NKSTEP – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NKSTEP/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=100000;
var   t:longint;
    a,l,c:array[1..maxn] of int64;
    x,y,hold,tmp,max,k,w:int64;
    i,j:longint;
    res:int64;
    f:text;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,t);
  max:=-1;
  for i:=1 to t do
    begin
      readln(f,x,y);
      a[i]:=abs(x-y);
      if a[i]>max then max:=a[i];
    end;
  close(f);
end;
procedure xuly;
begin
    l[1]:=1; l[2]:=2;
    c[1]:=1;
    tmp:=1;
    hold:=2;
    w:=2;
    while w<max do
    begin
      inc(tmp);
      c[tmp]:=c[tmp-1]+tmp;
      w:=c[tmp]*2;
      inc(hold);
      l[hold]:=w-tmp;
      inc(hold);
      l[hold]:=w;
    end;
end;
procedure xuat;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  for i:=1 to t do
    for j:=1 to hold do
    if l[j]>=a[i] then begin writeln(f,j); break; end;
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  xuly;
  xuat;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*