Căn chỉnh chuỗi/văn bản trong Python

.ljust(width)

Trả về xâu được căn lên trái với kích thước width.

>>> width = 20
>>> print 'HackerRank'.ljust(width,'-')
HackerRank----------  

.center(width)

Trả về xâu được căn lề giữa với kích thước width.

>>> width = 20
>>> print 'HackerRank'.center(width,'-')
-----HackerRank-----

.rjust(width)
Trả về xâu được căn lề phải với kích thước width.

>>> width = 20
>>> print 'HackerRank'.rjust(width,'-')
----------HackerRank
Khuyên dùng

 

Speak Your Mind

*