Tổng hợp đề thi, tài liệu ôn thi giữa kỳ môn Đại số

 

Tổng hợp tất cả đề thi giữa kỳ Đại Số từ K55-K61 BKHN.

https://goo.gl/uvyNj2
https://goo.gl/kyYkDx
https://goo.gl/rr8nkQ


Các tài liệu học tập:

https://goo.gl/84xQeC
https://goo.gl/kaSMT2
https://goo.gl/286fw8
https://goo.gl/jE227Z
https://goo.gl/P3q32L
https://goo.gl/36Np4B
https://goo.gl/Mo3bE6
https://goo.gl/rkAfcM
https://goo.gl/BAvVy7
https://goo.gl/cjV31Y

Một số đề thi mới cập nhập: …

ĐỀ 1 – 20163

 

ĐỀ 2 – 20163

ĐỀ 1 – 20151

ĐỀ 1 – 20161

ĐỀ 2 – 20161

ĐỀ 3 – 20151

ĐỀ 3 – 20161

ĐỀ 5 – 20151

Thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất

Định nghĩa cây khung – Cây khung nhỏ nhất

Cho đồ thị vô hướng, cây khung (spanning tree) của đồ thị là một cây con chứa tất cả các đỉnh của đồ thị. Nói cách khác, cây khung là một tập hợp các cạnh của đồ thị, không chứa chu trình và kết nối tất cả các đỉnh của đồ thị.

Trong đồ thị có trọng số, cây khung nhỏ nhất là cây khung có tổng trọng số các cạnh nhỏ nhất. Định nghĩa tương tự với cây khung lớn nhất.

Thuật toán Kruskal

Ban đầu mỗi đỉnh là một cây riêng biệt, ta tìm cây khung nhỏ nhất bằngcách duyệt các cạnh theo trọng số từ nhỏ đến lớn, rồi hợp nhất các cây lại với nhau.

Cụ thể hơn, giả sử cạnh đang xét nối 2 đỉnh u và v nếu 2 đỉnh này nằm ở 2 cây khác nhau thì ta thêm cạnh này vào cây khung, đồng thời hợp nhất 2 cây chứa u và v.

Để thực hiện thao tác trên một cách nhanh chóng, ta sử dụng cấu trúc Disjoint Set, độ phức tạp của toàn bộ thuật toán là O(M log M) với M là số cạnh.

Cài đặt

Đoạn code dưới cài đặt thuật toán Kruskal, có thể dùng để nộp bài

QBMST.

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm> // Hàm sort
using namespace std;
 
// Cấu trúc để lưu cạnh đồ thị,
// u, v là 2 đỉnh, w là trọng số cạnh
struct edge {
  int u, v, w;
};
// Hàm so sánh để dùng trong hàm sort ở dưới
bool cmp(const edge &a, const edge &b) {
  return a.w < b.w;
}
 
// Số đỉnh tối đa trong đề bài
#define N 10005
 
// 2 mảng sử dụng trong Disjoint Set
int cha[N], hang[N];
 
// Tìm xem u thuộc cây nào
int find(int u) {
  if (cha[u] != u) cha[u] = find(cha[u]);
  return cha[u];
}
 
// Hợp nhất 2 cây chứ u và v,
// Trả về false nếu không thể hợp nhất
bool join(int u, int v) {
  u = find(u); v = find(v);
  if (u == v) return false;
  if (hang[u] == hang[v]) hang[u]++;
  if (hang[u] < hang[v]) cha[u] = v;
  else cha[v]=u;
  return true;
}
 
int main() {
  // Thêm dòng này để cin, cout chạy nhanh
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
 
  // Nhập vào số đỉnh và số cạnh
  int n, m; cin >> n >> m;
 
  // Nhập danh sách các cạnh
  vector<edge> edges(m);
  for (edge &e: edges) cin >> e.u >> e.v >> e.w;
 
  // Sắp xếp lại các cạnh theo trọng số tăng dần
  sort(edges.begin(), edges.end(), cmp);
 
  // Khởi tạo cấu trúc Disjoint Set
  for (int i=1; i<=n; i++) {
    cha[i] = i;
    hang[i] = 0;
  }
 
  // Lưu tổng trọng số các cạnh trong cây khung nhỏ nhất
  int mst_weight = 0;
 
  // Duyệt qua các cạnh theo thứ tự đã sắp xếp
  for (edge &e: edges) {
    // Thử hợp nhất 2 cây chứa u và v
    if (join(e.u, e.v)) {
      // Hợp nhất thành công, ta thêm e và kết quả
      mst_weight += e.w;
    }
  }
 
