BCDIV – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

Gọi f[i][j] là chia i số vào n nhóm.

 • f[i][j]=f[i-1][j-1]+f[i-1][j]*j.
 • Khởi tạo f[0][0]=1.

Giải thích công thức trên:

 • Nếu đã chia được (i-1) số vào (j-1) nhóm-> bắt buộc phải chia số thứ i vào nhóm thứ j-> có f[i-1][j-1] cách
 • Nếu ta đã chia được (i-1) số vào j nhóm->có j cách để cho số thứ i vào một nhóm bắt kì->có f[i-1][j]*j

Tổng cộng có f[i-1][j-1]+f[i-1][j]*j.

Code:

const  fi   ='';
    fo   ='';
var   n, k  :int64;
    f    :array[0..25,0..25] of int64;
    i, j  :longint;
    t    :longint;
begin
    fillchar(F, sizeof(f),0);
    f[0,0]:=1;
    for i:=1 to 25 do
        for j:=1 to 25 do
            f[i,j]:=f[i-1,j-1]+f[i-1,j]*j;
    assign(input,fi);
    reset(input);
    assign(output,fo);
    rewrite(output);
    readln(t);
    for i:=1 to t do
        begin
            readln(n,k);
            writeln(f[n,k]);
        end;
    close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*