C11BC2 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Bài này chỉ cần LCA thôi. Dễ mà bạn tự nghĩ sẽ ra…

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=trunc(1e5);
 maxm=trunc(1e5);
 maxp=20;
var
 link,head,ke,ts : array[-maxm..maxm] of longint;
 i,j,n,m,x,y,q,qq : longint;
 depth,cha,cau : array[1..maxn] of longint;
 p : array[1..maxn,0..maxp] of longint;
 ok : array[1..maxn,0..maxp] of boolean;
 cx : array[1..maxn] of boolean;
procedure add(i,u,v,w : longint);
 begin
  link[i] := head[u];
  head[u] := i;
  ke[i] := v;
  ts[i] := w;
 end;
procedure enter;
 var u,v ,w :longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,q);
  for i:=2 to n do
   begin
    read(v,w);
    add(i,i,v,w);
    add(-i,v,i,w);
   end;
 end;
procedure dfs(u : longint);
 var i,j,v : longint;
 begin
  cx[u] := false;
  i:=head[u];
  while i<>0 do
   begin
    v:=ke[i];
    if cx[v] then
    begin
     cau[v] := i;
     cha[v] := u;
     depth[v] := depth[u]+1;
     dfs(v);
    end;
    i:=link[i];
   end;
 end;
procedure init;
 var i,u : longint;
 begin
  fillchar(cx,sizeof(cx),true);
  cha[1] := 1;
  depth[1] := 1;
  dfs(1);
  for i:=1 to n do
   begin
    p[i,0] := cha[i];
    if cau[i]<>0 then
     if ts[cau[i]]=2 then
      ok[i,0] := true;
   end;
   for i:=1 to maxp do
   for u:=1 to n do
    begin
     p[u,i] := p[p[u,i-1],i-1];
     ok[u,i] := ok[u,i] or ok[u,i-1] or ok[p[u,i-1],i-1];
    end;
 end;
function lca ( u,v : longint) : boolean;
 var res : boolean;
 begin
  res := false;
  for i:=maxp downto 0 do
   if depth[p[u,i]]>=depth[v] then
    begin
     res := res or ok[u,i];
     u := p[u,i];
    end;
  for i:=maxp downto 0 do
   if depth[p[v,i]]>=depth[u] then
    begin
     res := res or ok[v,i];
     v := p[v,i];
    end;
  if u=v then
   begin
    //writeln(u);
    exit(res);
   end;
    for i:=maxp downto 0 do
     if p[u,i]<>p[v,i] then
     begin
      res := res or ok[u,i];
      res := res or ok[v,i];
      u := p[u,i];
      v := p[v,i];
     end;
  res := res or (ok[u,0]) or (ok[v,0]);
  //writeln(cha[u]);
  exit(res);
end;
procedure process;
 var x,y : longint;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  for qq := 1 to q do
   begin
    read(x,y);
    if lca(x,y) then writeln('YES') else writeln('NO');
   end;
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 init;
 process;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*