VMRESTO – SPOJ

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/VMRESTO/

Thuật toán:

 • Thuật toán bài này khá đơn giản. Bạn có thể đọc code của mình bên dưới, mình viết code cũng khá dễ đọc.

Code:

const  fi='';
    fo='';
    maxn=100;
var   hang,cot:array[1..maxn] of int64;
    cheo,n,i,j,k:longint;
    a:array[1..maxn,1..maxn] of int64;
    res,hold:int64;
procedure nhap;
begin
  assign(input,fi);reset(input);
 
  readln(n);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do read(a[i,j]);
 
  close(input);
end;
procedure init;
begin
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
        begin
            inc(hang[i],a[i,j]);
            inc(cot[j],a[i,j]);
        end;
end;
procedure xuly;
begin
  hold:=0;
  for i:=2 to n do
   begin
    a[i,i]:=hang[1]-hang[i];
    inc(hold,a[i,i]);
   end;
end;
procedure inkq;
begin
  assign(output,fo);rewrite(Output);
  res:=(hang[1]-hold) div (n-1);
  for i:=1 to n do
    begin
      for j:=1 to n do
        if i<>j then write(a[i,j],' ') else write(res+a[i,j],' ');
      writeln;
    end;
  close(output);
end;
begin
  nhap;
  init;
  xuly;
  inkq;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*