PNUMBER- spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • bạn chỉ cần tạo hàm kiểm tra số nguyên tố thôi nhé.
 • hàm mình tạo ở dưới code này. Các bạn đọc để dễ hiểu hơn nhé.

Code:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b;
int kt(int n)
{
  if(n<2) return 0;
  for (int i=2;i<=sqrt(n);i++) 
   if (n%i==0) 
      return 0; 
return 1; 
}
 int main() 
{ cin>>a>>b;
  for (int j=a;j<=b;j++)
  {
    if(kt(j)) cout<<j<<endl;
  }
  return 0;
 
}
 • Phần int kt(int n) chính là hàm kiểm tra số nguyên tố mà mình đã nói ở trên nhé ^_^
 • Khuyên dùng

   

  Speak Your Mind

  *