MMOD29 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MMOD29/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

const  fi   ='';
    fo   ='';
 
var   f1, f2    :text;
    x    :longint;
    a, b, c :longint;
function get(a, b:longint):longint;
var   tmp   :longint;
begin
    if b = 0 then exit(1);
    if b mod 2 = 0 then exit(sqr(get(a, b div 2)) mod 29 )
    else exit( (sqr(get(a, b div 2))*a) mod 29 );
end;
 
BEGIN
    assign(f1, fi);
    reset(f1);
    assign(f2, fo);
    rewrite(f2);
    while not eof(f1) do
        begin
            readln(f1, x);
            if x = 0 then break;
            a:=(get(2, 2*x + 1) - 1 ) mod 29;
            b:=(get(3,  x + 1) - 1 ) mod 29;
            c:=(get(167, x + 1) - 1 ) mod 29;
            writeln(f2,(a*b*c*9) mod 29);
        end;
    close(f1);
    close(f2);
END.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Comments

 1. ititorit says:

  – Bạn có thể nói rõ tại sao hình dung ra được cách làm như vậy kg bạn…
  – ???

  • suy nghĩ, phân tích bài toán và quan trọng là LÀM NHIỀU để có tư duy tốt về thuật toán.
   p/s: mạo muộn được chém gió tí ạ.

Speak Your Mind

*