VMKEY – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VMKEY/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code:

#include <bits/stdc++.h>
#define FORE(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
#define FORD(i, a, b) for(int i = a; i >= b; i--)
#define FOR(i, a, b) for(int i = a; i < b; i++)
const int MAXN = 1e5 * 5;
const int INF = 1e9 + 7;
 
using namespace std;
int d[100][100];
int w[100][100];
string s;
typedef pair<int, int> ii;
int x[101];
ii p[110];
vector< ii > v;
int pos[11];
int dist[100][100];
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
  #ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("vao.inp", "r", stdin);
  freopen("ra.out", "w", stdout);
  #endif //MIKELHPDATKE
  // cout<<"wtf"<<endl;
  FORE(i, 1, 9) x[i] = i;
  x[10] = 0;
  cin >> s;
  //cout<<s<<endl;
  FOR(i, 0, s.size() - 1){
    d[s[i] - '0'][s[i + 1] - '0']++;
    if (d[s[i] - '0'][s[i + 1] - '0'] == 1) v.push_back(ii(s[i] - '0', s[i + 1] - '0'));
  }
 
  p[1].first = 1; p[1].second = 1;
  p[2].first = 1; p[2].second = 2;
  p[3].first = 1; p[3].second = 3;
  p[4].first = 2; p[4].second = 1;
  p[5].first = 2; p[5].second = 2;
  p[6].first = 2; p[6].second = 3;
  p[7].first = 3; p[7].second = 1;
  p[8].first = 3; p[8].second = 2;
  p[9].first = 3; p[9].second = 3;
  p[10].first = 4; p[10].second = 1;
  FORE(u, 1, 10) FORE(v, 1, 10) dist[u][v] = abs(p[u].first - p[v].first) + abs(p[u].second - p[v].second);
  int ans = INF;
  //FOR(i, 0, s.size() - 1) ans += dist[s[i] - '0'][s[i + 1] - '0'] * d[s[i] - '0'][s[i + 1] - '0'];
  while (next_permutation(x + 1, x + 11)){
    int sum = 0;
    FORE(i, 1, 10) pos[x[i]] = i;
    FOR(i, 0, v.size()){
      int u = v[i].first, vv = v[i].second;
      sum += dist[pos[u]][pos[vv]] * d[u][vv];
    }
    ans = min(ans, sum);
  }
  cout << ans;
  return 0;
}
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*