PBCDEM – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/PBCDEM/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

using namespace std;
#include<bits/stdc++.h>
#define FOR(i, a, b) for (int i = a; i < b; i++)
#define FORE(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for (int i = a; i >= b; i--)
const int MAXN = 5001;
const int INF = 1e9 + 7;
 
string f[5001][101];
int n;
 
string operator +(string a, string b)
{
  FORE(i, a.length(), b.length() - 1) a = '0' + a;
  FORE(i, b.length(), a.length() - 1) b = '0' + b;
  string c = a;
  int nho = 0;
  FORD(i, a.length() - 1, 0){
    int tmp = (a[i] - '0') + (b[i] - '0') + nho;
    c[i] = (tmp % 10 + '0');
    nho = tmp / 10;
  }
  if (nho) c = '1' + c;
  return c;
}
 
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  cin >> n;
  //cout<<"wtf"<<endl;
  int cur = 0, prev = 1;
  FORE(i, 0, n + 2) FORE(j, 0, 100) f[i][j] = '0';
  f[0][0] = "1";
  FORE(i, 1, n) FORE(j, 1, trunc(sqrt(i*2)) + 1) if (1LL * j * (j + 1) <= 2 * i) f[i][j] = f[i - j][j] + f[i - j][j - 1];
  string ans = "0";
  FORE(j, 2, trunc(sqrt(n*2)) + 1) ans = ans + f[n][j];
  cout<<ans;
	return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. Cho mình xin bộ test bài này với ạ. Trên 5 bộ càng tốt. Thanks!

Speak Your Mind

*