PVOI14_4 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

Uses  math;
const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxN  =5*trunc(1e4)+1;
 
type  arr1  =array[0..maxN] of longint;
    arr2  =array[0..maxN,1..4] of longint;
 
var   n    :longint;
    a    :arr1;
    T    :arr2;
    cs   :arr1;
    f    :arr2;
procedure QS(var a,cs:arr1;l,r:longint);
var   i,j,x,tg    :longint;
begin
    i:=l;j:=r;
    x:=a[l+random(r-l+1)];
    repeat
        while a[i]<x do inc(i);
        while a[j]>x do dec(j);
        if i<=j then
        begin
            tg:=a[i];a[i]:=a[j];a[j]:=tg;
            tg:=cs[i];cs[i]:=cs[j];cs[j]:=tg;
            inc(i);
            dec(j);
        end;
    until i>j;
    if l<j then QS(a,cs,l,j);
    if i<r then QS(a,cs,i,r);
end;
 
Procedure Update(x,k,v:longint);
begin
    while x<=maxN do
    begin
        T[x,k]:=max(T[x,k],v);
        x:=x+x and (-x);
    end;
end;
 
function Get(x,k:longint):longint;
begin
    Get:=0;
    while x>0 do
    begin
        Get:=Max(Get,t[x,k]);
        x:=x-x and (-x);
    end;
end;
 
procedure xuly;
var   i, j  :longint;
    a2 :arr1;
    dem   :longint;
    max_h  :longint;
    tmp   :longint;
    ans   :longint;
begin
    for i:=1 to n do a2[i]:=a[i];
    fillchar(t,sizeof(t),0);
    QS(a2,cs,1,n);
    dem:=1;
    a[cs[1]]:=dem;
    for i:=2 to n do
        begin
            if a2[i]>a2[i-1] then inc(dem);
            a[cs[i]]:=dem;
        end;
    //for i:=1 to n do write(a2[i],' ');writeln;
    max_h:=dem;
    ///// 1
    for i:=1 to n do
        begin
            f[i,1]:=Get(a[i]-1,1)+1;
            Update(a[i],1,f[i,1]);
        end;
    ///2
    for i:=1 to n do
        begin
            tmp:=Get(max_h-a[i],2)+1;
            if tmp<=2 then tmp:=0;
            begin
                f[i,2]:=tmp;
                Update(max_h-a[i]+1,2,max(f[i,1],f[i,2]));
            end;
        end;
    // writeln(f[5,2]);
    ///3
     for i:=1 to n do
        begin
            tmp:=Get(a[i]-1,3)+1;
            if tmp<=3 then tmp:=0;
 
            begin
                f[i,3]:=tmp;
                Update(a[i],3,max(f[i,2],f[i,3]));
            end;
        end;
     //writeln(f[11,3]);
     //4
     for i:=1 to n do
        begin
            tmp:=Get(max_h-a[i],4)+1;
            if tmp<=4 then tmp:=0;
 
            begin
                f[i,4]:=tmp;
                Update(max_h-a[i]+1,4,max(f[i,3],f[i,4]));
            end;
        end;
     // writeln(f[14,4]);
     ans:=0;
     for i:=1 to n do ans:=max(ans,f[i,4]);
     writeln(ans);
end;
procedure run;
var   i :longint;
begin
    assign(input,fi);assign(output,fo);
    reset(input);rewrite(output);
    readln(n);
    for i:=1 to n do
        begin
            read(a[i]);
            cs[i]:=i;
        end;
    xuly;
    close(input);close(output);
end;
 
begin
    run;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*