LCS2X – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • Gọi L[i,j] là độ dài dãy con chung bội hai dài nhất với số cuối cùng là A[i] và B[j]1) Với A[i] <> B[j] thì L[i,j] = 0

  2) Với A[i] = B[j] thì L[i,j] = max(L[x,y] + 1) ( với x<i, y<j, A[x]*2 <= A[i] )

 • Để tính max(L[x,y]) nhanh chóng, ta sử dụng mảng F với ý nghĩa:F[y] = max(L[x,y])   =>Kết quả là max(F[j]) (với 1<=j<=n)

  Gọi ma=max(F[y]) ( với y<j, B[y]*2 <= A[i] )

  Khi đó ta có đoạn code phần xử lý sẽ là:

  for (i=1;i<=m;++i){
    ma=0;
    for (j=1;j<=n;++j){
      matruocj=ma;
      if (b[j]*2<=a[i]) ma=max(ma,f[j]);
      if (a[i]==b[j]) f[j]=max(f[j],matruocj+1);
    }
  }
 • Với cách này thì bạn chỉ cần dùng mảng 1 chiềuĐộ phức tạp: O(M*N)

Code:

uses  math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    oo   =trunc(1e4);
 
var   a, b, f :array[0..oo] of longint;
    ma,matruocj   :longint;
    ans   :longint;
    m, n  :longint;
procedure Optimize;
var   i, j  :longint;
begin
    fillchar(f, sizeof(f),0);
    for i:=1 to m do
        begin
            ma:=0;
            for j:=1 to n do
                begin
                    matruocj:=ma;
                    if b[j]*2<=a[i] then ma:=Max(ma,f[j]);
                    if b[j]=a[i] then f[j]:=max(f[j],matruocj+1);
                end;
         end;
 
end;
 
Procedure run;
var   i, t,l :longint;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(t);
    for l:=1 to t do
        begin
            readln(m, n);
            for i:=1 to m do read(a[i]);
            for i:=1 to n do read(b[i]);
            Optimize;
            ans:=0;
            for i:=1 to n do
                if f[i]>ans then ans:=f[i];
            writeln(ans);
        end;
    close(input);close(output);
end;
 
begin
    run;
end.
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*