  // Xuất kết quả
  cout << mst_weight;
  return 0;
}

IOIBIN – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Code:

const  fi = '';
    fo = '';
    maxn = trunc(1e4)+3;
var   p : array[1..maxn] of longint;
    i,j,n,m : longint;
    x,u,v : longint;
procedure chuanbi;
begin
    for i:=1 to maxn do p[i]:=i;
end;
function find(i:longint):longint;
begin
    while p[i]<>i do i:=p[i];
    exit(i);
end;
procedure lam1;
var   i,j : longint;
begin
    i:=find(u);
    j:=find(v);
    if i<>j then
    if i<j then p[j]:=p[i] else p[i]:=p[j];
end;
procedure main;
var   i:longint;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    assign(output,fo);rewrite(output);
    readln(m);
    chuanbi;
 
    for i:=1 to m do
        begin
            readln(u,v,x);
            if x=1 then lam1 else
                if find(u)=find(v) then writeln(1) else writeln(0);
        end;
    close(input);
    close(output);
end;
begin
    main;
end.

QBRECT – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Sau đây là cách tìm hình chữ nhật lớn nhất trong thời gian O(n^2):

Với mỗi ô j trên hàng i, ta tìm f(j) là số ô 1 liên tiếp trên cột j, tính từ hàng i trở lên. Sau đó, với mỗi cột j, ta tiếp tục tìm ô gần nhất bên trái và ô gần nhất bên phải có f nhỏ hơn f(j), sau đó tính diện tích hình chữ nhật ở cột j là S=f(j)×(r−l−1) với l,r là chỉ số 2 ô bên trái và bên phải nói trên.
Hình minh hoạ khi tính f(4):
deque-yeulaptrinh.pw
Để tìm l,r nhanh, ta dùng kĩ thuật sử dụng Deque tìm Min/Max trên đoạn tịnh tiến.

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=1000;
var   a:array[1..maxn,1..maxn] of byte;
    i,j,m,n,res,top:longint;
    h,s,left,right:array[1..maxn] of integer;
procedure nhap;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(m,n);
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do read(a[i,j]);
  close(input);
end;
procedure push(x:integer);
begin
  inc(top);
  s[top]:=x;
end;
function get:integer;
begin
  exit(s[top]);
end;
procedure pop;
begin
  dec(top);
end;
procedure xuly;
begin
  for i:=1 to m do
   begin
    for j:=1 to n do
      if a[i,j]=1 then
        begin
          h[j]:=h[j]+1;
        end else h[j]:=0;
    top:=0;
    for j:=1 to n do
      begin
        while (top<>0) and (h[j]<=h[get]) do pop;
        if top=0 then left[j]:=0 else left[j]:=get;
        push(j);
      end;
    top:=0;
    for j:=n downto 1 do
        begin
          while (top<>0) and (h[j]<=h[get]) do pop;
          if top=0 then right[j]:=n+1 else right[j]:=get;
          push(j);
        end;
    for j:=1 to n do
        begin
          res:=max(res,h[j]*(right[j]-left[j]-1));
        end;
   end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(res);
  close(output);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  inkq;
end.

[Discrete Mathematics] Relations

1. Introduction

a. Definition

 • Let $A$ and $B$ be sets. A binary relation from $A$ to $B$ is a subset of A x B.$$ R \subseteq A × B $$$$ aRb : (a,b) \in R $$
 • relation on a set A is a relation from A to A.

b. Properties of relations

 • A relation $R$ on a set $A$ is called reflexive if $ (a, a) \in R, \forall a \in A $
 • A relation $R$ on a set $A$ is called symmetric if $ (a, b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R, \forall a, b \in A $
 • A relation $R$ on a set $A$ is called antisymetric” if $ aRb \land bRa \Rightarrow a=b, \forall a,b \in A $
 • A relation $R$ on a set $A$ is called transitive if $ aRb \land bRc \Rightarrow aRc, \forall a,b,c \in A $

References

 • Discrete Mathematics and Its Applications 7th Edition, Kenneth H. Rosen
 • Đại số tuyến tính, Nguyễn Hữu Việt Hưng

[Discrete Mathematics] Sets and Funtions

1. Sets

 • A set is an unordered collection of objects, called elements or members of the set.
 • A set is said to contain its elements
 • $ a \in A $ if a is element of A
 • $ a \notin A $ if a is not element of A
 • Ways to describe set
  • List all the members of a set (Roster method). E.g $ A = \{a, b, c, d\} $ (Roster method)
  • Use set builder notation: $ X = \{ x \mid P(x) \} $$$ E.g \ \ O=\{x \mid x \ is \ odd\} $$
 • A is a subset of B if and only if every element of A is also an element of B.$$ A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) $$
 • Two sets are equal if and only if they have the same elements.$$ A = B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) $$$$ A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \land B \subseteq A $$
 • The empty set$\emptyset$$$ For \ every \ set \ \emptyset \subseteq S, S \subseteq S $$
 • Given a set $S$, the power set of $S$ is the set of all subsets of the set S. The power set of S is denoted by $\mathcal{P}(S)$

