COIN34 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/COIN34/ Thuật toán: Bài này đơn thuần sử dụng thuật toán duyệt phân tập. Các bạn có thể tham khảo tài liệu về thuật toán duyệt phân tập tại: http://yeulaptrinh.pw/315/thuat-toan-duyet-phan-tap/ Code: uses math; const fi=”; fo=”; maxs=2*trunc(1e6); maxn=17; var st,d : array[1..maxs] of longint; c : array[1..maxn*2] of longint; i,j,n,res,s1,s2,x,d1,c1,top : longint; procedure enter; … Đọc tiếp COIN34 – SPOJ