PVOI14_3 – spoj

Đề bài:


Thuật toán:


Ta có 1 công thức sau:

Gọi k là chi phí nhỏ nhất cần tìm.

Nếu tồn tại một chuyến đi để mất chi phí là k thì

(S1 + S2 + .. + Sp) / (T1 + T2 + … + Tp) = k

⇔ S1 + S2 + … + Sp – k * (T1 + T2 + … + Tp) = 0

⇔ (S1 – k * T1) + (S2 – k * T2) + … + (Sp – k * Tp) = 0.

 

Giả sử tồn tại 1 chuyến đi có chi phí km < k khi đó ta có:

kmin < k = (S1 + S2 + .. + Sp) / (T1 + T2 + … + Tp)

⇔ (S1 – kmin * T1) + (S2 – kmin * T2) + … + (Sp – kmin * Tp) > 0

 

Từ đây ta có nghĩ ra 1 thuật toán như sau.

 • Chặt nhị phân chi phí nhỏ nhất(x), với mỗi chi phí Mình tạo trọng số mỗi cho mỗi cạnh (s ,t) -> (s – x * t)
 • Nếu tồn tại 1 chu trình âm với trọng số mới -> không thể tạo ra chi phí là x.
 • Ngược lại nếu không tồn tại 1 chu trình âm nào thì kết quả cần tìm sẽ <=x
  => Chúng ta có thể sử dụng thuật toán FordBellman để tìm chu trình âm

Code:


#include <bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
#define N 1010
#define M 10010
const double esp = 1e-5;
 
int n, m, trace[N], u[M], v[M], c[M];
double d[N];
 
bool Ok(int x, int y) {
  while (x != 1){
    x = trace[x];
    if (x == 0) return false;
    if (x == y) return true;
  }
  return false;
}
bool FordBellman(double mid) {
  for (int i = 1; i<=n; i++) d[i] = 1e18;
  d[1] = 0;
  memset(trace, 0, sizeof trace);
  for (int i = 0; i<n; i++) {
    for (int j = 0; j<m; j++) {
      int x = u[j]; int y = v[j];
      if (d[y] > d[x] + c[j] - mid) {
        d[y] = d[x] + c[j] - mid;
        if (Ok(x, y)) {
          return true;
        }
        trace[y] = x;
      }
    }
  }
  return false;
}
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);cout.tie(0);
  cin>>n>>m;
  for (int i = 0; i<m; i++) {
    cin>>u[i]>>v[i]>>c[i];
  }
  double l = 0;
  double r = 1e10;
  double cur = 0;
  while (r - l >= esp) {
    double mid = (l + r) / 2;
    if (!FordBellman(mid)) {
      cur = mid;
      l = mid;
    }else r = mid;
  }
  if (abs (cur - 1e10) <=esp) {
    cout<<"NO TOUR";
  }else
  cout<<fixed<<setprecision(2)<<cur;
}
{$MODE OBJFPC}
program SmartDogContest;
const
 InputFile = '';
 OutputFile = '';
 maxN = 1000;
 maxM = 10000;
 maxW = 1000000000;
 maxD = (maxN + 1) * maxW;
type
 TEdge = record
  u, v, c: Integer;
 end;
var
 fi, fo: TextFile;
 e: array[1..maxM] of TEdge;
 d: array[1..maxN + 1, 1..maxN] of Int64;
 n, m: Integer;
 BestMiu: Extended;
 
procedure Enter;
var
 i: Integer;
begin
 ReadLn(fi, n, m);
 for i := 1 to m do
  with e[i] do
   ReadLn(fi, u, v, c);
end;
 
procedure Init;
var
 i: Integer;
begin
 FillQWord(d, SizeOf(d) div 8, maxD);
 for i := 1 to n do
  d[1, i] := 0;
end;
 
procedure Minimize(var target: Int64; value: Int64); inline;
begin
 if target > value then target := value;
end;
 
procedure Optimize;
var
 k, i: Integer;
begin
 for k := 2 to n + 1 do //Tinh d[k, v] qua cac d[k - 1, u]
  for i := 1 to m do
   with e[i] do
    Minimize(d[k, v], d[k - 1, u] + c);
end;
 
procedure GetBest;
var
 v, k: Integer;
 min, max, trial: Extended;
begin
 min := maxD;
 for v := 1 to n do
  if d[n + 1, v] < maxD then
   begin
    max := -maxD;
    for k := 1 to n do
     if d[k, v] < maxD then
      begin
       trial := (d[n + 1, v] - d[k, v]) / (n - k + 1);
       if max < trial then max := trial;
      end;
    if max < min then
     min := max;
   end;
 BestMiu := min;
end;
 
begin
 AssignFile(fi, InputFile); Reset(fi);
 AssignFile(fo, OutputFile); Rewrite(fo);
 try
  Enter;
  Init;
  Optimize;
  GetBest;
  if BestMiu = maxD then
   Write(fo, 'NO TOUR')
  else
   Write(fo, BestMiu:0:2);
 finally
  CloseFile(fi); CloseFile(fo);
 end;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*