2. Set operations

 • The union of the sets A and B is the set that contains those elements that are either in A or in B, or in both.$$ A \cup B = \{x \mid x \in A \lor x \in B \} $$
 • The intersection of the sets A and B is the set containing those elements in both A and B.$$ A \cap B = \{x \mid x \in A \land x \in B \} $$
 • The difference of A and B is the set containing those elements that are in A but not in B. The difference of A and B is also called the complement of B with respect to A.$$ A \setminus B = \{ x \mid x \in A \land x \notin B \} $$

Table set identies

To be done

3. Cartesian product

 • The ordered n-tuple (a1, a2, . . . , an) is the ordered collection that has a1 as its first element, a2 as its second element, . . . , and an an as its nth element.
 • The Cartesian product of the sets A1, A2, . . . , An, denoted by A1 x A2 x · · · x An, is the set of ordered n-tuples (a1, a2, . . . , an), where ai belongs to Ai for i = 1, 2, . . . , n.$$A_1 × A_2 × · · · × A_n = \{ \ (a_1, a_2, . . . , a_n) \mid a_i ∈ A_i, i = 1, 2, . . . , n \ \} $$

4. Function

 • Let X and Y be nonempty sets. A function f from X to Y is an assignment of exactly one element of X to each element of Y$$ f : X \to Y $$
 • A function f is said to be one-to-one, or an injunction, if and only if f(a) = f (b) implies that a = b for all a and b in the domain of f (Injunctive)$$ \forall a \forall b (a \neq b \rightarrow f(a) \neq f(b)) $$
 • A function f from X to Y is called onto, or a surjection, if and only if for every element y ∈ Y there is an element x ∈ X with f(x) = y (Surjective)$$ \forall y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y $$
 • A function f is a one-to-one correspondence, or a bijection, if it is both one-to-one and onto. (Bijective)$$ \forall y \in Y, \exists ! x \in X : f(x) = y $$
 • Let f be a function from the set X to the set Y and let g be a function from the set y to the set C. The composition of the functions g and f, is defined by is defined by (f ◦ g)(a) = f (g(a)).

5. Cardinality of Sets

Definition

The sets A and B have the same cardinality if and only if there is a one-to-one correspondence from A to B. When A and B have the same cardinality, we write |A| = |B|.

To be done

References

 • Discrete Mathematics and Its Applications 7th Edition, Kenneth H. Rosen
 • Đại số tuyến tính, Nguyễn Hữu Việt Hưng

[Discrete Mathematics] Logic and Proof

I. Logic and Proof

 

1. Propositional Logic

A proposition is a declarative sentence (that is, a sentence that declares a fact) that is either true or false, but not both.

Name Meaning Notation
negation not p $\lnot p$
disjunction p or q $p \lor q$
conjunction p and q $p \land q$
conditional if p, then q $p \rightarrow q$
biconditional p if and only if q $p \leftrightarrow q$

2. Propositional Equivalences

A compound proposition that is always true, no matter what the truth values of the propositional variables that occur in it, is called a tautology.

A compound proposition that is always false is called a contradiction.

A compound proposition that is neither a tautology nor a contradiction is called a contingency.

The compound propositions p and q are called logically equivalent if $p \leftrightarrow q $ is a tautology. ($p \equiv q$)

Equivalence Name
$$ p \lor F \equiv p $$

$$ p \land T \equiv p $$

Identity laws
$$ p \lor T \equiv T $$

$$ p \land F \equiv F $$

Domination laws
$$ p \lor p \equiv p $$

$$ p \land p \equiv p $$

Idempotent laws
$$ \lnot(\lnot p)) \equiv p $$ Double negation law
$$ p \lor q \equiv q \lor p $$

$$ p \land q \equiv q \land p $$

Commutative laws
$$ (p \lor q) \lor r \equiv p\lor(q\lor r) $$

$$ (p \land q) \land r \equiv p \land (q \land r) $$

Associative laws
$$ p \lor (q \land r) \equiv (p \lor q) \land (p \lor r) $$

$$ p \land (q \lor r) \equiv (p \land q) \lor (p \land r) $$

Distributive laws
$$ \lnot (p \land q) \equiv \lnot p \lor \lnot q $$

$$ \lnot (p \lor q) \equiv \lnot p \land \lnot q $$

De Morgan’s laws
$$ p \lor (p \land q) \equiv p $$

$$ p \land (p \lor q) \equiv p $$

Absorption laws
$$ p \lor \lnot p \equiv T $$

$$ p \land \lnot p \equiv F $$

Negation laws
Table of common Logical equivalence

3. Predicates and Quantifiers

To be done

References

Discrete Mathematics and Its Applications 7th Edition, Kenneth H. Rosen