V8SCORE – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/V8SCORE/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi='';
    fo='';
    oo=20;
var   i,j,tmp2:longint;
    s,k,n,tong,ss,tmp:longint;
    a:array[1..oo,1..oo] of longint;
    c:array[0..200] of boolean;
    trace:array[0..oo] of longint;
    f:text;
    tim:boolean;
procedure nhap;
begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,s,k,n);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to k do read(f,a[i,j]);
  close(f);
end;
function max2(x,y:integer):integer;
begin
  if x>y then max2:=x else max2:=y;
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do c[a[i,k]]:=true;
end;
procedure thu(x,y,tong:integer);
var   j,ss:integer;
begin
if not(tim) then
 if y<k then
 begin
  if a[x,y]>=trace[y-1] then
  begin
    tmp:=tong+(k-y+1)*a[x,y];
    if tmp<=s then
        begin
            tong:=tong+a[x,y];
            trace[y]:=a[x,y];
            for j:=1 to n do thu(j,y+1,tong);
        end;
  end;
 end else
    begin
    if (c[s-tong]) and (s-tong>=trace[k-1]) then
        begin
        trace[k]:=s-tong;
        tim:=true;
        end;
    end;
end;
procedure xuly;
begin
  trace[0]:=-1;
  for i:=1 to n do
  begin
    if tim then exit else
    begin
        fillchar(trace,sizeof(trace),0);
        thu(i,1,0);
    end;
  end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  if tim then
  begin
    writeln(f,'YES');
    for i:=1 to k do write(f,trace[i],' ');
  end
    else writeln(f,'NO');
  close(f);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  inkq;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*