MINCUT – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/MINCUT/

Thuật toán:

 • Với mỗi cách cắt ngang, cắt dọc. Ta chặt nhị phân tìm nhát cắt sao cho độ chênh lệch 2 phần nhỏ nhất.
 • Chú ý với mỗi cách cắt ta phải chặt nhị phân 2 lần: value >= trunggian và value <= trunggian
 • Các bạn có thể đọc code để hiểu rõ hơn

Code:

uses  math;
const  fi='';
    fo='';
    maxn=trunc(1e3)+3;
    oo=trunc(1e15);
type  data=record
        x,y,u,v:longint;
        end;
var   m,n,i,j,k:longint;
    s:array[0..maxn,0..maxn] of int64;
    a:array[1..maxn,1..maxn] of longint;
    q:array[1..maxn*maxn] of data;
    res   :int64;
procedure nhap;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
  readln(m,n,k);
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do read(a[i,j]);
  for i:=1 to k do
    with q[i] do
        read(x,y,u,v);
  close(input);
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to m do
    for j:=1 to n do s[i,j]:=s[i-1,j]+s[i,j-1]-s[i-1,j-1]+a[i,j];
end;
function tinh(x,y,u,v:longint):int64;
begin
    exit(s[u,v]+s[x-1,y-1]-s[x-1,v]-s[u,y-1]);
end;
procedure solve;
var   tam,tam2    :int64;
    d,c,g  :longint;
begin
assign(output,fo);rewrite(output);
  for i:=1 to k do
   with q[i] do
    begin
      tam:=tinh(x,y,u,v);
      tam2 := tam div 2;
      res := oo;
      // cat hang
      d :=x; c:=u-1;
      g := (d+c) div 2;
      while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if tinh(x,y,g,v)>=tam2 then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
      for g:=c downto d do
        if tinh(x,y,g,v)<=tam2 then
            begin
                res := min(res,tam-2*tinh(x,y,g,v));
            end;
      d:=x; c:=u-1;
      g:=(d+c) div 2;
      while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if tinh(x,y,g,v)>=tam2 then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
      for g:=d to c do
        if tinh(x,y,g,v)>=tam2 then
            begin
                res := min(res,2*tinh(x,y,g,v)-tam);
            end;
      // cat cot;
      d:=y; c:=v-1;
      g:=(d+c) div 2;
      while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if tinh(x,y,u,g)>=tam2 then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
      for g:=c downto d do
        if tinh(x,y,u,g)<=tam2 then
            begin
                res := min(res,tam-2*tinh(x,y,u,g));
            end;
      d:=y; c:=v-1;
      g:=(d+c) div 2;
      while (g<>d) and (g<>c) do
        begin
            if tinh(x,y,u,g)>=tam2 then c:=g else d:=g;
            g:=(d+c) div 2;
        end;
      for g:=d to c do
        if tinh(x,y,u,g)>=tam2 then
            begin
                res := min(res,2*tinh(x,y,u,g)-tam);
            end;
      writeln(res);
    end;
end;
begin
  nhap;
  init;
  solve;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*