PARIGAME – SPOJ

Đề bài:

Thuật toán:

Gọi L[i,j] là trạng thái thắng (TRUE) hay thua (FALSE) khi bảng trò chơi có kích thước i x j của người đi trước.

Ta thấy:

 • L[i,j]=TRUE tương đương L[i-1,j]=FALSE nếu tổng các số trên hàng i chẵn, hoặc L[i,j-1]=FALSE nếu tổng các số trên cột j chẵn.
 • L[i,j]=FALSE tương đương L[i-1,j]=TRUE hoặc tổng các số trên hàng i lẻ và L[i,j-1]=TRUE hoặc tổng các số trên cột j lẻ.

Tóm lại ta có: L[i,j]= x or y;

x=TRUE nếu tổng các số trên hàng i chẵn và L[i-1,j]=FALSE; x=FALSE trong trường hợp còn lại.

y=TRUE nếu tổng các số trên cột j chẵn và L[i,j-1]=FALSE ; y=FALSE trong trường hợp còn lại.

Vấn đề còn lại là việc tính tổng các số trên hàng i và cột j:

Gọi S[i,j] là tổng các số trên bảng trò chơi kích thước i x j Ta tính S[i,j] tương tự bài BONUS:

S[i,j]:=S[i-1,j]+S[i,j-1]+a[i,j]-S[i-1,j-1];

Gọi h là tổng các số trên hàng i, ta có : h=S[i,j]-S[i-1,j];

Gọi c là tổng các số trên cột j, ta có : c=S[i,j]-S[i,j-1];

Từ việc tính trước mảng S ta đưa bài toán có độ phức tạp O(n2) tốt hơn rất nhiều nếu tính trực tiếp sẽ có độ phức tạp O(n3)

Code:

Const
    tfi='';
    tfo='';
    maxn=500;
 
Type
    arr1  =array[1..maxn,1..maxn] of longint;
    arr2  =array[0..maxn,0..maxn] of qword;
    arr3  =array[0..maxn,0..maxn] of boolean;
 
Var
    n    :longint;
    k    :longint;
    a    :arr1;
    s    :arr2;
    L    :arr3;
    fi,fo  :text;
 
Procedure nhap;
var
    i,j   :longint;
begin
    readln(fi,n);
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            read(fi,a[i,j]);
end;
 
Procedure Init;
var
    i,j   :longint;
begin
    for i:=0 to n do
        begin
            s[0,i]:=0;
            s[i,0]:=0;
        end;
    for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
            s[i,j]:=s[i-1,j]+s[i,j-1]+a[i,j]-s[i-1,j-1];
    for i:=1 to n do
        begin
            if s[i,1] mod 2=0 then L[i,1]:=true
                else L[i,1]:=false;
            if s[1,i] mod 2=0 then L[1,i]:=true
                else L[1,i]:=false;
        end;
end;
 
Procedure solution;
var
    i,j   :longint;
    x,y   :boolean;
    h,c   :qword;
begin
    for i:=2 to n do
        for j:=2 to n do
            begin
                h:=s[i,j]-s[i-1,j];
                c:=s[i,j]-s[i,j-1];
                if (h mod 2=0) and (L[i-1,j]=false) then x:=true
                    else x:=false;
                if (c mod 2=0) and (L[i,j-1]=false) then y:=true
                    else y:=false;
                L[i,j]:=x or y;
            end;
end;
 
Procedure xuat;
begin
    if L[n,n]=true then writeln(fo,'YES')
        else writeln(fo,'NO');
end;
 
Procedure Process;
var
    i    :longint;
begin
    assign(fi,tfi);
    reset(fi);
    assign(fo,tfo);
    rewrite(fo);
    readln(fi,k);
    for i:=1 to k do
        begin
            nhap;
            Init;
            solution;
            xuat;
        end;
    close(fi);
    close(fo);
end;
 
begin
    Process;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*