SPOJ – DHTABLE2

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHTABLE2/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

var t:int64;
  n:integer;
  f:text;
procedure nhap;
begin
  assign(f,'');reset(f);
  read(f,n,t);
  close(f);
end;
 
procedure xuli;
var i:longint;
  x,l:string;
  mu,k,m
  :int64;
begin
  assign(f,'');rewrite(f);
  mu:=1; i:=0;
  while t>9*mu*(i+1) do
     begin
       dec(t,9*mu*(i+1));
       inc(i);
       mu:=mu*10;
     end;
  inc(i);
  k:=mu+(t-1) div i;
  t:=t mod i;
  x:='';
  while (length(x)<n) and (k>0) do
    begin
      m:=k;
      str(m,l);
      x:=l+x;
      if t>0 then
        begin
          delete(x,t+1,i-t);
          t:=0;
        end;
      dec(k);
    end;
  while length(x)>n do delete(x,1,1);
  while length(x)<n do x:=' '+x;
  write(f,x);
  close(f);
end;
 
begin
 nhap;
 xuli;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*