P171SUMB – ptit

Đề bài:

Thuật toán:

 • Gọi \(cnt[i]\) là số các số chia mod k = i trong tập \(S\).
 • Theo đề bài ta có: \(KQ = KQ + max(cnt[i], cnt[k-i])\) với \(i=1..k/2\).
  • Chú ý nếu n mod 2 = 0 thì ta không cộng \(cnt[n/2]\) vào KQ mà chỉ cộng 1 thôi.

Code:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define all(x) (x).begin(),(x).end()
#define fi first
#define se second
#define SZ(x) ((int)(x).size())
typedef vector<int> VI;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const ll mod=1000000007;
ll powmod(ll a,ll b) {ll res=1;a%=mod; assert(b>=0); for(;b;b>>=1){if(b&1)res=res*a%mod;a=a*a%mod;}return res;}
int n, k, i, j, a[200004], cnt[500], ans;
int main() {
  cin >> n >> k;
  for (int i=1; i<=n; i++) cin >> a[i];
  for (int i=1; i<=n; i++) {
    a[i] = a[i] % k;
    ++cnt[a[i]];
  }
  for (int i=1; i<=k/2; i++) {
    ans = ans + max(cnt[i], cnt[k-i]);
  }
  if (k%2 == 0) {
    ans -= cnt[k/2];
    if (cnt[k/2]>0) ans++;
  }
  if (cnt[0] > 0) ans++;
  cout << ans;
	return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*