DHSERV – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/DHSERV/

Thuật toán:

 • Bài này thuần sử dụng thuật toán Floyd. Các bạn có thể tham khảo code bên dưới để hiểu thêm.

Code:

const
 fi='';//hserv.inp';
 fo='';//dhserv.out';
 maxn=500;
 oo=trunc(1e18);
var
 a : array[1..maxn,1..maxn] of int64;
 d : array[1..maxn,1..maxn] of int64;
 i,j,n,m,k : longint;
procedure enter;
 var u,v,w : longint;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n,m,k);
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to n do
    if i<>j then
     begin
      d[i,j] := oo;
      a[i,j] := oo;
     end else
     begin
      d[i,j] := 0;
      a[i,j] := 0;
     end;
  for i:=1 to m do
   begin
    read(u,v,w);
    a[u,v] := w;
    d[u,v] := w;
   end;
 end;
procedure process;
 var tg,kieu,u,v,kk : longint;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  for kk:=1 to k do
   begin
    read(kieu);
    if kieu=1 then
     begin
      read(tg);
      for u:=1 to n do
       for v:=1 to n do
        if d[u,v] > d[u,tg] + d[tg,v] then
         begin
          d[u,v] := d[u,tg] + d[tg,v];
         end;
     end;
    if kieu=2 then
     begin
      read(u,v);
      if d[u,v]=oo then writeln(-1) else 
      writeln(d[u,v]);
     end;
   end;
   close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*