2;
  ans = max(ans, query(2 * x, l, mid, pos));
  ans = max(ans, query(2 * x + 1, mid + 1, r, pos));
  return ans;
}
 
void update(int x, int l, int r, int u, int v, line val)
{
  int mid = (l + r) / 2;
  if (r < u || v < l) return;
  if (u <= l && r <= v){
  // do something
  if (Get(it[x], l) >= Get(val, l) && Get(it[x], r) >= Get(val, r)){
    return;
  }
  if (Get(it[x], l) <= Get(val, l) && Get(it[x], r) <= Get(val, r)){
    it[x] = val;
    return;
  }
  if (Get(it[x], l) >= Get(val, l) && Get(it[x], mid) >= Get(val, mid)){
    update(2 * x + 1, mid + 1, r, u, v, val);
    return;
  }
  if (Get(it[x], l) <= Get(val, l) && Get(it[x], mid) <= Get(val, mid)){
    update(2 * x + 1, mid + 1, r, u, v, it[x]);
    it[x] = val;
    return;
  }
  if (Get(it[x], mid + 1) >= Get(val, mid + 1) && Get(it[x], r) >= Get(val, r)){
    update(2 * x, l, mid, u, v, val);
    return;
  }
  if (Get(it[x], mid + 1) <= Get(val, mid + 1) && Get(it[x], r) <= Get(val, r)){
    update(2 * x, l, mid, u, v, it[x]);
    it[x] = val;
    return;
  }
  }
  update(2 * x, l, mid, u, v, val);
  update(2 * x + 1, mid + 1, r, u, v, val);
}
 
map<long long, long long> M;
long long pos[MAXN];
 
void trau()
{
  f[0] = 0;
  FORE(i, 1, n) FORE(j, 0, i - 1) if (f[j] >= w[j] * abs(x[i] - x[j]))
      f[i] = max(f[i], f[j] - w[j] * abs(x[i] - x[j]) + e[i]);
  cout << f[n] << endl;
  //FORE(i, 1, n) cout << f[i]<<" ";cout<<endl;
  memset(f, 0, sizeof(f));
}
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("VOMARIO.inp", "r", stdin);
  freopen("VOMARIO.out", "w", stdout);
  #endif //YEULAPTRINH.PW
  cin >> n;
  FORE(i, 1, n){
    cin >> x[i] >> w[i] >> e[i];
    a[i] = x[i];
  }
  //trau();
  sort(a, a + n + 1);
 
  FORE(i, 0, n) b[i] = lower_bound(a, a + n + 1, x[i]) - a;
  FORE(i, 0, n) v[b[i]] = x[i], M[x[i]] = b[i];
  FORE(i, 0, n) pos[i] = M[a[i]];
  int top = *max_element(b, b + n + 1);
  FORE(i, 1, MAXN * 4 - 1) it[i].a = 0, it[i].b = 0;
  update(1, 0, top, 0, top, (line){0, 0});
  //FORE(i, 1, n + 1) cout << b[i] <<" "<<v[b[i]]<<endl;
  //FORE(i, 1, n + 1) cout<<a[i]<<" ";cout<<endl;
  //b[0] = b[n + 1];
/*
  update(1, 0, top, 0, 2, (line){-1, -1});
  update(1, 0, top, 0, 0, (line){1, 9});
  update(1, 0, top, 5, 5, (line){-4, 26});
  update(1, 0, top, 5, 5, (line){4, -6});
  cout << top << endl;
  cout << query(1, 0, top, 2)<<"wtf"<<endl;
  */
  //FORE(i, 0, n) cout << a[i]<<" ";cout<<endl;
  //FORE(i, 0, n) cout << b[i]<<" ";cout<<endl;
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, n){
    f[i] = query(1, 0, top, b[i]) + e[i];
    ans = max(ans, f[i]);
    long long l, r;
    if (w[i] == 0) r = top, l = 0;
    else{
      //if (i == 2) cout << (x[i] + f[i] / w[i])<<"wtf"<<endl;
      r = upper_bound(a, a + n + 1, x[i] + f[i] / w[i]) - a - 1;
      //cout << x[i] + f[i] / w[i]<<"???"<<r<<"<<<<<"<<b[r]<<endl;
      r = pos[r];
      l = lower_bound(a, a + n + 1, x[i] - f[i] / w[i]) - a;
      l = pos[l];
 
      //cout <<l<<" "<<r<<endl;
    }
    long long mid = b[i];
    update(1, 0, top, mid, r, (line){-w[i], f[i] + w[i] * x[i]});
    update(1, 0, top, l, mid, (line){w[i], f[i] - w[i] * x[i]});
    //cout<<i<<"=+"<<b[i]<<"??"<<f[i]<<endl;
    //cout << mid <<" "<<r<<"line"<<-w[i]<<" "<<f[i] + w[i] * x[i]<<endl;
    //cout << l <<" "<<mid<<"line"<<w[i]<<" "<<f[i] - w[i] * x[i]<<endl;
  }
  cout << ans;
 
  return 0;
}

HIREHP – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Dùng cây IT lưu giá trị tối ưu tại mỗi thời gian. Với bài này khi cập nhập thì cập nhập từ lá lên gốc

Code:

uses math;
const
 fi='hirehp.inp';
 fo='hirehp.out';
 maxn=5*trunc(1e5);
 oo=trunc(1e18);
var
 tree : array[1..4*maxn] of int64;
 idleaf : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n : longint;
 f : array[1..maxn] of int64;
 t,p : array[1..maxn] of longint;
procedure build(k,l,r : longint);
 var m : longint;
 begin
  if l = r then
   begin
    idleaf[l] := k;
    exit;
   end;
  m := (l+r) div 2;
  build(k*2,l,m);
  build(k*2+1,m+1,r);
 end;
procedure update(j: longint; x : int64);
 begin
  i := idleaf[j];
  while i > 0 do
   begin
    tree[i] := min(tree[i] , x);
    i := i div 2;
   end;
 end;
function get(k,l,r,i,j : longint) : int64;
 var m : longint;
   tg1,tg2 : int64;
 begin
  if (i>r) or (j<l) then exit(oo);
  if (i<=l) and (j>=r) then exit(tree[k]);
  m := (l+r) div 2;
  tg1 := get(k*2,l,m,i,j);
  tg2 := get(k*2+1,m+1,r,i,j);
  get := min(tg1,tg2);
 end;
procedure main;
var i : longint;
begin
// assign(input,fi);reset(input);
//assign(output,fo);rewrite(output);
 read(n);
 for i := 1 to n do read(t[i] , p[i]);
 for i := 1 to 4*n do tree[i] := oo;
 build(1,1,n);
 update(t[1] , p[1]);
 f[1] := p[1];
 for i := 2 to n do
  begin
   f[i] := get(1,1,n,i-1,n) + p[i];
   update(t[i] , f[i]);
  end;
 writeln(get(1,1,n,n,n));
 //close(input);close(output);
end;
begin
 main;
end.