PVOI14_2 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

using namespace std;
#include<bits/stdc++.h>
#define FOR(i, a, b) for (int i = a; i < b; i++)
#define FORE(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for (int i = a; i >= b; i--)
const int MAXN = 5*1e6;
const int INF = 1e9 + 7;
typedef pair<int, int> ii;
 
int p[MAXN], a[1001][1001];
vector < ii > adj[MAXN];
int n, maxa;
 
int get(int i, int j)
{
  return (i - 1) * n + j;
}
 
int pa(int x)
{
  while (p[x] > 0) x = p[x];
  return x;
}
 
int Union(int r1, int r2)
{
  int tmp = p[r1] + p[r2];
  if (p[r1] < p[r2]){
    p[r2] = r1;
    p[r1] = tmp;
  } else{
    p[r1] = r2;
    p[r2] = tmp;
  }
  return -tmp;
}
 
int main()
{
	ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
//	freopen("RSELECT.inp", "r", stdin);
 // freopen("RSELECT.out", "w", stdout);
  cin >> n;
  FORE(i, 1, n) FORE(j, 1, n) {
    cin >> a[i][j];
    maxa = max(maxa, a[i][j]);
  }
  FORE(i, 1, n) FORE(j, 1, n){
    int u = get(i, j);
    if (i < n) adj[abs(a[i][j] - a[i + 1][j])].push_back(ii(u, get(i + 1, j)));
    if (j < n) adj[abs(a[i][j] - a[i][j + 1])].push_back(ii(u, get(i, j + 1)));
  }
  memset(p, -1, sizeof(p));
  int ans = 0;
  FORE(ll, 0, maxa){
    FOR(i, 0, adj[ll].size()) {
      p[adj[ll][i].first] = -1;
      p[adj[ll][i].second] = -1;
      // cout<<ll<<" "<<adj[ll][i].first<<" "<<adj[ll][i].second<<endl;
    }
    FOR(i, 0, adj[ll].size()){
      int u = adj[ll][i].first, v = adj[ll][i].second;
      int r1 = pa(u), r2 = pa(v);
      if (r1 != r2) ans = max(ans, Union(r1, r2));
    }
  }
  cout<<ans<<endl;
	return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*