LIS – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

 • for lồng với chặt nhị phân mất tốc độ O(n)log(n)
 • các bạn xem code thắc mắc đâu thì hỏi thêm nha

Code:

program     LIS;
var   a,l:array[1..30000] of longint;
    d,i,dau,cuoi,mid,n:longint;
begin
    readln(n);
    for i:=1 to n do read(a[i]);
    d:=1;
    l[1]:=1;
    for i:=2 to n do
        begin
            if a[i]>a[l[d]] then
                begin
                    inc(d);
                    l[d]:=i;
                end
            else
                begin
                    dau:=1;
                    cuoi:=d;
                    while dau <= cuoi do
                        begin
                            mid:=(dau+cuoi) div 2;
                            if a[i]>a[l[mid]] then dau:=mid+1
                            else cuoi:=mid-1; 
                        end;
                    l[dau]:=i;
                end;
        end;
    write(d);
end.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*