SPOJ – VMDAOBIT

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VMDAOBIT/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=100;
type  point=record
        x,y:integer;
        end;
var   m,n,i,j,dem:longint;
    a,b:array[1..maxn,1..maxn] of byte;
    res:array[1..maxn*maxn] of point;
    kiemtra:boolean;
procedure update(x,y:integer);
var   i,j:integer;
begin
    for i:=x to x+2 do
        for j:=y to y+2 do
            if b[i,j]=1 then b[i,j]:=0 else b[i,j]:=1;
end;
procedure xaydung;
var   i,j:integer;
begin
 for i:=1 to m do
 begin
  for j:=1 to n-2 do
    begin
      if b[i,j]=1 then
        begin
          inc(dem);
          res[dem].x:=i;
          res[dem].y:=j;
          update(i,j);
        end;
    end;
  for j:=n-1 to n do
    if b[i,j]=1 then begin kiemtra:=false; exit; end;
 end;
end;
procedure init;
begin
  b:=a;
  dem:=0;
  kiemtra:=true;
end;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  assigN(output,fo);rewrite(output);
 
  readln(m,n);
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do read(a[i,j]);
 
  init;
  xaydung;
 
  if kiemtra then
    begin
        writeln(dem);
        for i:=1 to dem do writeln(res[i].x,' ',res[i].y);
    end else write(-1);
 
  close(input);close(output);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*