CATALAN – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CATALAN/

Thuật toán:

 • Bài này sử dụng phương pháp đệ quy có nhớ. Bạn có thể đọc code để hiểu thêm

Code:

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=21;
var
 f : array[1..2*maxn,0..2*maxn] of int64;
 i,j,n : longint;
 x,kq2 : array[1..2*maxn] of longint;
 res,kq1,k : int64;
procedure enter;
 begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(n);
  for i:=1 to 2*n+1 do read(x[i]);
  readln(k);
  close(input);
 end;
function tinh(i,tr : longint) : int64;
 var sl : int64;
 begin
  if f[i,tr]>-1 then exit(f[i,tr]);
  if i>2*n+1 then
   if tr=0 then exit(1) else exit(0);
  sl := 0;
  sl := sl + tinh(i+1,tr+1);
  if tr>0 then
  sl := sl + tinh(i+1,tr-1);
  f[i,tr] := sl;
  exit(sl);
 end;
procedure truyvan1;
 begin
  kq1 := 0;
  for i:=2 to 2*n do
   if x[i]>x[i-1] then
    if x[i]-2>=0 then
     kq1 := kq1 + tinh(i+1,x[i]-2);
  inc(kq1);
 end;
procedure lankq(i : longint);
 begin
  if i>2*n then exit;
  if kq2[i-1]-1>=0 then
   begin
    if k>tinh(i+1,kq2[i-1]-1) then
     begin
      k:=k-tinh(i+1,kq2[i-1]-1);
      kq2[i] := kq2[i-1]+1;
      lankq(i+1);
      exit;
     end;
   end
   else
    begin
     kq2[i] := kq2[i-1]+1;
     lankq(i+1);
     exit;
    end;
  kq2[i] := kq2[i-1]-1;
  lankq(i+1);
 end;
procedure truyvan2;
 begin
  kq2[1] := 0;
  lankq(2);
 end;
procedure process;
 begin
  fillchar(f,sizeof(f),255);
  res := tinh(2,0);
  f[1,0] := res;
  truyvan1;
  truyvan2;
 end;
procedure print;
 begin
  assign(output,fo);rewrite(output);
  //writeln(res);
  writeln(kq1);
  for i:=1 to 2*n+1 do write(kq2[i],' ');
  close(output);
 end;
begin
 enter;
 process;
 print;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*