SPOJ – CRYPTKEY

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/CRYPTKEY/

Thuật toán:

 • (đang cập nhập)

Code

const
 fi='';
 fo='';
 maxn=50003;
var
 a : array[1..maxn] of int64;
 b : array[1..maxn] of int64;
 c : array[1..100000] of int64;
 uoc : array[1..100000] of int64;
 sl : array[1..100000] of longint;
 i,j,n,t,tt : longint;
 duoc : longint;
 kt : boolean;
 res,k : int64;
procedure enter;
begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
end;
procedure pt(x : int64);
 var i,j,dem : longint;
 begin
  for i:=2 to trunc(sqrt(x)) do
   if x mod i = 0 then
    begin
     dem := 0;
     while x mod i = 0 do
      begin
       inc(dem);
       x := x div i;
      end;
     duoc := duoc +1;
     uoc[duoc] := i;
     sl[duoc] := dem;
    end;
  if x>1 then
   begin
    inc(duoc);
    uoc[duoc] := x;
    sl[duoc] := 1;
   end;
 end;
function power(x,y:longint):int64;
 var i : longint;
 begin
  power:=1;
  for i:=1 to y do power := power * x;
 end;
function gcd(a,b : int64) : int64;
 var r : int64;
 begin
   while b<>0 do
    begin
     r := a mod b;
     a:=b;
     b:=r;
    end;
   exit(a);
 end;
function lcm(a,b : int64) : int64;
 var x,y : int64;
 begin
  {x := a; y:=b;}
  lcm := (a div gcd(a,b)) *b;
 end;
procedure sol;
var i,j : longint;
  tg : int64;
  dem : longint;
begin
 read(t);
 for tt :=1 to t do
  begin
   fillchar(a,sizeof(a),0);
   fillchar(uoc,sizeof(uoc),0);
   fillchar(sl,sizeof(sl),0);
   kt := true;
   read(n);
   for i:=1 to n do read(a[i]);
   readln(k);
   pt(k);
   for i:=1 to duoc do
   begin
    tg := power(uoc[i],sl[i]);
    dem := 0;
    for j:=1 to n do
     if a[j] mod tg = 0 then
      begin
       inc(dem); b[dem] := a[j];
      end;
    if dem=0 then begin kt := false; break; end;
    tg := b[1];
    for j:=2 to dem do
     tg := gcd(tg,b[j]);
    c[i] := tg;
   end;
   if not kt then begin writeln('NO'); continue; end;
   res := c[1];
   for i:=2 to duoc do res := lcm(res,c[i]);
   if res=k then
   writeln('YES') else writeln('NO');
  end;
 close(input);close(output);
end;
begin
 enter;
 sol;
end.
Khuyên dùng

 

About Aida Nana

Nghề chính là chém gió, quăng bom và ném lựu đạn.
Nghề phụ là cắt cỏ, chém chuối, cưa cây......

Speak Your Mind

*