VODIVIDE – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Bài này có thể giải bằng phương pháp Quy hoạch động hoặc CTDL Heap. Ở đây giải theo phương pháp Quy hoạch động.

 • Gọi F[i,j] là tổng số tiền lớn nhất mà Sơn nhận được khi xét i đồng và Sơn được j đồng
 • F[i,j]:=max(F[i-1,j],F[i-1,j-1]+b[i]);

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=5000+2;
var   f:array[0..maxn,0..maxn] of longint;
    a,b,cs:array[1..maxn] of longint;
    res:array[1..maxn] of longint;
    dem,n,i,j:Longint;
    free:array[1..maxn] of boolean;
procedure nhap;
begin
  assign(input,fi);reset(Input);
  readln(n);
  for i:=1 to n do read(a[i]);
  for i:=1 to n do read(b[i]);
  close(input);
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do cs[i]:=i;
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   w:longint;
begin
  w:=x;x:=y;y:=w;
end;
procedure qs(l,r:longint);
var   i,j,x:longint;
begin
  i:=l;j:=r;
  x:=a[(l+r) div 2];
  repeat
    while x<a[i] do inc(i);
    while x>a[j] do dec(j);
    if i<=j then
        begin
          swap(a[i],a[j]);
          swap(b[i],b[j]);
          swap(cs[i],cs[j]);
          inc(i);dec(j);
        end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
end;
procedure xuly;
begin
  {f[1,0]:=b[1];}
  qs(1,n);
  for i:=2 to n do
    for j:=1 to i div 2 do
        begin
          f[i,j]:=max(f[i-1,j],f[i-1,j-1]+b[i]);
        end;
end;
procedure trace;
begin
  i:=n; j:=n div 2;
  while (i<>0) and (j<>0) do
    begin
      if f[i,j]=f[i-1,j-1]+b[i] then
        begin
            inc(dem);
            res[dem]:=i;
            free[i]:=true;
            dec(i);dec(j);
        end else dec(i);
    end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(f[n,n div 2]);
  for i:=1 to dem do
    begin
 
      for j:=res[i]-1 downto 1 do
        if free[j]=false then
            begin
              write(cs[j],' ');
              free[j]:=true;
              break;
            end;
      write(cs[res[i]],' ');
      writeln;
    end;
  close(output);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  trace;
  inkq;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*