VECTOR – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VECTOR/ Thuật toán: Bài này đơn thuần là sử dụng thuật toán duyệt phân tập. Các bạn có thể tham khảo thuật toán này tại: http://yeulaptrinh.pw/315/thuat-toan-duyet-phan-tap/ Code: xem code const fi=”; fo=”; maxn=30; oo=5000; var d : array[-oo..oo,-oo..oo] of longint; x,y : array[1..maxn] of longint ; i,j,n,u,v,xx,yy,s1,s2 : longint; res : int64; procedure … Đọc tiếp VECTOR – spoj