LIQ – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

  • for 2 vòng lồng nhau để kiểm tra điều kiện nếu thoả mãn thì tăng biến đếm lên nếu không thì giữ nguyên

Code:

program      LIQ;
var    n,res,i,j:longint;
a,f:array[1..1009] of longint;
begin
readln(n);
res:=0;
for i:=1 to n do
begin
read(a[i]);
f[i]:=1;
for j:=1 to i-1 do
if (a[i]>a[j]) and (f[j]+1>f[i]) then f[i]:=f[i]+1;
if f[i]>res then res:=f[i];
end;
writeln(res);
end.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*