C11STR2 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Nhận thấy nếu $x$ ký tự cuối của xâu $a$ trùng với $x$ ký tự cuối của xâu $b$ thì có thể ghép. Để kiểm tra hai xâu con có trùng nhau không với ĐPT O(n) thì ta sử dụng Hash.
 • Ta cần tìm $x$ lớn nhất.
 • Ta sẽ duyệt $x$ từ max(length(a),length(b)) về 0. Nếu đã tìm thấy $x$ thỏa mãn thì break.

Code:

{$H+}
uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 base=trunc(1e9);
 pp=307;
 maxn=trunc(1e5);
var
 a,b,c : string;
 i,j,n,m : longint;
 ha,hb : array[0..maxn] of int64;
 pow : array[0..maxn] of int64;
procedure enter;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 readln(a);
 readln(b);
 close(input);
end;
procedure swap( var m,n : longint; var a,b : string);
var tg1 : longint;
  tg2 : string;
begin
 tg1 := m ; m := n ; n:= tg1;
 tg2 := a; a :=b ; b:= tg2;
end;
function getha(l,r : longint) : int64;
 begin
  getha := (ha[r]-ha[l-1]*pow[r-l+1] + base*base) mod base;
 end;
function gethb(l,r : longint) : int64;
 begin
  gethb := (hb[r]-hb[l-1]*pow[r-l+1] + base*base) mod base;
 end;
procedure process;
begin
 m := length(a); n := length(b);
 c := a + b;
 //if m<n then swap(m,n,a,b);
 pow[0] := 1;
 for i:=1 to max(m,n) do pow[i] := pow[i-1]*pp mod base;
 ha[0] := 0; hb[0] := 0;
 for i:=1 to m do ha[i] := (ha[i-1]*pp + ord(a[i])-48) mod base;
 for i:=1 to n do hb[i] := (hb[i-1]*pp + ord(b[i])-48) mod base;
 for i:=min(m,n) downto 1 do
  if gethb(1,i) = getha(m-i+1,m) then
   begin
    delete(c,m-i+1,i);
    break;
   end;
end;
procedure print;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 writeln(c);
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.

PALINY – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


Gợi ý 1
Gợi ý 2

Code:


{$H+}
uses math;
const
 fi='';//paliny.inp';
 fo='';//paliny.out';
 maxn=50003;
 pp=307;
 base=trunc(1e9)+7;
var
 i,j,n,d,c,g,top,ans : longint;
 ha,hb,pow : array[0..maxn] of int64;
 a : array[1..maxn] of longint;
 s : string;
function gethash1(l,r : longint) : int64;
 begin
  gethash1 := (ha[r] - ha[l-1] * pow[r-l+1] + base * base) mod base;
 end;
function gethash2(l,r : longint) : int64;
 begin
  gethash2 := (hb[r] - hb[l+1] * pow[l-r+1] + base * base) mod base;
 end;
function ok ( le : longint) : boolean;
 var i,j : longint;
 begin
  for i := 1 to n - le + 1 do
   if gethash1(i,i+le-1) = gethash2(i+le-1,i) then exit(true);
  exit(false);
 end;
procedure process;
 begin
 d := 1 ;
 c := top ;
 g := (d+c) div 2;
 while (G<>d) and (g<>C) do
  begin
   if ok (a[g]) then d := g else c := g;
   g := (d+c) div 2;
  end;
 for g := c downto d do
  if ok (a[g]) then
   begin
    ans := max(ans,a[g]);
    exit;
   end;
 end;
procedure push(x : longint);
 begin
  inc(top);
  a[top] := x;
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(n);
 readln(s);
 pow[0] := 1;
 for i := 1 to n do pow[i] := pow[i-1] * pp mod base;
 for i := 1 to n do ha[i] := ( ha[i-1] * pp + ord(s[i]) ) mod base;
 for i := n downto 1 do hb[i] := ( hb[i+1] * pp + ord(s[i]) ) mod base;
 top := 0;
 for i := 1 to n do
  if i mod 2 = 0 then push(i);
 process;
 top := 0;
 for i := 1 to n do
  if i mod 2 = 1 then push(i);
 process;
 writeln(ans);
 close(input);close(output);
end.

SUBSTR – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=trunc(1e6);
 base=trunc(1e9)+7;
 pp=307;
var
 f : array[0..maxn] of int64;
 i,j,n,m : longint;
 hb : int64;
 a,b : array[1..maxn] of byte;
 ha,pow : array[0..maxn] of int64;
procedure enter;
var x : ansistring;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 readln(x);
 m := length(x);
 for i := 1 to m do a[i] := ord(x[i])-48;
 readln(x);
 n := length(x);
 for i := 1 to n do b[i] := ord(x[i])-48;
 close(input);
end;
function gethash(l,r : longint) : int64;
begin
 gethash := (ha[r]-ha[l-1]*pow[r-l+1] + base*base) mod base;
end;
procedure process;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 ha[0] := 0;
 for i:=1 to m do ha[i] := (ha[i-1]*pp + a[i]) mod base;
 pow[0] := 1;
 for i:=1 to m do pow[i] := pow[i-1]*pp mod base;
 hb := 0;
 for i:=1 to n do hb := (hb*pp + b[i]) mod base;
 for i:=1 to m-n+1 do
  if hb = gethash(i,i+n-1) then
   write(i,' ');
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
end.