BESTSPOT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BESTSPOT/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

{$MODE OBJFPC}
Const
    fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =10000;
    maxm  =100000;
    maxw  =1000000000;
 
Type
    Arr1  =array[0..maxn] of longint;
    Arr2  =array[0..2*maxm] of longint;
    tHeap  =record
     val  :Arr1;
     pos  :Arr1;
     nheap :longint;
    end;
 
Var
    n,m,x  :longint;
    p    :Arr1;
    d    :Arr1;
    head  :arr1;
    link,adj:arr2;
    t    :arr2;
    heap  :theap;
    kq   :longint;
    best  :longint;
    dm   :longint;
    f    :text;
 
Procedure ae(u,v,w:longint);
begin
    inc(dm);
    adj[dm]:=v;
    t[dm]:=w;
    link[dm]:=head[u];
    head[u]:=dm;
end;
 
Procedure Nhap;
var
    i,u,v,w :longint;
begin
    assign(f,fi);
    reset(f);
    readln(f,n,x,m);
    dm:=0;
    best:=maxlongint;
    for i:=1 to n do head[i]:=0;
    for i:=1 to x do readln(f,p[i]);
    for i:=1 to m do
     begin
      readln(f,u,v,w);
      ae(u,v,w);
      ae(v,u,w);
     end;
    close(f);
end;
 
Procedure InitHeap(s:longint);inline;
var
    i    :longint;
begin
    With Heap do
     begin
      nheap:=1;
      for i:=1 to n do
       begin
        pos[i]:=0;
        d[i]:=maxw;
       end;
      val[1]:=s;
      pos[s]:=1;
      d[s]:=0;
     end;
end;
 
Function getmin:longint;inline;
var
    v    :longint;
    cha,con :longint;
begin
    With Heap do
     begin
      if nheap=0 then exit(0);
      GetMin:=val[1];
      v:=val[nheap];
      cha:=1;
      dec(nheap);
      repeat
       con:=2*cha;
       if (con<nheap) and (d[val[con]]>d[val[con+1]]) then inc(con);
       if (con>nheap) or (d[val[con]]>=d[v]) then break;
       val[cha]:=val[con];
       pos[val[con]]:=cha;
       cha:=con;
      until false;
      val[cha]:=v;
      pos[v]:=cha;
     end;
end;
 
Procedure Update(v:longint);inline;
var
    cha,con :longint;
begin
    With Heap do
     begin
      con:=pos[v];
      if con=0 then
       begin
        inc(nheap);
        con:=nheap;
       end;
      repeat
       cha:=con div 2;
       if (cha=0) or (d[val[cha]]<=d[v]) then break;
       val[con]:=val[cha];
       pos[val[cha]]:=con;
       con:=cha;
      until false;
      val[con]:=v;
      pos[v]:=con;
     end;
end;
 
Procedure Dijkstra(s:longint);
var
    i,u,v  :longint;
    ss   :longint;
begin
    InitHeap(s);
    repeat
     u:=getmin;
     if u=0 then break;
     i:=head[u];
     while i<>0 do
      begin
       v:=adj[i];
       if d[v]>d[u]+t[i] then
        begin
         d[v]:=d[u]+t[i];
         update(v);
        end;
       i:=link[i];
      end;
    until false;
    ss:=0;
    for i:=1 to x do 
     if d[p[i]]=maxw then exit
      else ss:=ss+d[p[i]];
    if (ss<best) or ((ss=best) and (kq>s)) then
     begin
      best:=ss;
      kq:=s;
     end;
end;
 
Procedure Sol;
var
    i    :longint;
begin
    For i:=1 to n do Dijkstra(i);
end;
 
Procedure Xuat;
begin
    assign(f,fo);
    rewrite(f);
    write(f,kq);
    close(f);
end;
 
begin
    Nhap;
    sol;
    xuat;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*