BRACKET – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BRACKET/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=60+1;
var   f    :array[0..maxn,0..maxn,0..maxn] of int64;
    i,j,n,k :longint;
    s    :string;
    res,ans   :int64;
procedure enter;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,k);
    readln(s);
    close(input);
end;
function tinh(i,c,maxc:longint):int64;
var   sl   :int64;
begin
    if f[i,c,maxc]>-1 then exit(f[i,c,maxc]);
    if i>n then
        if (maxc=k) and (c=0) then
            exit(1)
        else
            exit(0);
    sl := 0;
    if c<k then sl := sl + tinh(i+1,c+1,max(maxc,c+1));
    if c>0 then sl := sl + tinh(i+1,c-1,max(maxc,c-1));
    f[i,c,maxc]:=sl;
    exit(sl);
end;
function lan(i,c,maxc:longint):longint;
begin
    if i>n then
        begin
            inc(ans,1);
            writeln(ans);
            halt;
        end;
    if s[i]='(' then lan(i+1,c+1,max(maxc,c+1))
    else  ans := ans+ tinh(i+1,c+1,max(maxc,c+1));
    if s[i]=')' then lan(i+1,c-1,max(maxc,c-1));
end;
procedure process;
var   i,j,jj :longint;
begin
assign(output,fo);rewrite(output);
    for i:=0 to n+1 do
        for j:=0 to k+1 do
            for jj:=0 to k+1 do
                f[i,j,jj]:=-1;
    res := tinh(1,0,0);
    writeln(res);
    ans := lan(1,0,0);
close(output);
end;
procedure print;
begin
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*