C11BC1 – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


 • (đang cập nhập)

Code:


uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=trunc(1e5);
 maxk=50;
 base=790972;
var
 f : array[0..maxn,0..maxk] of int64;
 i,j,n,k,m : longint;
 kq : int64;
 a,b : array[1..maxn] of longint;
procedure enter;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 readln(n,k);
 for i:=1 to n do read(a[i],b[i]);
 close(input);
end;
procedure swap(var x,y: longint);
var tg : longint;
begin
 tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure qs(l,r : longint);
 var i,j,x : longint;
 begin
  i:=l;j:=r;
  x:=b[(l+r) div 2];
  repeat
   while x>b[i] do inc(i);
   while x<b[j] do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(b[i],b[j]);
     swap(a[i],a[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
 end;
function muk(x : longint) : int64;
 var i : longint;
 begin
  muk := 1;
  for i:=1 to k do muk:=muk*x;
 end;
function cnk(n,k : longint) : int64;
 begin
  cnk := 1;
  for i:=n-k+1 to n do cnk := cnk*i;
  for i:=1 to k do cnk := cnk div i;
 end;
function tinh : int64;
begin
 fillchar(f,sizeof(f),0);
 for i:=0 to m do f[i,0] := 1;
 for i:=1 to m do
  for j:=1 to min(k,i) do
   f[i,j] := (f[i-1,j] + f[i-1,j-1]*a[i]) mod base;
 exit(f[m,k]);
end;
procedure process;
var i,j,dem : longint;
  dau,cuoi : longint;
begin
 qs(1,n);
 m := n;
 kq := tinh;
 dau := 1;
 while (dau<=n) do
 begin
  cuoi := dau+1;
  m := 1; a[1] := a[dau];
  while (cuoi<=n) and (b[cuoi]=b[dau]) do
   begin
    m := m+1;
    a[m] := a[cuoi];
    inc(cuoi);
   end;
  if cuoi-dau>=k then
   kq := (kq - tinh + base + base) mod base;
  dau := cuoi;
 end;
end;
procedure print;
begin
 assign(output,fo);rewrite(output);
 writeln(kq);
 close(output);
end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. Saved as a favorite, I like your website!

Speak Your Mind

*