AZNET – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Code:

Const  inp = '';
    out = '';
    maxn = 10001;
    maxm = 100001;
 
Var   n,m,ntest,min,max,k,res   :    longint;
    x,y,id :    array [1..2,1..maxm] of longint;
    lab :    array [1..2,1..maxn] of longint;
    sl   :  array [1..2] of longint;
    a,b :    array [0..maxn] of longint;
{***************************************************************************}
function getroot(t,u : longint) : longint;
 begin
   while lab[t,u] > 0 do u := lab[t,u];
   exit(u);
 end;
{***************************************************************************}
procedure union(t,r1,r2 : longint);
var x : longint;
 begin
   x := lab[t,r1]+lab[t,r2];
   if lab[t,r1] > lab[t,r2] then
    begin
      lab[t,r1] := r2;
      lab[t,r2] := x;
    end
   else begin
        lab[t,r2] := r1;
        lab[t,r1] := x;
      end;
 end;
{****************************************************************************}
procedure main;
var i,j,dem,u,v,r1,r2,r3,r4 : longint;
 begin
   for i := 1 to n do
    begin
      lab[1,i] := -1;
      lab[2,i] := -1;
    end;
   max := 0;
   for i := 1 to sl[1] do
    begin
      u := x[1,i]; v := y[1,i];
      r1 := getroot(1,u); r2 := getroot(1,v);
      if r1 <> r2 then
       begin
         inc(max);
         union(1,r1,r2);
       end;
    end;
   min := 0;
   for i := 1 to sl[2] do
    begin
      u := x[2,i]; v := y[2,i];
      r1 := getroot(1,u); r2 := getroot(1,v);
      if r1 <> r2 then
       begin
        inc(min);
        union(1,r1,r2);
        r3 := getroot(2,u); r4 := getroot(2,v);
        union(2,r3,r4);
       end;
    end;
   for i := 1 to sl[2] do
    begin
      u := x[2,i]; v := y[2,i];
      r1 := getroot(2,u); r2 := getroot(2,v);
      if r1 <> r2 then
       begin
         inc(min);
         union(2,r1,r2);
       end;
    end;
   min := n-1-min;
   res := maxlongint;
   for i := min to max do
    if a[i]+b[n-1-i] < res then
     begin
       res := a[i]+b[n-1-i];
       k := i;
     end;
   for i := 1 to n do
    begin
      lab[1,i] := -1; lab[2,i] := -1;
    end;
   for i := 1 to sl[1] do
    begin
      u := x[1,i]; v := y[1,i];
      r1 := getroot(1,u); r2 := getroot(1,v);
      if r1 <> r2 then union(1,r1,r2);
    end;
   dem := 0;
   for i := 1 to sl[2] do
    begin
      u := x[2,i]; v := y[2,i];
      r1 := getroot(1,u); r2 := getroot(1,v);
      if r1 <> r2 then
       begin
        write(id[2,i],' ');
        inc(dem);
        union(1,r1,r2);
        r3 := getroot(2,u); r4 := getroot(2,v);
        union(2,r3,r4);
       end;
    end;
   if dem < n-1-k then
    begin
      for i := 1 to sl[2] do
      begin
        u := x[2,i]; v := y[2,i];
        r1 := getroot(2,u); r2 := getroot(2,v);
        if r1 <> r2 then
         begin
           inc(dem);
           write(id[2,i],' ');
           union(2,r1,r2);
           if dem=n-1-k then break;
         end;
      end;
    end;
   for i := 1 to sl[1] do
    begin
     u := x[1,i]; v := y[1,i];
     r1 := getroot(2,u); r2 := getroot(2,v);
     if r1 <> r2 then
      begin
        write(id[1,i],' ');
        union(2,r1,r2);
      end;
    end;
   writeln;
 end;
{***************************************************************************}
procedure nhap;
var i,j,u,v,k : longint;
 begin
   assign(input,inp); reset(input);
   assign(output,out); rewrite(output);
   readln(ntest);
   while ntest > 0 do
    begin
      dec(ntest);
      readln(n,m);
      for i := 1 to n-1 do read(a[i]);
      for i := 1 to n-1 do read(b[i]);
      sl[1] := 0; sl[2] := 0;
      for i := 1 to m do
       begin
         readln(u,v,k);
         inc(sl[k]);
         x[k,sl[k]] := u; y[k,sl[k]] := v;
         id[k,sl[k]] := i;
       end;
      main;
    end;
 end;
{****************************************************************************}
begin
   nhap;
end.

