MYSTERY – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MYSTERY/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const
  x=20122007;
type int64 = qword;
 
var
  n,i : longint;
  f : array[0..1000000] of longint;
  res : int64;
 
function getVal(a:longint):longint;
var
  p,q,i : longint;
  g : int64;
begin
  if a<=1000000 then exit(f[a])
  else
  begin
    p:=a mod 1000000;
    q:=a div 1000000;
    g:=f[p];
    for i:=1 to q do g:=(g*f[1000000]) mod x;
    exit(g);
  end;
end;
 
begin
  readln(n);
 
  f[0]:=1;
  for i:=1 to 1000000 do f[i]:=(f[i-1]*3) mod x;
 
  res:=1;
  if sqr(trunc(sqrt(n))) = n then
  begin
   for i:=1 to trunc(sqrt(n))-1 do
   if n mod i=0 then
   res:=(((res*(getVal(i)-1)) mod x)*(getVal(n div i)-1)) mod x;
 
   res:=(res*(getVal(trunc(sqrt(n)))-1)) mod x;
 end else
 begin
  for i:=1 to trunc(sqrt(n)) do
   if n mod i=0 then
    res:=(((res*(getVal(i)-1)) mod x)*(getVal(n div i)-1)) mod x;
 end;
 
  writeln(res);
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*