FP – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/FP/

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp quy hoạch động. Các bạn có thể đọc code bên dưới để hiểu rõ hơn.

Code:

uses math;
const
 fi='';
 fo='';
 maxn=100;
 oo=trunc(1e9);
 base=9;
var
 f : array[0..maxn,0..maxn,0..10] of string;
 a : array[1..maxn] of string;
 s : array[1..maxn] of longint;
 i,j,n,t,tt,k : longint;
procedure enter;
 begin
  readln(n,k);
  for i:=1 to n do readln(a[i]);
 end;
procedure swap(var x,y : string);
 var tg : string;
 begin
  tg:=x;x:=y;y:=tg
 end;
procedure sort;
 begin
  for i:=1 to n do
   for j:=i+1 to n do
    if a[i]+a[j]<a[j]+a[i] then
     begin
      swap(a[i],a[j]);
     end;
 end;
function tinh(x : string) : longint;
 var i,j : longint;
 begin
  j:= 0;
  for i:=1 to length(x) do
   j := j + ord(x[i])-48;
  exit(j);
 end;
function calc(x,y : longint) : longint;
 var tg : longint;
 begin
  tg:=(x-y) mod 9;
  if tg<0 then tg:=tg+9;
  exit(tg);
 end;
function max2(x,y : string) : string;
 begin
  if length(x)>length(y) then exit(x);
  if lengtH(x)<length(y) then exit(y);
  if x>y then exit(x) else exit(y);
 end;
procedure process;
 var i,j,jj : longint;
 begin
  sort;
  for i:=1 to n do s[i] := tinh(a[i]);
  for i:=0 to n do
   for j:=0 to n do
    for jj:=0 to 10 do
     f[i,j,jj] := '-1';
  for i:=0 to n do f[i,0,0] := '';
  for i:=1 to n do
   for j:=1 to min(k,i) do
    for jj := 0 to 8 do
     begin
      if f[i-1,j,jj]<>'-1' then f[i,j,jj] := f[i-1,j,jj];
      if f[i-1,j-1,calc(jj,s[i])]<>'-1' then
       if f[i,j,jj]<>'-1' then f[i,j,jj] := max2(f[i,j,jj],f[i-1,j-1,calc(jj,s[i])]+a[i]) else f[i,j,jj] := f[i-1,j-1,calc(jj,s[i])]+a[i];
     end;
 end;
procedure print;
 begin
  if f[n,k,0]='' then writeln(-1) else
  writeln(f[n,k,0]);
 end;
begin
 assigN(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(t); k:=9;
 for tt:=1 to t do
 begin
  enter;
  process;
  print;
 end;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*