SPOJ – DHLOCK

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHLOCK/

Thuật toán:

 • Bài này không quá khó. Ta chỉ cần duyệt số lần sử dụng cách biến đổi khóa thứ 2 là kk (kk=0..n-1,) với mỗi giá trị kk ta tính số lần ít nhất sử dụng phép biến đổi 1,3 để thỏa.

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=300;
var   i,j,n,k:longint;
    kiluc,kq,tam:longint;
    a,b,c:array[1..maxn] of longint;
procedure xuly;
var   kk:longint;
    tmp:longint;
begin
    for kk:=0 to n-1 do
    begin
      for i:=1 to n do
      begin
        if i+kk>n then tam:=(i+kk) mod n else tam:=i+kk;
        if b[tam]>=a[i] then c[i]:=b[tam]-a[i]
            else c[i]:=b[tam]+k-a[i]+1;
      end;
      for i:=1 to n do
        begin
          kq:=0;
          tam:=c[i];
          for j:=1 to n do
            if c[j]>=tam then inc(kq,c[j]-tam)
                else inc(kq,c[j]+k-tam+1);
          if kq+kk+tam<kiluc then kiluc:=kq+kk+tam;
        end;
    end;
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do
    if b[i]>=a[i] then inc(kiluc,b[i]-a[i])
        else inc(kiluc,b[i]+k-a[i]+1);
end;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assign(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  for j:=1 to n do read(b[j]);
 
  init;
  xuly;
 
  writeln(kiluc);
 
  close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*