BGMINE – SPOJ

Đề bài:

http://vn.spoj.com/problems/BGMINE/

Thuật toán:

Theo yêu cầu đề bài thì mình cần tìm một số hang liên tiếp mà có tổng số đá lớn hơn hoặc bằng độ dài các hang và có tổng số vàng lớn nhất đó: Sumr[j] – Sumr[i-1] >= x[j] – x[i] với (j >= i).

Ta biến đổi điều kiện trên thành: Sumr[j] – x[j] >= Sumr[i-1] – x[i] với (j >= i).

Ta sử dụng ctdl BIT để tính nhanh hơn. Ta cần rời rạc hóa giá trị Sumr[i] – x[i] và Sumr[i-1] – x[i] để lưa được trên cây BIT.

ĐPT: O(nlogn)

Code:

Pascal

uses math;
Const
 Fi='';
 Fo='';
 maxn=trunc(1e5)+3;
 oo=trunc(1e9);
var
 g,r,x : array[1..maxn] of longint;
 a : array[1..2*maxn] of int64;
 cs,b,t : array[0..2*maxn] of longint;
 i,j,n : longint;
 best : int64;
 sr,sg : array[0..maxn] of int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  read(n);
  for i:=1 to n do read(x[i],g[i],r[i]);
  close(input);
 end;
procedure swap(var x,y : longint);
 var tg : longint;
 begin
  tg := x; x:= y;y :=tg;
 end;
procedure qs(l,r : longint);
 var i,j :longint;
   x : int64;
 begin
  i := l;j :=r;
  x := a[cs[(l+r) div 2]];
  repeat
   while a[cs[i]]<x do inc(i);
   while a[cs[j]]>x do dec(j);
   if i<=j then
    begin
     swap(cs[i],cs[j]);
     inc(i);dec(j);
    end;
  until i>j;
  if i<r then qs(i,r);
  if j>l then qs(l,j);
 end;
procedure init;
 begin
  for i:=1 to n do sr[i] := sr[i-1] + r[i];
  for i:=1 to n do sg[i] := sg[i-1] + g[i];
 end;
procedure sub1;
 begin
  for i := 1 to n do
   for j:= i to n do
    begin
     if sr[j] - sr[i-1] >= x[j] - x[i] then
      begin
       best := max(best,sg[j]-sg[i-1]);
      end;
    end;
 end;
procedure roirac;
 var i,hold : longint;
 begin
  for i:=1 to n do a[i] := sr[i]-x[i];
  for i:=1 to n do a[n+i] := sr[i-1]-x[i];
  for i:=1 to 2*n do cs[i] := i;
  qs(1,2*n);
  b[cs[1]] := 1; hold := 1;
  for i:=2 to 2*n do
   begin
    if a[cs[i]] = a[cs[i-1]] then
     begin
      b[cs[i]] := hold;
     end;
    if a[cs[i]] <> a[cs[i-1]] then
     begin
      inc(hold);
      b[cs[i]] := hold;
     end;
   end;
 end;
procedure update(i,x : longint);
 begin
  while i<=2*n do
   begin
    t[i] := min(t[i],x);
    i := i + i and (-i);
   end;
 end;
function get(i : longint) : longint;
 var res : longint;
 begin
  res := oo;
  while i>0 do
   begin
    res := min(res,t[i]);
    i := i - i and (-i);
   end;
  exit(res);
 end;
procedure sub2;
 var i,tg : longint;
 begin
  roirac;
  for i := 0 to 2*n+3 do t[i] := oo;
  for i:=1 to n do
   begin
    update(b[n+i],i);
    tg := get(b[i]);
    if tg<>oo then
     begin
      best := max(best, sg[i]-sg[tg-1]);
     end;
   end;
 end;
procedure process;
 begin
  sub2;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  writeln(best);
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 init;
 process;
 print;
end.

C++

using namespace std;
#include<bits/stdc++.h>
#define FOR(i, a, b) for (int i = a; i < b; i++)
#define FORE(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for (int i = a; i >= b; i--)
const int MAXN = 5*1e5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
int n;
int x[MAXN], a[MAXN], r[MAXN];
long long sr[MAXN], sx[MAXN], sg[MAXN];
void sub1()
{
  FORE(i, 1, n) sr[i] = sr[i - 1] + r[i];
  FORE(i, 1, n) sx[i] = sx[i - 1] + x[i];
  FORE(i, 1, n) sg[i] = sg[i - 1] + a[i];
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, n) FORE(j, 0, i - 1) if (sr[i] - sr[j] >= x[i] - x[j + 1]){
    ans = max(ans, sg[i] - sg[j]);
    //if (ans == 99) cout<<i<<" "<<j<<endl;
  }
  cout<< ans <<endl;
}
 
long long b[MAXN], T[MAXN], c[MAXN], sa[MAXN];
int get(int x)
{
  long long ans = INF;
  for(; x; x -= x & -x){
    ans = min(ans, T[x]);
  }
  return ans;
}
void update(int x, long long v)
{
  for(; x < MAXN; x+= x & -x) T[x] = min(T[x], v);
}
 
void sub2()
{
  sr[0] = 0;
  sa[0] = 0;
  FORE(i, 1, n){
    sa[i] = sa[i - 1] + a[i];
    sr[i] = sr[i - 1] + r[i];
    b[i] = sr[i] - x[i];
    b[i + n] = sr[i - 1] - x[i];
    c[i] = b[i];
    c[i + n] = b[i + n];
  }
  b[n + n + 1] = -x[1];
  c[n + n + 1] = -x[1];
  sort(c + 1, c + n + n + 2);
  FORE(i, 1, n + n + 1) b[i] = lower_bound(c + 1, c + n + n + 2, b[i]) - c;
  FOR(x, 0, 1e5 * 5) T[x] = INF;
  update(b[n + n + 1], 1);
  long long ans = 0;
  FORE(i, 1, n){
    int j = get(b[i]);
    //if (i == 41) cout<<j<<"wtf"<<endl;
    ans = max(ans, 1LL * a[i]);
    if (j != INF)
      ans = max(ans, sa[i] - sa[j - 1]);
    update(b[i + n], i);
  }
  cout << ans << endl;
}
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("MINE.inp", "r", stdin);
  freopen("MINE.out", "w", stdout);
  #endif // ONLINE_JUDGE
  //MIKELHPDATKE;
  cin >> n;
  FORE(i, 1, n) cin >> x[i] >> a[i] >> r[i];
  if (n <= 5000) sub1();
  else
  sub2();
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. PHAMTANKHAC says:

  Bạn có thể cho mình xin thuật toán bài này không?

Speak Your Mind

*