WEATHER – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/WEATHER/

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng thuật toán duyệt đồ thị DFS. Bạn có thể đọc code để hiểu rõ hơn.

Code:

{$inline on}
var
        n, m    :   longint;
        a      :   array[0..100, 0..100] of boolean;
        trace    :   array[0..100] of boolean;
        count    :   longint;
 
procedure   enter;
  var i, j, u, v: longint;
  begin
   readln(n);
   for i:= 1 to n do
     for j:= 1 to n do a[i, j]:= false;
   readln(m);
 
   for i:= 1 to m do
     begin
      readln(u, v);
      a[u, v]:= true;
      a[v, u]:= true;
     end;
  end;
 
procedure   dfs(u: longint);
  var i: longint;
  begin
   inc(count);
   trace[u]:= true;
 
   for i:= 1 to n do
     if a[u, i] and (not trace[i]) then dfs(i);
  end;
 
procedure   solve;
  var i, j, res, k: longint;
  begin
   res:= 0;
 
   for i:= 1 to n do
     for j:= i + 1 to n do
      if a[i, j] then
        begin
         a[i, j]:= false;
         a[j, i]:= false;
 
         for k:= 1 to n do trace[k]:= false;
         count:= 0;
         dfs(1);
 
         res:= res + count*(n - count);
 
         a[i, j]:= true;
         a[j, i]:= true;
        end;
   writeln(res);
  end;
 
begin
  enter;
  solve;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*