QBMAX – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Quy hoạch động!

Code:

uses  math;
const  fi = '';
    fo = '';
var   n,m,i,j,maxf : integer;
    a,f : array[0..301,0..301] of integer;
 
begin
    assign(input,fi);
    reset(input);
    assign(output,fo);
    rewrite(output);
    readln(m,n);
    for i := 1 to m do
        for j := 1 to n do
            read(a[i,j]);
    for j := 0 to n+1 do begin
        f[0,j] := -maxint;
        f[m+1,j] := -maxint;
    end;
    for i := 1 to m do f[i,1] := a[i,1];
    for j := 2 to n do
        for i := 1 to m do
            f[i,j] := max(f[i-1,j-1],max(f[i,j-1],
                    f[i+1,j-1])) + a[i,j];
    maxf := -maxint;
    for i := 1 to m do
        maxf := max(maxf,f[i,n]);
    writeln(maxf);
    close(input);
    close(output);
end.

MDIGITS2 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bạn chỉ cần tạo 1 xâu st[] với thứ tự các số tự nhiên như đề bài nhé.
 • Các bạn xem code của mình để dễ hiểu hơn nhé

Code:

Var
 n :Int64;
 
 function Solve :Int64;
 var
  S,T,X :AnsiString;
  i :Int64;
 begin
  S:=''; Str(n,X); i:=1;
  while i<=n do
   begin
    Str(i,T); S:=S+T; Inc(i);
   end;
  Solve:=Pos(X,S);
 end;
 
Begin
 Assign(Input,''); Reset(Input);
 Assign(Output,''); Rewrite(Output);
 ReadLn(n); 
 Write(Solve);
 Close(Input); Close(Output);
End.

QBHV – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Sắp xếp các kí tự trong xâu S tăng dần theo thứ tự bảng chữ cái Alphabet.
 • Quay lui liệt kê các hoán vị của xâu S, với mỗi hoán vị mới sinh ra kiểm tra xem có trùng với xâu vừa viết ra hay không.

Code:

Const
 maxN =9;
 maxSL =362880;
Var
 n,m :LongInt;
 S,X :String[9];
 D :Array['A'..'Z'] of ShortInt;
 A :Array[0..maxSL] of String[9];
 Free :Array[1..maxN] of Boolean;
 
 procedure QSort(l,r :LongInt);
 var
  i,j :LongInt;
  Key,Tmp :Char;
 begin
  if (l>=r) then Exit;
  i:=l; j:=r; Key:=S[(l+r) div 2];
  repeat
   while (S[i]<Key) do Inc(i); 
   while (S[j]>Key) do Dec(j);
   if (i<=j) then
    begin
     if (i<j) then begin Tmp:=S[i]; S[i]:=S[j]; S[j]:=Tmp; end; Inc(i); Dec(j); end; until (i>j);
  QSort(l,j); QSort(i,r);
 end;
 
 function Factorial(i :LongInt) :LongInt;
 var
  j,tmp :LongInt;
 begin
  if (i=0) then Exit(1);
  tmp:=1;
  for j:=2 to i do tmp:=tmp*j;
  Exit(tmp);
 end;
 
 procedure Enter;
 var
  i,tmp :LongInt;
  ch :Char;
 begin
  ReadLn(S); n:=Length(S); QSort(1,n);
  FillChar(D,SizeOf(D),0);
  FillChar(Free,SizeOf(Free),true);
  for i:=1 to n do Inc(D[S[i]]);
  X:='';
  for i:=1 to n do X:=X+' ';
  tmp:=1;
  for ch:='A' to 'Z' do tmp:=tmp*Factorial(D[ch]);
  WriteLn(Factorial(n) div tmp);
  A[0]:='';
  m:=0;
 end;
 
 procedure Back(i :LongInt);
 var
  j :LongInt;
 begin
  for j:=1 to n do
   if (Free[j]) then
    begin
     X[i]:=S[j];
     Free[j]:=false;
     if (i=n) and (X>A[m]) then
      begin
       WriteLn(X); Inc(m); A[m]:=X;
      end
     else Back(i+1);
     Free[j]:=true;
    end;
 end;
 
Begin
 Assign(Input,''); Reset(Input);
 Assign(Output,''); Rewrite(Output);
 Enter;
 Back(1);
 Close(Input); Close(Output);
End.

PNUMBER- spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • bạn chỉ cần tạo hàm kiểm tra số nguyên tố thôi nhé.
 • hàm mình tạo ở dưới code này. Các bạn đọc để dễ hiểu hơn nhé.

Code:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b;
int kt(int n)
{
  if(n<2) return 0;
  for (int i=2;i<=sqrt(n);i++) 
   if (n%i==0) 
      return 0; 
return 1; 
}
 int main() 
{ cin>>a>>b;
  for (int j=a;j<=b;j++)
  {
    if(kt(j)) cout<<j<<endl;
  }
  return 0;
 
}
 • Phần int kt(int n) chính là hàm kiểm tra số nguyên tố mà mình đã nói ở trên nhé ^_^
 • COUNTCBG – spoj

  Đề bài:

  Thuật toán:

  • Ta xét tổng các số từ l -> r thì ta cần tìm l , r sao cho :l + (l+1) + … + (r-1) + r = n

   ⇒ (r+l)(r-l+1)/2 = n

   ⇒ (l+r)(r-l+1) = 2n

   Giải phương trình nghiệm nguyên đơn giản này

   Ta xét phần (l+r). Đương nhiên l + r >= 2 vì l >= 1, r >= l;

   Do l <= r nên ta chỉ cần xét (l + r) từ 2 -> sqrt(2n) thôi vì phần còn lại sẽ tạo ra bộ nghiệm tương tự phần ta xét

   Cho i = 2 -> sqrt(2n) :

   Nếu (2n) chia hết cho i thì ta bắt đầu :

   l + r = i và r – l + 1 = 2n/i hay r – l = 2n/i -1

   ⇒ 2r = i + 2n/i -1 mà r nguyên

   ⇒ (i + 2n/i – 1) chẵn

   ⇒ l cũng nguyên do r nguyên

   Vậy điều kiện để có một nghiệm cho bài toán là

   (2n) chia hết cho i và (i + 2n / i – 1) chẵn

   Nhận xét thời gian thực thi thuật toán là :

   O(100*sqrt(2*10^9))

  Code:

  Program COUNTCBG;
  Var
   n,res :LongInt;
   
   procedure Solve;
   var
    i :LongInt; 
   begin
    res:=0;
    for i:=2 to Trunc(Sqrt(2*n)) do
     if (2*n mod i=0) then
      if ((i+2*n div i-1) mod 2=0) then Inc(res);
   end;
   
  Begin
   Assign(Input,''); Reset(Input);
   Assign(Output,''); Rewrite(Output);
   while not EoF do
    begin
     ReadLn(n);
     Solve;
     WriteLn(res);
    end;
   Close(Input); Close(Output);
  End.

  BASEH – spoj

  Đề bài:

  Thuật toán:

  • Chuyển n về hệ nhị phân
  • Các bạn có thể tham khảo code sau

  Code:

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    long long a[10000005], n,dem=0,k;
    cin>>n>>k;
    while(n>0)
    {
          a[dem] = n%2;
          n = n/2;
          dem++;
    }
    for(long long i=dem-1; i>=0;i--)
    cout<<a[i];
    return 0;
  }