PTRANG – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/PTRANG/

Thuật toán:

Đây là một bài DP không mấy phức tạp chỉ cần suy nghĩ chút thôi là bạn có thể giải được.

Gọi L[i] là hệ số phạt nhỏ nhất khi phân trang các từ từ 1 đến i.

Gọi S[i] = w[1] + w[2] + … + w[i]

Cộng thức quy hoạch động các bạn có thể xem code phía dưới để hiểu rõ.

Code:

Const
    fi='';
    fo='';
    maxn=6000;
 
Type
    arr1  =array[0..maxn] of longint;
 
Var
    n,le  :longint;
    w    :arr1;
    s    :arr1;
    l    :arr1;
    f    :text;
 
Procedure Nhap;
var
    i    :longint;
begin
    s[0]:=0;
    assign(f,fi);
    reset(f);
    readln(f,n,le);
    for i:=1 to n do
        begin
            readln(f,w[i]);
            s[i]:=w[i]+s[i-1];
        end;
    close(f);
end;
 
function max(a,b:longint):longint;
begin
    if a>b then exit(a);
    exit(b);
end;
 
Procedure solution;
var
    i,j   :longint;
    k    :longint;
    u    :longint;
begin
    l[0]:=0;
    w[0]:=0;
    for i:=1 to n do
        begin
            l[i]:=maxlongint;
            for j:=i downto 1 do
                if s[i]-s[j-1]<=le then
                    begin
                        k:=le-(s[i]-s[j-1]);
                        u:=Max(L[j-1],k);
                        if l[i]>u then l[i]:=u;
                    end
                else break;{neu s[j]+s[j+1]+..+s[i]>le thi khong tim nua}
        end;
end;
 
Procedure xuat;
begin
    assign(f,fo);
    rewrite(f);
    write(f,l[n]);
    close(f);
end;
 
begin
    nhap;
    solution;
    xuat;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*