PALINY – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


Gợi ý 1
Gợi ý 2

Code:


{$H+}
uses math;
const
 fi='';//paliny.inp';
 fo='';//paliny.out';
 maxn=50003;
 pp=307;
 base=trunc(1e9)+7;
var
 i,j,n,d,c,g,top,ans : longint;
 ha,hb,pow : array[0..maxn] of int64;
 a : array[1..maxn] of longint;
 s : string;
function gethash1(l,r : longint) : int64;
 begin
  gethash1 := (ha[r] - ha[l-1] * pow[r-l+1] + base * base) mod base;
 end;
function gethash2(l,r : longint) : int64;
 begin
  gethash2 := (hb[r] - hb[l+1] * pow[l-r+1] + base * base) mod base;
 end;
function ok ( le : longint) : boolean;
 var i,j : longint;
 begin
  for i := 1 to n - le + 1 do
   if gethash1(i,i+le-1) = gethash2(i+le-1,i) then exit(true);
  exit(false);
 end;
procedure process;
 begin
 d := 1 ;
 c := top ;
 g := (d+c) div 2;
 while (G<>d) and (g<>C) do
  begin
   if ok (a[g]) then d := g else c := g;
   g := (d+c) div 2;
  end;
 for g := c downto d do
  if ok (a[g]) then
   begin
    ans := max(ans,a[g]);
    exit;
   end;
 end;
procedure push(x : longint);
 begin
  inc(top);
  a[top] := x;
 end;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(n);
 readln(s);
 pow[0] := 1;
 for i := 1 to n do pow[i] := pow[i-1] * pp mod base;
 for i := 1 to n do ha[i] := ( ha[i-1] * pp + ord(s[i]) ) mod base;
 for i := n downto 1 do hb[i] := ( hb[i+1] * pp + ord(s[i]) ) mod base;
 top := 0;
 for i := 1 to n do
  if i mod 2 = 0 then push(i);
 process;
 top := 0;
 for i := 1 to n do
  if i mod 2 = 1 then push(i);
 process;
 writeln(ans);
 close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*