C11TRCNT – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài toán đưa về: kiểm tra 3 điểm có thẳng hàng hay không

Code:

const  fi='';
    fo='';
type  dinh=record
        x,y:longint;
        end;
var   i,j,k:integer;
    d,max,min:int64;
    kq,n:byte;
    p:array[1..200] of dinh;
    dem:array[1..200] of int64;
    f:text;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,n);
  for i:=1 to n do readln(f,p[i].x,p[i].y);
  close(f);
end;
function kt(x1,y1,x2,y2,x3,y3:longint):boolean;
begin
    if x1*y3-x1*y2+x2*y1-x2*y3+x3*y2-x3*y1=0
    then exit(false) else exit(true);
end;
procedure xuly;
begin
  d:=0; min:=1000000000000000;
  for i:=1 to n do
  begin
    for j:=1 to n do
    if i<>j then
        for k:=1 to n do
        if (i<>k) and (j<>k) then
                if kt(p[i].x,p[i].y,p[j].x,p[j].y,p[k].x,p[k].y) then
                begin
                    inc(dem[i]);
                    if (i<j) and (k>j) then inc(d);
                end;
    if dem[i]<min then begin min:=dem[i]; kq:=i; end;
  end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  writeln(f,d,' ',kq);
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  inkq;
end.

LCS2X – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Gọi L[i,j] là độ dài dãy con chung bội hai dài nhất với số cuối cùng là A[i] và B[j]1) Với A[i] <> B[j] thì L[i,j] = 0

  2) Với A[i] = B[j] thì L[i,j] = max(L[x,y] + 1) ( với x<i, y<j, A[x]*2 <= A[i] )

 • Để tính max(L[x,y]) nhanh chóng, ta sử dụng mảng F với ý nghĩa:F[y] = max(L[x,y])   =>Kết quả là max(F[j]) (với 1<=j<=n)

  Gọi ma=max(F[y]) ( với y<j, B[y]*2 <= A[i] )

  Khi đó ta có đoạn code phần xử lý sẽ là:

  for (i=1;i<=m;++i){
    ma=0;
    for (j=1;j<=n;++j){
      matruocj=ma;
      if (b[j]*2<=a[i]) ma=max(ma,f[j]);
      if (a[i]==b[j]) f[j]=max(f[j],matruocj+1);
    }
  }
 • Với cách này thì bạn chỉ cần dùng mảng 1 chiềuĐộ phức tạp: O(M*N)

Code:

uses  math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    oo   =trunc(1e4);
 
var   a, b, f :array[0..oo] of longint;
    ma,matruocj   :longint;
    ans   :longint;
    m, n  :longint;
procedure Optimize;
var   i, j  :longint;
begin
    fillchar(f, sizeof(f),0);
    for i:=1 to m do
        begin
            ma:=0;
            for j:=1 to n do
                begin
                    matruocj:=ma;
                    if b[j]*2<=a[i] then ma:=Max(ma,f[j]);
                    if b[j]=a[i] then f[j]:=max(f[j],matruocj+1);
                end;
         end;
 
end;
 
Procedure run;
var   i, t,l :longint;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(t);
    for l:=1 to t do
        begin
            readln(m, n);
            for i:=1 to m do read(a[i]);
            for i:=1 to n do read(b[i]);
            Optimize;
            ans:=0;
            for i:=1 to n do
                if f[i]>ans then ans:=f[i];
            writeln(ans);
        end;
    close(input);close(output);
end;
 
begin
    run;
end.

Đề thi, đáp án, kết quả PreVOI 2016