VDANGER – spoj

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VDANGER/

Thuật toán:

 • Gợi ý là sử dụng thuật toán Floyd rồi cộng lại ra kết quả bài toán

Code:

VAR 
 a :array[1..10000] of byte;
 c :array[1..100,1..100] of longint;
 t :array[1..100,1..100] of byte;
 n :byte;
 m :word;
 
procedure Enter;
 var i,j :word;
 begin
  readln(n,m);
  for i:=1 to m do readln(a[i]);
  for i:=1 to n do
   begin
    for j:=1 to n do
     begin 
      read(c[i,j]); t[i,j]:=j; 
     end;
    readln;
   end;
 end;
 
procedure Optimize;
 var i,j,k :byte;
 begin
  for k:=1 to n do
  for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
  if (c[i,j]>c[i,k]+c[k,j]) then
   begin
    c[i,j]:=c[i,k]+c[k,j];
    t[i,j]:=t[i,k];
   end;
 end;
 
procedure Quit;
 var 
  i :word;
  sum :longint;
 begin
  sum:=0;
  if (a[1]<>1) then sum:=sum+c[1,a[1]];
  for i:=2 to m do sum:=sum+c[a[i-1],a[i]];
  if (a[m]<>n) then sum:=sum+c[a[m],n];
  write(sum);
 end;
 
BEGIN
 assign(input,''); reset(input);
 assign(output,''); rewrite(output);
 Enter; 
 Optimize; 
 Quit;
 close(input); close(output);
END.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*