QBROBOT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBROBOT/

Thuật toán:

 • Tìm đường đi ngắn nhất bằng Dijkstra
 • Chắt nhị phân giá trị w
 • Với mỗi giá trị w kiểm tra xem có thỏa mãn không

Code:

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <fstream>
#include <bits/stdc++.h>
#define MAXN 502
#define MAXM 30002
#define VC 2000000000
int n, m, dau[MAXM], cuoi[MAXM], t[MAXM], c[MAXM], x[MAXN];
long tro[MAXN];
int ke[2*MAXM];
int qn, q[MAXN], vt[MAXN];
long kc[MAXN], nl[MAXN], ds;
int prev[MAXN];
int tt[MAXN], sl=0;
using namespace std;
int doc()
{
  int i;
  cin >> n;
  for (i=1; i<=n; i++) cin >> x[i];
  cin >> m;
  for (i=1; i<=m; i++) cin >> dau[i] >> cuoi[i] >> t[i] >> c[i];
}
 
// Ham dung do thi
int dungdt()
{
  long u,v;
  int i;
  for (i=1; i<=m; i++) {tro[dau[i]]++; tro[cuoi[i]]++;}
  for (v=0,i=1; i<=n; i++) {u=tro[i]; tro[i]=v+1; v+=u;}
  tro[n+1]=v+1;
  for (i=1; i<=m; i++) {ke[tro[dau[i]]++]=i; ke[tro[cuoi[i]]++]=i;}
  for (i=n; i>=2; i--) tro[i]=tro[i-1]; tro[1]=1;
}
 
// Cac ham quan ly hang doi uu tien
int up(int k)
{
  int v=q[k];
  while (kc[q[k/2]]>kc[v])
  {
    q[k]=q[k/2];
    vt[q[k]]=k;
    k/=2;
  }
  q[k]=v;
  vt[q[k]]=k;
}
int down(int k)
{
  int v=q[k];
  while (2*k<=qn)
  {
    int l=2*k;
    if ((l<qn) && (kc[q[l+1]]<kc[q[l]])) l++;
    if (kc[q[l]]>=kc[v]) break;
    q[k]=q[l];
    vt[q[k]]=k;
    k=l;
  }
  q[k]=v;
  vt[q[k]]=k;
}
int initq() {qn=0; vt[0]=0; kc[0]=-1;}
int put(int u) {q[++qn]=u; vt[u]=qn; up(qn);}
int get() {int kq=q[1]; q[1]=q[qn--]; vt[q[1]]=1; down(1); return kq;}
int update(int u) {int k=vt[u]; up(k);}
int qempty() {return (qn==0);}
 
// Ham dijstra tim khoang cach ngan nhat
int dijstra()
{
  initq();
  kc[1]=0; prev[1]=-(n+1);
  put(1);
  while (!qempty())
  {
    int u=get(); prev[u]=-prev[u];
    tt[++sl]=u;
    for (long i=tro[u]; i<tro[u+1]; i++)
    {
      int v;
      if (dau[ke[i]]!=u) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
      if ((prev[v]<0) && (kc[v]>kc[u]+t[ke[i]]))
      {
        kc[v]=kc[u]+t[ke[i]];
        prev[v]=-u;
        update(v);
      }
      if (prev[v]==0)
      {
        kc[v]=kc[u]+t[ke[i]];
        prev[v]=-u;
        put(v);
      }
    }
  }
  return 0;
}
 
 
// Ham kiem tra co di duoc hay khong
int diduoc(long w)
{
  long i,k,u,v,tg,cp,cl;
  for (i=1; i<=n; i++) nl[i]=-VC;
  nl[1]=w;
  for (k=1; k<=sl; k++)
  {
    u=tt[k];
    if (nl[u]>=0)
    for (i=tro[u]; i<tro[u+1]; i++)
    {
      if (dau[ke[i]]!=u) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
      tg=t[ke[i]]; cp=c[ke[i]];
      if ((kc[v]==kc[u]+tg) && (nl[u]>=cp))
      {
        cl=(x[v]==1) ? w : nl[u]-cp;
        if (cl>nl[v]) nl[v]=cl;
      }
    }
  }
  return (nl[n]>=0);
}
 
// Ham tim chi phi be nhat (dua vao theo tim kiem nhi phan)
int solve()
{
  long first=0, last=1, lim;
  while (!diduoc(last)) {first=last; last*=2;}
  while (last-first>1)
  {
    lim=(last+first)/2;
    if (diduoc(lim)) last=lim; else first=lim;
  }
  ds=last;
}
 
// Ham in ket qua
int viet()
{
  cout << ds;
  //<< // '\n';
  /*out << kc[n] << '\n';
  for (long i=tro[1]; i<tro[2]; i++)
  {
    int v;
    if (dau[ke[i]]!=1) v=dau[ke[i]]; else v=cuoi[ke[i]];
    if (v==n) out << t[ke[i]] << ' ' << c[ke[i]] << '\n';
  } */
  }
 
// CHUONG TRINH CHINH
int main()
{
  doc();
  dungdt();
  dijstra();
  solve();
  viet();
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*