PVOI14_5 – spoj

Đề bài:

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code: (ideone)

#include <iostream>
#include <vector>
#include <stdio.h>
using namespace std;
 
const int MAXN = 1000000 + 10;
const int MAXV = 10000 + 10;
 
int freq[MAXV];
int a[MAXN];
int c[MAXN];
vector<pair<int, int> > b[MAXV];
int n;
 
void init() {
  vector<bool> p(MAXV, true);
  p[0] = p[1] = false;
  for(int i = 2; i * i <= 10000; i++) {
    if (p[i]) {
      int j = i + i;
      while (j <= 10000) {
        p[j] = false;
        j += i;
      }
    }
  }
  vector<int> prime;
  for(int i = 1; i <= 10000; i++) {
    if (p[i]) prime.push_back(i);
  }
  for(int i = 1; i <= 10000; i++) {
    if (freq[i] == 0) continue;
    for(int j = 0; j < prime.size(); j++) {
      int cnt = 0;
      int v = i;
      while (v % prime[j] == 0) {
        cnt++; v /= prime[j];
      }
      b[prime[j]].push_back(make_pair(cnt, freq[i]));
    }
  }
}
 
long long power(int x, int k) {
  long long ret = 1;
  for(int i = 1; i <= k; i++) ret *= x;
  return ret;
}
 
int main()
{
  //freopen("P.inp", "r", stdin);
  //freopen("P.out", "w", stdout);
 
  cin >> n;
  for(int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
  for(int i = 1; i <= n; i++) freq[a[i]]++;
  init();
  long long ans1 = 0; long long ans2 = 1;
  for(int i = 1; i <= 10000; i++) {
    if (b[i].size() > 0) {
      for(int j = 0; j <= 50; j++) c[j] = 0;
      for(int j = 0; j < b[i].size(); j++) c[b[i][j].first] += b[i][j].second;
      long long tot = 0;
      for(int j = 0; j <= 50; j++) tot += (long long)(j) * c[j];
      int p = (n + 1) / 2, l = 0;
      long long s = 0;
      for(int j = 0; j <= 50; j++) {
        s += (long long)(j) * c[j]; l += c[j];
        if (l >= p) {
          int kk = (long long)(l) * j - s + (tot - s) - (long long)(n - l) * j;
          ans1 += (long long)(l) * j - s + (tot - s) - (long long)(n - l) * j;
          ans2 *= power(i, j);
          break;
        }
      }
    }
  }
  cout << ans1 << " " << ans2 << endl;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*