[Lập trình Android] Tạo một Password ngẫu nhiên

Đầu tiên, tạo một ứng dụng Android và đặt tên là GenerateRandomPassword với Activity chính là MainActivity.
Chúng ta cần một class để xây dựng mật khẩu. Tạo class RandomPasswordGenerator với nội dung sau

public class RandomPasswordGenerator {
 
	private static final String ALPHA_CAPS = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
	private static final String ALPHA = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
	private static final String NUM = "0123456789";
	private static final String SPL_CHARS = "!@#$%^&*_=+-/";
 
	public static char[] generatePswd(int minLen, int maxLen,
			int noOfCAPSAlpha, int noOfDigits, int noOfSplChars) {
		if (minLen > maxLen)
			throw new IllegalArgumentException("Min. Length > Max. Length!");
		if ((noOfCAPSAlpha + noOfDigits + noOfSplChars) > minLen)
			throw new IllegalArgumentException(
					"Min. Length should be atleast sum of (CAPS, DIGITS, SPL CHARS) Length!");
		Random rnd = new Random();
		int len = rnd.nextInt(maxLen - minLen + 1) + minLen;
		char[] pswd = new char[len];
		int index = 0;
		for (int i = 0; i < noOfCAPSAlpha; i++) {
			index = getNextIndex(rnd, len, pswd);
			pswd[index] = ALPHA_CAPS.charAt(rnd.nextInt(ALPHA_CAPS.length()));
		}
		for (int i = 0; i < noOfDigits; i++) {
			index = getNextIndex(rnd, len, pswd);
			pswd[index] = NUM.charAt(rnd.nextInt(NUM.length()));
		}
		for (int i = 0; i < noOfSplChars; i++) {
			index = getNextIndex(rnd, len, pswd);
			pswd[index] = SPL_CHARS.charAt(rnd.nextInt(SPL_CHARS.length()));
		}
		for (int i = 0; i < len; i++) {
			if (pswd[i] == 0) {
				pswd[i] = ALPHA.charAt(rnd.nextInt(ALPHA.length()));
			}
		}
		return pswd;
	}
 
	private static int getNextIndex(Random rnd, int len, char[] pswd) {
		int index = rnd.nextInt(len);
		while (pswd[index = rnd.nextInt(len)] != 0)
			;
		return index;
	}
 
}

Class này chứa một phương thức staticgeneratePswd() với 5 tham số truyền vào:
minLen – tối thiểu số ký tự
maxLen – tối đa số ký tự
noOfCAPSAlpha – số lượng ký tự in hoa
noOfDigits – số lượng ký tự là số
noOfSplChars – số lượng ký tự đặc biệt
Tiếp theo, chỉnh sửa lại layout cho MainActivity như sau

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" >
 
  <TextView
    android:id="@+id/txt"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="20dp"
    android:textSize="20dp" />
 
</RelativeLayout>

Chúng ta sử dụng TextView để hiển thị kết quả các mật khẩu được tạo.
Cuối cùng là chỉnh sửa lại MainActivity để tạo 10 mật khẩu ngẫu nhiên dùng class RandomPasswordGenerator

public class MainActivity extends Activity {
 
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);
 
		TextView txt = (TextView) findViewById(R.id.txt);
 
		int noOfCAPSAlpha = 1;
		int noOfDigits = 1;
		int noOfSplChars = 1;
		int minLen = 8;
		int maxLen = 12;
 
		String res = "";
		for (int i = 0; i < 10; i++) {
			char[] pswd = RandomPasswordGenerator.generatePswd(minLen, maxLen,
					noOfCAPSAlpha, noOfDigits, noOfSplChars);
			res += "Len = " + pswd.length + ", " + new String(pswd) + "n";
		}
 
		txt.setText(res);
	}
}

Các password được tạo ra trong mỗi lần chạy ứng dụng sẽ khác nhau.

Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*