CENTRE28 – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CENTRE28/

Thuật toán:

 • Tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh 1 đến mọi đỉnh và giữa đỉnh n đến mọi đỉnh sử dụng thuật toán Dijkstra. Đồng thời ta tính số đường đi ngắn nhất.
 • Gọi d1[i] là đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến i
 • Gọi d2[i] là đường đi ngắn nhất từ đỉnh n đến i
 • Gọi f1[i] là số đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến i
 • Gọi f2[i] là số đường đi ngắn nhất từ đỉnh n đến i
 • Điều kiện để đỉnh i có thể làm trung tâm kinh tế thứ 3 là: (d1[i]+dn[i]<>d1[n]) hoặc (f1[i]*fn[i]<>f1[n])

Code:

Pascal

const  fi   ='';
    fo   ='';
    maxn  =30000+3;
    maxc  =trunc(1e9)+3;
    maxm  =trunc(1e5);
type  arrd  =array[1..maxn] of longint;
    arrf  =array[1..maxn] of int64;
    arrk  =array[-maxm..maxm] of longint;
    arrh  =array[1..maxn] of longint;
var   d1,dn,d  :arrd;
    f1,fn,f  :arrf;
    n,i,j,m  :longint;
    res   :longint;
    ans   :arrd;
    head :array[1..maxn] of longint;
    link,ts,ke  :arrk;
    // dijkstra heap;
    h,p   :array[1..maxn] of longint;
    nh   :longint;
procedure add(i,u,v,w:longint);
begin
    link[i]:=head[u];
    head[u]:=i;
    ke[i]:=v;
    ts[i]:=w;
end;
procedure enter;
var   u,v,w:longint;
begin
    assign(input,fi);reset(input);
    readln(n,m);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(u,v,w);
            add(i,u,v,w);
            add(-i,v,u,w);
        end;
    close(input);
end;
procedure swap(var x,y:longint);
var   tg:longint;
begin
    tg:=x;x:=y;y:=tg;
end;
procedure upheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i div 2;
    if i>1 then
    if d[h[i]] < d[h[j]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]],p[h[j]]);
            upheap(j);
        end;
end;
procedure downheap(i:longint);
var   j:longint;
begin
    j:=i + i;
    if j>nh then exit;
    if (j<nh) and (d[h[j]] > d[h[j+1]]) then inc(j);
    if d[h[j]] < d[h[i]] then
        begin
            swap(h[i],h[j]);
            swap(p[h[i]],p[h[j]]);
            downheap(j);
        end;
end;
procedure push(i:longint);
begin
    inc(nh);
    h[nh]:=i;
    p[i]:=nh;
    upheap(nh);
end;
function pop:longint;
begin
    pop:=h[1];
    h[1]:=h[nh];
    p[h[1]]:=1;
    dec(nh);
    downheap(1);
end;
procedure update(i:longint);
begin
    if p[i]=0 then push(i) else upheap(p[i]);
end;
procedure dijkstra(s:longint);
var   u,v,i:longint;
begin
    fillchar(h,sizeof(f),0);
    fillchar(p,sizeof(p),0);
    nh:=0;
    fillchar(f,sizeof(f),0);
    for i:=1 to n do d[i]:=maxc;
    d[s]:=0;
    f[s]:=1;
    push(s);
    repeat
        u:=pop;
        i:=head[u];
        while i<>0 do
            begin
                v:=ke[i];
                if d[v]>d[u]+ts[i] then
                    begin
                        d[v]:=d[u]+ts[i];
                        f[v]:=f[u];
                        update(v);
                    end
                    else
                if d[v]=d[u]+ts[i] then
                    begin
                        f[v]:=f[u]+f[v];
                    end;
                i:=link[i];
            end;
    until nh=0;
end;
procedure process;
begin
    dijkstra(1);
    f1:=f;
    d1:=d;
    dijkstra(n);
    fn:=f;
    dn:=d;
    for i:=1 to n do
        if (d1[i]+dn[i]<>d1[n])
        or (f1[i]*fn[i]<>f1[n]) then
            begin
                inc(res);
                ans[res]:=i;
            end;
end;
procedure print;
begin
    assign(output,fo);rewrite(output);
    {for i:=1 to n do writeln(d1[i]);}
    writeln(res);
    for i:=1 to res do writeln(ans[i]);
    close(output);
end;
begin
    enter;
    process;
    print;
end.

C++

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
int n, m;
struct data{
  int u, w;
  bool operator <(const data &op) const
  {
    return w > op.w;
  }
};
vector< data > adj[MAXN];
priority_queue<data, vector<data> > q;
int d[3][MAXN];
long long f[3][MAXN];
void min_path(int cs, int s)
{
  FORE(u, 1, n) d[cs][u] = INF;
  d[cs][s] = 0; f[cs][s] = 1;
  q.push((data){s, 0});
  while (q.size()){
    int u = q.top().u;
    int cost_to_u = q.top().w;
    q.pop();
    if (cost_to_u != d[cs][u]) continue;
    FOR(i, 0, adj[u].size()){
      int v = adj[u][i].u;
      int w = adj[u][i].w;
      if (d[cs][v] > d[cs][u] + w){
        d[cs][v] = d[cs][u] + w;
        f[cs][v] = f[cs][u];
        q.push((data){v, d[cs][v]});
      }
      else
      if (d[cs][v] == d[cs][u] + w) f[cs][v] += f[cs][u];
    }
  }
}
vector< int > ans;
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("CENTRE.inp", "r", stdin);
  freopen("CENTRE.out", "w", stdout);
  #endif //MIKELHPDATKE
  cin >> n >> m;
  int u, v, w;
  FORE(i, 1, m){
    cin >> u >> v >> w;
    adj[u].push_back((data){v, w});
    adj[v].push_back((data){u, w});
  }
  min_path(1, 1);
  min_path(2, n);
  FORE(u, 1, n) if (d[1][u] + d[2][u] > d[1][n] || (d[1][u] + d[2][u] == d[1][n] && 1ll * f[1][u] * f[2][u] < f[1][n])) ans.push_back(u);
  cout << ans.size() << endl;
  FOR(i, 0, ans.size()) cout << ans[i]<<endl;
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*